Προμήθειες - 48107-2015

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

11/02/2015    S29    Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Προμήθειες - Συμπληρωματικά στοιχεία - Ανοικτή διαδικασία 

Βέλγιο-Βρυξέλλες: «Προμήθεια επίπλων»

2015/S 029-048107

Διορθωτική προκήρυξη

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 15.11.2014, 2014/S 221-389910)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπόψη OIB.DR.2 «Οικονομικά και δημόσιες συμβάσεις», CSM 1 05/43, 1049Bρυξέλλες, ΒΕΛΓΙΟ. Σημείο επαφής: Γραφείο «Υποδομές και Διοικητική Υποστήριξη» — Bρυξέλλες. Τηλ. +32 22986989. Φαξ +32 22960570. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: oib-marches-publics@ec.europa.eu

Αντί 

IV.3.4) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

16.2.2015 (17:30).

IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών:

23.2.2015 (10:00).

(...)

Διάβαζε 

IV.3.4) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

2.3.2015 (17:30).

IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών:

9.3.2015 (10:00).

(...)

Το παρόν διορθωτικό ενημερώνει το διορθωτικό που δημοσιεύτηκε στο «Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης» της 16.1.2015, 2015/S 11-013774.