Υπηρεσίες - 51071-2016

16/02/2016    S32

Κάτω Χώρες-Χάγη: Υπηρεσίες μετάφρασης για την Eurojust

2016/S 032-051071

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Eurojust
Ταχ. διεύθυνση: Maanweg 174
Πόλη: The Hague
Κωδικός NUTS: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Ταχ. κωδικός: 2516 AB
Χώρα: ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@eurojust.europa.eu
Τηλέφωνο: +31 704125641
Φαξ: +31 704125585
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.eurojust.europa.eu/procurement/Pages/ongoing-calls-tender.aspx
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1264
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Δημόσια τάξη και ασφάλεια

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Υπηρεσίες μετάφρασης για την Eurojust.

Αριθμός αναφοράς: 2016/EJ/05/PO.
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79530000 Υπηρεσίες μετάφρασης
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Σκοπός της παρούσας σύμβασης είναι η παροχή υψηλής ποιότητας και έγκαιρων υπηρεσιών μετάφρασης και διόρθωσης για έγγραφα σε γλώσσες της ΕΕ και εκτός ΕΕ. Τα έγγραφα μπορούν να περιλαμβάνουν έγγραφα σχετικά με νομικές υποθέσεις, όπως ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης, ευρωπαϊκά εντάλματα συγκέντρωσης αποδεικτικών στοιχείων, αίτηση για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων, δικαιολογητικά, αιτήσεις για αμοιβαία δικαστική συνδρομή και διοικητικά έγγραφα, όπως έγγραφα που αφορούν το προσωπικό, έγγραφα προ της άσκησης προσφυγής, έγγραφα για την άσκηση προσφυγής, καθώς και έγγραφα που λαμβάνονται από άλλες εσωτερικές μονάδες/υπηρεσίες και δίκτυα. Η διόρθωση συνίσταται στον έλεγχο είτε 1 κειμένου έναντι ενός βασικού κειμένου ή στον έλεγχο ενός ενιαίου εγγράφου για σωστή γραμματική, στυλ, σύνταξη, συνοχή και, ενδεχομένως, στη διόρθωση, τη μορφοποίηση και τη συγχώνευση περισσότερων του 1 εγγράφων σε ένα ενιαίο έγγραφο.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 000 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Αντικείμενο της παρούσας διαδικασίας διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών μετάφρασης και διόρθωσης κειμένων στην Eurojust.

Κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της, η Eurojust χειρίζεται μία ποικιλία εγγράφων που έχουν συνταχθεί σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και, περιστασιακά, εγγράφων που έχουν συνταχθεί σε γλώσσες εκτός ΕΕ. Για παράδειγμα, το 2015 (μέχρι τον Δεκέμβριο), η Eurojust ζήτησε τη μετάφραση περίπου 249 εγγράφων για σύνολο περίπου 1 982 σελίδων. Τα μεγέθη των εγγράφων ήταν ποικίλα, με το μικρότερο αίτημα να είναι 0,5 σελίδα και το μεγαλύτερο να περιέχει 151 σελίδες (89 207 λέξεις). Η Eurojust ζήτησε υπηρεσίες μετάφρασης για γλώσσες της ΕΕ καθώς και για γλώσσες εκτός ΕΕ προς μία γλώσσα της ΕΕ ή/και γλώσσα εκτός ΕΕ. Ωστόσο, η μεγάλη πλειοψηφία των αιτημάτων ήταν μόνο για γλώσσες της ΕΕ. Εκτός από τις υπηρεσίες μετάφρασης, κάθε μεμονωμένο έγγραφο που μεταφράζεται χρειάζεται διόρθωση. Η Eurojust μπορεί επίσης να ζητήσει μόνο υπηρεσίες διόρθωσης χωρίς μεταφράσεις, αν χρειαστεί.

Ανεξάρτητα από τις προαναφερθείσες πληροφορίες, η Eurojust δεν κάνει ακριβή παρουσίαση των μελλοντικών αναγκών της ούτε ακριβή εκτίμηση της αντίστοιχης αξίας της σύμβασης. Τα εν λόγω μεγέθη ενδέχεται να αλλάξουν σημαντικά κατά την υλοποίηση της σύμβασης και η Eurojust δεν ευθύνεται να αποζημιώσει τον ανάδοχο εάν οι όγκοι είναι μικρότεροι από τους αρχικά προβλεπόμενους.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 000 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η σύμβαση-πλαίσιο ανανεώνεται αυτομάτως 3 φορές για 12 μήνες κάθε φορά, εκτός εάν ένα από τα μέρη λάβει επίσημη ανακοίνωση περί του αντίθετου, τουλάχιστον 3 μήνες πριν από το τέλος της εν εξελίξει διάρκειας. Η ανανέωση δεν αλλάζει ούτε ματαιώνει τυχόν υπάρχουσες υποχρεώσεις.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Όπως ορίζονται στα έγγραφα διαγωνισμού.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Ως αποτέλεσμα της παρούσας διαδικασίας διαγωνισμού, θα συναφθεί πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο με διαδοχική σειρά με 3 οικονομικούς φορείς (υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει επαρκής αριθμός οικονομικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια επιλογής ή επαρκής αριθμός αποδεκτών προσφορών που πληρούν τα κριτήρια ανάθεσης). Η Eurojust θα κατατάξει τις ληφθείσες προσφορές με φθίνουσα σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης που ορίζονται στην πρόσκληση υποβολής προσφορών, με στόχο την κατάρτιση καταλόγου 3 αναδόχων και την καθιέρωση της σειράς με την οποία θα κληθούν όταν χρειαστεί να αγοραστούν υπηρεσίες μετάφρασης ή/και διόρθωσης.

III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με πολλούς φορείς
Μέγιστος αναμενόμενος αριθμός συμμετεχόντων στη συμφωνία-πλαίσιο: 3
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 17/03/2016
Τοπική ώρα: 16:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Αγγλικά, Βουλγαρικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λεττονικά, Λιθουανικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Τσεχικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 5 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 21/03/2016
Τοπική ώρα: 14:00
Τόπος:

Η δημόσια συνεδρίαση αποσφράγισης θα πραγματοποιηθεί στη Eurojust, στη διεύθυνση: Saturnusstraat 9, 2516 AD, Χάγη, ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

1 εκπρόσωπος ανά υποψήφιο επιτρέπεται να παραστεί στη συνεδρίαση αποσφράγισης ως παρατηρητής. Εφόσον οι υποψήφιοι επιθυμούν να παραστούν, θα πρέπει να ενημερώσουν την Eurojust για το ονοματεπώνυμο του εκπροσώπου τους μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (procurement@eurojust.europa.eu) ή φαξ (+31 70 412 5585), το αργότερο την ημερομηνία και ώρα που αναφέρονται στα έγγραφα διαγωνισμού. Βλέπε τμήμα 13 των οδηγιών και όρων.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: ναι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Οι πιθανοί υποψήφιοι μπορούν να καταφορτώσουν τα έγγραφα του διαγωνισμού και κάθε συμπληρωματική πληροφορία από τον δικτυακό τόπο: https://etendering.ted.europa.eu

Αποτελεί ευθύνη των υποψηφίων να ελέγχουν για ενημερώσεις και τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαγωνισμού.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση στον προσφεύγοντα ή, ελλείψει τέτοιας, από την ημέρα που ο ίδιος έλαβε γνώση. Οι καταγγελίες στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή δεν έχουν ως αποτέλεσμα ούτε την αναστολή της εν λόγω προθεσμίας ούτε την έναρξη νέας προθεσμίας υποβολής προσφυγών.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Eurojust
Ταχ. διεύθυνση: PO Box 16183
Πόλη: The Hague
Ταχ. κωδικός: 2500 BD
Χώρα: ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@eurojust.europa.eu
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.eurojust.europa.eu
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
04/02/2016