Σας ανακοινώνουμε με χαρά ότι η νέα έκδοση της πύλης TED θα αρχίσει η λειτουργεί στις 29.01.2024 (ενδεικτική ημερομηνία — προς επιβεβαίωση) θέλετε να ανακαλύψετε τις νέες λειτουργίες, τις βελτιώσεις και τον αντίκτυπο στους χρήστες; Σας καλούμε να συμβουλευτείτε το άρθρο μας και να μάθετε περισσότερα για τις βασικές νέες αλλαγές και λειτουργίες.

Υπάρχουν ορισμένα σφάλματα (bugs) που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται οι προκηρύξεις μέσω ηλεκτρονικών εντύπων. Εργαζόμαστε για την επίλυση του προβλήματος. Στο μεταξύ, μπορείτε να επισκεφθείτε την ειδική σελίδα μας για περισσότερες πληροφορίες και καθοδήγηση.

Οι εγγραφές για το 4ο εργαστήριο για περαιτέρω χρήστες δεδομένων TED ξεκινούν στις 14 Δεκεμβρίου 2023

Προμήθειες - 52095-2023

27/01/2023    S20

Ελλάδα-Δράμα: Συσκευές τομογραφίας

2023/S 020-052095

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
Αριθμός ταυτοποίησης: 4η/2023
Ταχ. διεύθυνση: ΤΕΡΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ
Πόλη: ΔΡΑΜΑ
Κωδικός NUTS: EL514 Δράμα / Drama
Ταχ. κωδικός: 66132
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΚΟΥΣΤΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: grafeio.promithion@dramahospital.gr
Τηλέφωνο: +30 2523501228
Φαξ: +30 2521025997
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.dramahospital.gr
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.dramahospital.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Άλλο είδος: ΝΠΔΔ
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Υγεία

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 24) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 500.000,00€)

Αριθμός αναφοράς: 4/2023
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
33115000 Συσκευές τομογραφίας
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 24) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 500.000,00€)"

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 403 225.81 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL514 Δράμα / Drama
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 24) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 500.000,00€

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 403 225.81 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 210
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

ΕΣΠΑ ΟΠΣ 5068821

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 03/04/2023
Τοπική ώρα: 14:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 07/04/2023
Τοπική ώρα: 09:00
Τόπος:

ΔΡΑΜΑ

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
Ταχ. διεύθυνση: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 45 & ΚΟΜΝΑ ΤΡΑΚΑ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 11257
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: proedros@aepp-procurement.gr
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ
Ταχ. διεύθυνση: ΤΕΡΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ
Πόλη: ΔΡΑΜΑ
Ταχ. κωδικός: 66100
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: grafeio.promithion@dramahospital.gr
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.dramahospital.gr
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ (ΤΙΣ) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ(-ΕΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ: ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
Ταχ. διεύθυνση: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 45 & ΚΟΜΝΑ ΤΡΑΚΑ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 11257
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: proedros@aepp-procurement.gr
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
23/01/2023