Δείτε την ειδική σελίδα COVID-19 για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών που σχετίζονται με ανάγκες σε υγειονομικό εξοπλισμό.

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης σάς δίνει την ευκαιρία να μοιραστείτε τις ιδέες σας και να διαμορφώσετε το μέλλον της Ευρώπης. Κάντε τη φωνή σας να ακουστεί!

Υπηρεσίες - 54231-2019

05/02/2019    S25

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Αξιολόγηση των επενδύσεων σε υποδομές και δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (RTD) που υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF) κατά την περίοδο 2007-2013

2019/S 025-054231

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General for Regional and Urban Policy
Ταχ. διεύθυνση: TA Cell BU-1 00/184
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: DG REGIO.A3 — Budget and Financial Management
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: REGIO-CONTRACTS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4401
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Αξιολόγηση των επενδύσεων σε υποδομές και δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (RTD) που υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF) κατά την περίοδο 2007-2013

Αριθμός αναφοράς: 2018CE16BAT111
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79000000 Επιχειρηματικές υπηρεσίες: νομικές, μάρκετινγκ, παροχής συμβουλών, πρόσληψης, εκτύπωσης και ασφάλειας
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής (ΓΔ REGIO) προτίθεται να προκηρύξει μια εκ των υστέρων αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων στις υποδομές, στα κέντρα αρμοδιότητας και στις δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (RTD) που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF) κατά την περίοδο 2007-2013.

Η αξιολόγηση θα προβεί σε απολογισμό των διαφόρων τύπων παρεμβάσεων όσον αφορά την RTD που συγχρηματοδοτήθηκαν από το ERDF κατά την περίοδο 2007-2013 και θα αξιολογήσει τη λογική τους και τα αποδεικτικά στοιχεία για την αποτελεσματικότητά τους.

Η αξιολόγηση θα παράσχει μια επισκόπηση των διαφόρων τρόπων με τους οποίους χρησιμοποιήθηκε η χρηματοδότηση της RTD από το ERDF σε ολόκληρη την ΕΕ και θα αξιολογήσει τα αποτελέσματα στο βαθμό που μπορούν να εντοπιστούν. Θα εξετάσει λεπτομερέστερα αυτό το θέμα σε επιλεγμένες χώρες και περιοχές με στόχο να εντοπίσει τους τύπους παρεμβάσεων που είναι οι πλέον επιτυχείς (ή αποτελεσματικοί) και τους παράγοντες που συμβάλλουν στην επιτυχία τους.

Θα γίνει αναθεώρηση της σχετικής βιβλιογραφίας και εγγράφων.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 800 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79419000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα εκτιμήσεων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: 00 Not specified
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Στις εγκαταστάσεις του αναδόχου.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Η αξιολόγηση θα καλύψει κυρίως 2 κατηγορίες δαπανών που δεν καλύπτονται από την εκ των υστέρων αξιολόγηση της περιόδου 2007-13.

Τα 53 επιχειρησιακά προγράμματα έχουν επιλεγεί για να είναι στο πεδίο εφαρμογής αυτής της αξιολόγησης. Ο κατάλογος των 53 ΕΠ περιλαμβάνει εθνικά και περιφερειακά προγράμματα από τους στόχους σύγκλισης και περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης σε 18 κράτη μέλη (BE, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LT, LV, PL, PT, RO, SI, SK, UK). Αυτό το σύνολο 53 επιχειρησιακών προγραμμάτων περιλαμβάνει 24 μεγάλα έργα που χρηματοδοτούνται στις κατηγορίες των υπό εξέταση παρεμβάσεων.

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την εκτέλεση των ακόλουθων καθηκόντων:

Καθήκον 1: Εννοιολογικό πλαίσιο και αναθεώρηση των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται στον τομέα,

Καθήκον 2: Αναθεώρηση λογοτεχνίας και ντοκιμαντέρ,

Καθήκον 3: Περιπτωσιολογικές μελέτες σε επιλεγμένα κράτη μέλη,

Καθήκον 4: Διατμηματική θεωρία της ανάλυσης αλλαγών (βιβλίο συνταγών RTD),

Καθήκον 5: Οργάνωση ενός σεμιναρίου,

Καθήκον 6: Τελική έκθεση.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 800 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Ο κατάλογος των 53 επιχειρησιακών προγραμμάτων που έχουν επιλεγεί για να βρίσκονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας αξιολόγησης επισυνάπτεται στις προδιαγραφές.

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 11/03/2019
Τοπική ώρα: 16:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 13/03/2019
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:

European Commission, DG REGIO, Avenue Beaulieu No. 5, 1160 Auderghem, ΒΕΛΓΙΟ (métro Demey).

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Βλέπε σημείο 3.2 της επιστολής πρόσκλησης.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate General for Regional and Urban Policy, Unit Budget and Financial Management
Πόλη: Brussels
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: regio-contracts@ec.europa.eu
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
29/01/2019