Seirbhísí - 64198-2015

An t-amharc leacaithe

24/02/2015    S38

Bheilg, an-An Bhruiséil: fógra réamhaisnéise ENV 2015

2015/S 038-064198

 1.Údarás conarthachta:

An Coimisiún Eorpach, Ard-Stiúrthóireacht an Chomhshaoil agus um Ghníomhú ar son na hAeráide, Aonad SRD.2 Airgeadas, BU -9 01/005, 1049an Bhruiséil, AN BHEILG. Teil. +32 22960008. Ríomhphost: env-tenders@ec.europa.eu
 2.Soláthar beartaithe 2015:

ENV A.1 — Geilleagar ciorclach & éiceanuálaíochta:
Teideal an tionscadail; dáta sealadach an fhoilsithe; buiséad táscach EUR; cineál conartha (SER, ETU nó FRA):
Glao ar bhunachair shonraí lena gcuimsítear bearnaí sonraí criticiúla; Bealtaine 2015; 1 000 000 (500 000 x 2); FRA.
Plean miondíoltóra um ghníomhú ar son an chomhshaoil — monatóireacht ar ghealltanais (REAP); Bealtaine 2015; 450 000 (150 000 x 3); SER.
ENV A.2 — Athchúrsáil bainistíochta & dramhaíola:
Teideal an tionscadail; dáta sealadach an fhoilsithe; buiséad táscach EUR; cineál conartha (SER, ETU nó FRA):
Cúnamh don Choimisiún maidir le measúnuithe teicneolaíocha, socheacnamaíocha agus costais is tairbhe a bhaineann le reachtaíocht dramhaíola an AE a chur chun feidhme agus a fhorbairt a thuilleadh; Aibreán 2015; 2 800 000 (700 000 x 4); FRA.
An Rialachán ar Athchúrsáil Long (agus liosta Eorpach um shaoráidí athchúrsála long) — conradh creatlaí; Feabhra 2015; 3 000 000 (750 000 x 4); FRA.
Treoir 2006/21/CE a chur chun feidhme i mBallstáit an AE, maidir le bainistiú dramhaíola ó thionscail eastósctha (MWEI); Márta 2015; 200 000; ETU.
ENV A.3 — Ceimiceáin:
Teideal an tionscadail; dáta sealadach an fhoilsithe; buiséad táscach EUR; cineál conartha (SER, ETU nó FRA):
Cúnamh eolaíoch agus teicniúil le haghaidh roinnt reachtaíochtaí ceimiceán éagsúla a chur chun feidhme: — Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 maidir le clárú, measúnú, údarú agus srianadh ceimiceán (REACH), — Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 maidir le rangú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán (CLP), — Rialachán (AE) Uimh. 649/2012 maidir le honnmhairiú agus allmhairiú ceimiceán guaiseach (PIC), — Rialachán (CE) Uimh. 850/2004 maidir le truailleáin orgánacha dhianseasmhacha (POPanna); Márta 2015; 3 000 000 (1 500 000 x 2); FRA.
Cúnamh eolaíoch agus teicniúil le haghaidh straitéis AE a fhorbairt le haghaidh comhshaol neamhthocsaineach: staid na teicníochta, scóipeáil agus forbairt roghanna; Aibreán 2015; 400 000; ETU.
Reachtaíochtaí ceimiceán a athoiriúnú; Bealtaine 2015; 920 000; ETU.
ENV B.1 — Talmhaíocht, foraois agus ithir:
Teideal an tionscadail; dáta sealadach an fhoilsithe; buiséad táscach EUR; cineál conartha (SER, ETU nó FRA):
Conradh seirbhíse chun tacú le comhtháthú gnéithe comhshaoil a bhaineann in CAP; Márta 2015; 360 000; SER.
Conradh seirbhíse trína gcuirtear tacaíocht ar fáil maidir le cur chun feidhme na Treorach um Níotráití (91/676/CEE); Márta 2015; 510 000; SER.
Staidéar maidir le bainistíocht inbhuanaithe foraoise a chur chun feidhme de réir straitéis bhithéagsúlachta an AE agus straitéis bhithgheilleagair an AE; Márta 2015; 120 000; ETU.
Tacaíocht chun tionscnamh nua AE a fhorbairt maidir le cosaint ithreach — Fardal agus measúnú ar ionstraimí beartais i mBallstáit an AE; Feabhra 2015; 200 000; SER.
ENV B.2 — Bithéagsúlacht:
Teideal an tionscadail; dáta sealadach an fhoilsithe; buiséad táscach EUR; cineál conartha (SER, ETU nó FRA):
Tacaíocht le haghaidh gníomhaíochtaí athleanúna ar an athbhreithniú meántéarma ar straitéis bhithéagsúlachta an AE go dtí 2020; Bealtaine 2015; 200 000; SER.
Nascadh bithéagsúlachta le tosaíochtaí náisiúnta eacnamaíocha agus sóisialta i mBallstáit an AE; Márta 2015; 300 000 (150 000 x 2); SER.
Tacaíocht theicniúil maidir le sprioc 2 de straitéis bhithéagsúlachta an AE; Aibreán 2015; 150 000; SER.
Tacaíocht don BISE mar uirlis le haghaidh beartas bithéagsúlachta iar-2010 a mhonatóiriú; Márta 2015; 240 000 (80 000 x 3); SER.
ENV B.3 — Dúlra:
Teideal an tionscadail; dáta sealadach an fhoilsithe; buiséad táscach EUR; cineál conartha (SER, ETU nó FRA):
Féidearthacht de phleanáil spásúil le haghaidh líonra Natura 2000 a chosaint agus a bhainistiú; Márta 2015; 200 000; ETU.
Measúnú ar chur chun feidhme Threoir na Zúnna; Márta 2015; 250 000; ETU.
Coincheap luachanna tagartha fabhracha do speicis agus do ghnáthóga faoi Threoir an AE maidir le hÉin agus Gnáthóga a shainiú agus a fheidhmiú; Márta 2015; 300 000; SER.
Cur chuige comhtháthaithe maidir le maoiniú bithéagsúlachta: measúnú torthaí agus anailísiú roghanna i leith na todhchaí; Márta 2015; 200 000; ETU.
ENV C.1 — Uisce:
Teideal an tionscadail; dáta sealadach an fhoilsithe; buiséad táscach EUR; cineál conartha (SER, ETU nó FRA):
Tacaíocht le haghaidh cur chuige straitéiseach a fhorbairt maidir le cógaisíocht sa chomhshaol; Márta 2015; 100 000; SER.
Tacaíocht don mheasúnú ar phleananna agus ar chur chun feidhme na Creat-treorach Uisce agus na Treorach Tuilte; Meitheamh 2015; 2 350 000; SER.
ENV C.2 — An comhshaol muirí & an tionscal uisce:
Teideal an tionscadail; dáta sealadach an fhoilsithe; buiséad táscach EUR; cineál conartha (SER, ETU nó FRA):
Tacaíocht do ghníomhaíochtaí beartais an Choimisiúin maidir le Treoracha an Tionscail Uisce; Márta 2015; 8 000 000 (4 000 000 x 2); FRA.
ENV C.3 — Astaíochtaí aeir & tionsclaíocha:
Teideal an tionscadail; dáta sealadach an fhoilsithe; buiséad táscach EUR; cineál conartha (SER, ETU nó FRA):
Uirlisí feabhsaithe le haghaidh neamhchosaint roimh NO2 a mheasúnú; Aibreán 2015; 200 000; SER.
ENV D.2 — Beartas um fhorfheidhmiú, um chomhtháthú & seimeastar Eorpach, braisle 2:
Teideal an tionscadail; dáta sealadach an fhoilsithe; buiséad táscach EUR; cineál conartha (SER, ETU nó FRA):
Staidéar um measúnú ar an bhféidearthacht maidir le hathchóiriú fioscach comhshaoil don AE-28; Feabhra 2015; 110 000; ETU.
Staidéar chun measúnú a dhéanamh ar na tairbhí arna seachadadh trí reachtaíocht chomhshaoil an AE a fhorfheidhmiú; Márta 2015; 200 000; ETU.
ENV D.4 — Rialachas, faisnéis agus tuairisciú:
Teideal an tionscadail; dáta sealadach an fhoilsithe; buiséad táscach EUR; cineál conartha (SER, ETU nó FRA):
Inspire — staidéar maidir le cáilíocht d'fhaisnéis ENV don chuspóir a bhaineann le Treoir 2003/4/CE; Meitheamh 2015; 133 500; ETU.
Copernicus/GEOSS — staidéar chun measúnú a dhéanamh ar fhéidearthacht d'uirlisí breathnóireachta i leith an Domhain agus d'eolaíocht saoránach le haghaidh iniúchtaí agus faireachas comhshaoil; Meitheamh 2015; 90 000; ETU.
ENV E.2 — Inbhuanaitheacht domhanda, trádáil agus comhaontuithe iltaobhacha:
Teideal an tionscadail; dáta sealadach an fhoilsithe; buiséad táscach EUR; cineál conartha (SER, ETU nó FRA):
Doiciméid treorach a mhionsaothrú le haghaidh Rialachán ABS (AE) Uimh. 511/2014 an AE a chur chun feidhme; Márta 2015; 230 000; SER.
ENV F.1 — Anailís eacnamaíoch ar & éifeachtúlacht acmhainní:
Teideal an tionscadail; dáta sealadach an fhoilsithe; buiséad táscach EUR; cineál conartha (SER, ETU nó FRA):
Tionchar ar an gcomhshaol agus rioscaí ar fhorbairt hidreacarbón a bhainistiú; Meitheamh 2015; 275 000; ETU.
Láithreán Gréasáin 'Beyond GDP' a fhorbairt agus a chothabháil; Márta 2015; 320 000 (160 000 x 2); SER.
ENV F.3 — Eolas, rioscaí agus an comhshaol uirbeach:
Teideal an tionscadail; dáta sealadach an fhoilsithe; buiséad táscach EUR; cineál conartha (SER, ETU nó FRA):
Rúnaíocht na dámhachtana maidir le príomhchathair ghlas Eorpach (EGCA) agus 'European green leaf' (EGL); Márta 2015; 2 000 000 (500 000 x 4 bliana); SER.