Έργα - 65669-2021

09/02/2021    S27

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. 06D10/2020/SI2KAD-01 — σχεδιασμός και κατασκευή χώρου «Europa Experience» και συνεδριακού κέντρου στο Λουξεμβούργο

2021/S 027-065669

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Έργα

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2021/S 011-021175)

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ταχ. διεύθυνση: Plateau du Kirchberg
Πόλη: Luxembourg
Κωδικός NUTS: LU LUXEMBOURG
Ταχ. κωδικός: L-2929
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: INLO.AO.DIR.D@europarl.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://europarl.europa.eu

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. 06D10/2020/SI2KAD-01 — σχεδιασμός και κατασκευή χώρου «Europa Experience» και συνεδριακού κέντρου στο Λουξεμβούργο

Αριθμός αναφοράς: 06D10/2020/SI2KAD-01
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45000000 Κατασκευαστικές εργασίες
II.1.3)Είδος σύμβασης
Έργα
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Αυτές οι διαδικασίες σχετίζονται με το σχεδιασμό και την κατασκευή του χώρου «Europa Experience», καθώς και ένα κέντρο επισκεπτών και ένα συνεδριακό κέντρο εντός του κτιριακού συγκροτήματος Adenauer του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Plateau du Kirchberg στο Λουξεμβούργο.

Αυτό περιλαμβάνει ιδίως τη διεξαγωγή των προκαταρκτικών μελετών που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των εργασιών, την κατάρτιση σχεδίων και άλλων απαιτούμενων τεχνικών εγγράφων (τμήμα που αφορά στην παροχή υπηρεσιών), καθώς και την εκτέλεση των ίδιων των εργασιών (τμήμα που αφορά στις εργασίες). Πρόκειται για σύμβαση τύπου «σχεδίαση-κατασκευή» (design and build).

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
04/02/2021
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2021/S 011-021175

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.2)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Αντί:
Ημερομηνία: 19/03/2021
Τοπική ώρα: 18:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 16/04/2021
Τοπική ώρα: 18:00
Αριθμός τμήματος: IV.2.7)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Αντί:
Ημερομηνία: 24/03/2021
Τοπική ώρα: 11:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 21/04/2021
Τοπική ώρα: 11:00
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες: