Υπηρεσίες - 67728-2022

08/02/2022    S27

Ιταλία-Ίσπρα: Επιθεώρηση, συντήρηση και εγκατάσταση εξοπλισμού προστασίας από πτώσεις

2022/S 027-067728

Προκαταρκτική προκήρυξη

Η παρούσα προκήρυξη προορίζεται μόνο για προκαταρκτική ενημέρωση

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC), JRC.J — Nuclear Decommissioning and Waste Management, JRC.J.1 — Ispra Operational Nuclear Decommissioning and Waste Management (D&WM)
Ταχ. διεύθυνση: Via Enrico Fermi 2749
Πόλη: Ispra (VA)
Κωδικός NUTS: ITC41 Varese
Ταχ. κωδικός: 21027
Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: jrc-ispra-dir-j-procurement@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10135
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Επιθεώρηση, συντήρηση και εγκατάσταση εξοπλισμού προστασίας από πτώσεις

Αριθμός αναφοράς: JRC/IPR/2022/OP/0287-PIN
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
50800000 Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Η σύμβαση θα επιτρέψει τον περιοδικό έλεγχο και τη διορθωτική συντήρηση συστημάτων και συσκευών προστασίας από πτώσεις στις εγκαταστάσεις της Ίσπρα για τα οποία δεν απαιτείται η άδεια του κατασκευαστή (όπως ορίζεται στο πρότυπο EN 365), την εγκατάσταση νέων συστημάτων και συσκευών προστασίας από πτώσεις και άλλων συναφών βοηθητικών προϊόντων που πληρούν την ισχύουσα νομοθεσία, τα οποία δεν απαιτούν την άδεια του κατασκευαστή για την εκτέλεση συντήρησης και περιοδικών επιθεωρήσεων.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 500 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50800000 Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
35820000 Εξοπλισμός υποστήριξης
44212300 Κατασκευές και μέρη αυτών
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: ITC41 Varese
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra (VA), ΙΤΑΛΙΑ

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Επιθεώρηση, συντήρηση και εγκατάσταση εξοπλισμού προστασίας από πτώσεις.

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης:
08/03/2022

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Με την παρούσα προκαταρκτική ανακοίνωση ανακοινώνεται η πρόθεση της αναθέτουσας αρχής να δημοσιεύσει μελλοντικό διαγωνισμό. Δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες ή έγγραφα στη φάση αυτή. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καλούνται να εγγραφούν στη διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
01/02/2022