Ο ιστότοπος TED είναι έτοιμος για τα ηλεκτρονικά έντυπα από τις 2.11.2022. Η αναζήτηση άλλαξε: προσαρμόστε τα προκαθορισμένα εξειδικευμένα ερωτήματα σας. Δείτε ποιες αλλαγές έγιναν στις ειδήσεις του ιστοτόπου και στις επικαιροποιημένες σελίδες βοήθειας.

Υπηρεσίες - 70861-2015

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

28/02/2015    S42

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Αντίκτυπος του κανονισμού για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (ΚΚΑ) σχετικά με την πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τις επιχειρήσεις και τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις

2015/S 042-070861

Διορθωτική προκήρυξη

(Συμπλήρωμα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 24.2.2015, 2015/S 38-064199)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών, SPA2, 01/40, 1049Βρυξέλλες, ΒΕΛΓΙΟ. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ec-fisma-contracts@ec.europa.eu

Αντί 

II.3) Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης:

Διάρκεια σε ημέρες: 8.

Διάβαζε 

II.3) Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης:

Διάρκεια σε μήνες: 8.