Υπηρεσίες - 80766-2016

10/03/2016    S49

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Υπηρεσίες υλικοτεχνικής υποστήριξης για τη διαχείριση κινητών αγαθών

2016/S 049-080766

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ταχ. διεύθυνση: CSM 1 05/43
Πόλη: Bruxelles
Κωδικός NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Office pour les infrastructures et la logistique
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Τηλέφωνο: +32 22986989
Φαξ: +32 22960570
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1354
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Υπηρεσίες υλικοτεχνικής υποστήριξης για τη διαχείριση κινητών αγαθών.

Αριθμός αναφοράς: OIB.DR.2/PO/2015/075/682
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
63120000 Υπηρεσίες αποθήκευσης εμπορευμάτων
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Η παρούσα σύμβαση αφορά την παροχή υπηρεσιών υλικοτεχνικής υποστήριξης για τη διαχείριση αποθηκευμένων κινητών αγαθών καθώς και για διάφορες παρεμβάσεις επί τόπου ή/και σε χώρους αποθήκευσης.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 200 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79991000 Υπηρεσίες ελέγχου αποθεμάτων
50800000 Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Βρυξέλλες.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Η παρούσα σύμβαση αφορά την παροχή υπηρεσιών υλικοτεχνικής υποστήριξης για τη διαχείριση αποθηκευμένων κινητών αγαθών καθώς και για διάφορες παρεμβάσεις επί τόπου ή/και σε χώρους αποθήκευσης.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 200 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Απαραίτητες πληροφορίες και διατυπώσεις για να αξιολογηθεί εάν πληρούνται οι εν λόγω απαιτήσεις:

ο υποψήφιος θα επισυνάψει ένα δελτίο αναγνώρισης (βλέπε παράρτημα I.1 της συγγραφής υποχρεώσεων), καθώς και όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες που απαιτούνται στο σημείο III.1 «Προϋποθέσεις συμμετοχής» της παρούσας προκήρυξης και αναφέρονται στο παράρτημα Ι της συγγραφής υποχρεώσεων.

ο υποψήφιος θα επισυνάψει αποδεικτικό με αναφορά του κράτους στο οποίο έχει την έδρα του ή κατοικεί ο υποψήφιος, όπως απαιτείται στον τομέα σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης.

Ο υποψήφιος θα επισυνάψει υπεύθυνη δήλωση, με ημερομηνία και υπογραφή, η οποία θα αναφέρει ότι δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις αποκλεισμού από τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς που κατακυρώνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να χρησιμοποιεί πλήρως το πρότυπο που δημοσιεύεται στην ακόλουθη σελίδα: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Προσοχή: ο υποψήφιος στον οποίο πρόκειται να ανατεθεί η σύμβαση θα καταθέσει, επί ποινή αποκλεισμού και πριν από την υπογραφή της σύμβασης, τα αποδεικτικά που επιβεβαιώνουν την υπεύθυνη δήλωσή του, ήτοι:

— πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, πρόσφατο ισοδύναμο έγγραφο εκδοθέν από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης του υποψήφιου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν τελεί υπό καθεστώς πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, παύσης της δραστηριότητας ή σε άλλη ανάλογη κατάσταση, ως απόρροια διαδικασίας της αυτής φύσεως προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις,

— πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, πρόσφατο αντίστοιχο έγγραφο εκδοθέν από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει καταδικαστεί, με απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου, για οιοδήποτε αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή ούτε έχει καταδικαστεί με απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου για απάτη, δωροδοκία, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ή για οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα που θίγει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης,

— πρόσφατο πιστοποιητικό εκδοθέν από την αρμόδια αρχή της χώρας εγκατάστασης του υποψήφιου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,

— πρόσφατο πιστοποιητικό εκδοθέν από την αρμόδια αρχή της χώρας εγκατάστασης του υποψήφιου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με την πληρωμή των φόρων του (άμεσων φόρων και ΦΠΑ) σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος.

Εάν κάποιο από τα εν λόγω έγγραφα ή πιστοποιητικά δεν εκδίδεται από την οικεία χώρα, είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη ή, ελλείψει αυτής, υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού φορέα της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος.

Προσοχή: σε περίπτωση ομίλου, η υπεύθυνη δήλωση καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα και πληροφορίες πρέπει να παρασχεθούν, σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης, για κάθε μέλος του ομίλου ξεχωριστά.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

ο υποψήφιος πρέπει να παράσχει:

— αντίγραφο οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμών και λογαριασμών εκμετάλλευσης) των 3 τελευταίων οικονομικών ετών, όπου θα αναφέρεται το ετήσιο αποτέλεσμα προ φόρων. Εάν, για εύλογη αιτία, ο υποψήφιος δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ως άνω δικαιολογητικά, θα επισυνάψει δήλωση σχετικά με το ετήσιο κέρδος προ φόρων των 3 τελευταίων ετών. Εάν οι ισολογισμοί ή η δήλωση παρουσιάζουν αρνητικό μέσο κέρδος για τα τελευταία 3 έτη, ο υποψήφιος καλείται να προσκομίσει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει τη χρηματοοικονομική του ικανότητα, όπως για παράδειγμα επαρκή εγγύηση από τρίτο (για παράδειγμα της μητρικής εταιρείας), δηλώσεις ορκωτού ελεγκτή, εμπειρογνώμονα λογιστή ή ισοδύναμα έγγραφα,

— δήλωση του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών για καθένα από τα τελευταία 3 οικονομικά έτη,

— δήλωση του ετήσιου κύκλου εργασιών των 3 τελευταίων οικονομικών ετών στον τομέα που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας σύμβασης.

Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:

προκειμένου να επιλεγεί, ο υποψήφιος θα πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει μέσο ειδικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τα τελευταία 3 οικονομικά έτη ύψους 1 000 000 EUR.

III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

1) ο υποψήφιος πρέπει να προσκομίσει κατάλογο των κυριότερων υπηρεσιών που παρασχέθηκαν κατά τα τελευταία 3 έτη στον τομέα που αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης, με αναφορά των ποσών, των ημερομηνιών και των στοιχείων του αποδέκτη των υπηρεσιών,

2) ο υποψήφιος θα υποβάλει τα βιογραφικά σημειώματα των 3 προφίλ που περιγράφονται κατωτέρω:

α) επικεφαλής ομάδας υλικοτεχνικής υποστήριξης με κατάρτιση στην υλικοτεχνική υποστήριξη/μεταφορές σε επίπεδο πτυχίου Bachelor, πείρα στη διαχείριση ομάδας (5 ετών), πείρα (τουλάχιστον 5 ετών) σε θέση επιχειρησιακού διαχειριστή στον τομέα των διανομών/της υλικοτεχνικής υποστήριξης, καλή γνώση των εργαλείων MS Office, καθώς και γνώση και πείρα (5 ετών) σχετικά με το σύστημα SAP,

β) τεχνικός υλικοτεχνικής υποστήριξης με πείρα (5 ετών) σε θέση τεχνικής παρέμβασης επί τόπου ή σε εργαστήριο,

γ) χειριστής οχήματος μεταφοράς φορτίων που είναι κάτοχος διπλώματος χειριστή περονοφόρου οχήματος με μπροστινό μηχανισμό ανύψωσης ή άδειας οδηγού πλευρικού περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος με πείρα 3 ετών στον τομέα, δίπλωμα χειριστή περονοφόρου οχήματος με μπροστινό και πλευρικό μηχανισμό ανύψωσης, πιστοποιητικό VCA (βασική ασφάλεια για εκτελεστικό προσωπικό).

Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:

ελάχιστη απαίτηση: ο υποψήφιος θα θέσει στη διάθεση της Επιτροπής ομάδα 5 προσώπων με τα προφίλ και την πείρα που αναφέρονται ανωτέρω, ήτοι:

— 1 επικεφαλής ομάδας,

— 2 τεχνικοί,

— 2 οδηγοί.

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με έναν φορέα
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 11/04/2016
Τοπική ώρα: 17:30
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 18/04/2016
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:

Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles (OIB), bâtiment «CSM 1», cours Saint-Michel 1 (entrée côté rue Père de Deken 23) — 1040 Bruxelles, ΒΕΛΓΙΟ.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

1 εκπρόσωπος ανά υποψήφιο, δεόντως εξουσιοδοτημένος, μπορεί να παραστεί στο άνοιγμα των προσφορών (με την υποχρεωτική παρουσίαση διαβατηρίου ή ταυτότητας). Οι υποψήφιοι, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, πρέπει να ενημερώσουν γραπτώς τη μονάδα OIB.02.002 «Δημόσιες συμβάσεις» το αργότερο 2 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης για το άνοιγμα των προσφορών (βλέπε στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στο σημείο I.).

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: ναι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

1) Η συγγραφή υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά έγγραφα (περιλαμβανομένων των ερωτήσεων και απαντήσεων) θα διατίθενται από την ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1354 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εγγραφούν μέσω του δικτυακού τόπου. Με τον τρόπο αυτό, θα ενημερώνονται μέσω του συστήματος ανάθεσης συμβάσεων επιγραμμικά για ενδεχόμενες διαθέσιμες ενημερώσεις σχετικά με την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών. Όσοι δεν εγγραφούν στον δικτυακό τόπο, καλούνται να τον επισκέπτονται τακτικά. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν λάβουν γνώση συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών στον εν λόγω διαδικτυακό τόπο, η Επιτροπή δεν θα φέρει ευθύνη.

Ο διαδικτυακός τόπος θα ενημερώνεται τακτικά και αποτελεί ευθύνη των υποψηφίων να επαληθεύουν τις ενημερώσεις και τις τροποποιήσεις κατά την περίοδο ισχύος της πρόσκλησης.

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες για τους όρους της σύμβασης, τις ανανεώσεις της σύμβασης, τους όρους συμμετοχής, τα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα ικανοτήτων, τον συνολικό προβλεπόμενο όγκο της σύμβασης κτλ. αναγράφονται στη συγγραφή υποχρεώσεων που διατίθεται στον προαναφερθέντα δικτυακό τόπο. Δεν θα διατεθεί έντυπη μορφή. Έχοντας λάβει πιστοποίηση «EMAS» το 2005, το OIB (Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης στις Βρυξέλλες) λειτουργεί φιλικά προς το περιβάλλον. Το EMAS είναι το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και ελέγχου, το εθελοντικό μέσο της ΕΕ που χρησιμοποιείται από τους οργανισμούς για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεών τους.

2) Η σύμβαση θα έχει αρχική διάρκεια 2 ετών, ακολουθούμενη από 2 ανανεώσεις διάρκειας 1 έτους (2+1+1). Για περίοδο 3 ετών μετά τη σύναψη της αρχικής σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή θα μπορεί να ανατρέξει σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού για νέες συμβάσεις υπηρεσιών σχετικά με την εκ νέου παροχή παρόμοιων υπηρεσιών, οι οποίες θα ανατεθούν στον ανάδοχο της παρούσας σύμβασης από την αναθέτουσα αρχή.

3) Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή στην πρόσκληση υποβολής προσφορών και τη διεξαγωγή των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων στο OIB, καλείστε να συμβουλευτείτε τον «οδηγό προς τους υποψηφίους» καθώς και το φυλλάδιο με τίτλο «Επιχειρηματικές Συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», το οποίο διατίθεται στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 43031
Φαξ: +352 43032100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

εντός προθεσμίας 2 μηνών από την κοινοποίηση στον προσφεύγοντα ή, ελλείψει αυτής, από την ημέρα κατά την οποία ο προσφεύγων έλαβε γνώση. Η υποβολή καταγγελίας στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή δεν έχει ως αποτέλεσμα ούτε την αναστολή της εν λόγω προθεσμίας ούτε την έναρξη νέας προθεσμίας υποβολής των προσφυγών.

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
29/02/2016