Ο ιστότοπος TED είναι έτοιμος για τα ηλεκτρονικά έντυπα από τις 2.11.2022. Η αναζήτηση άλλαξε: προσαρμόστε τα προκαθορισμένα εξειδικευμένα ερωτήματα σας. Δείτε ποιες αλλαγές έγιναν στις ειδήσεις του ιστοτόπου και στις επικαιροποιημένες σελίδες βοήθειας.

Προμήθειες - 91134-2016

18/03/2016    S55

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Προμήθεια, αποθήκευση και αποστολή μέσων ατομικής προστασίας (PPE) για τους εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης που ενδέχεται να χρειαστεί να αντιμετωπίσουν λοιμώδεις νόσους υψηλού κινδύνου (IDHC)

2016/S 055-091134

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General for Health and Food Safety
Ταχ. διεύθυνση: HITEC 02/094
Πόλη: Luxembourg
Κωδικός NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Ταχ. κωδικός: 2920
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: SANTE-LUX-JOINT-PROCUREMENT-SECRETARIAT@ec.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 430136223
Φαξ: +352 430133449
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Service public fédéral (SPF) Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
Ταχ. διεύθυνση: place Victor Horta, 40 bte 10, Eurostation II
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1060
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: SANTE-LUX-JOINT-PROCUREMENT-SECRETARIAT@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.health.belgium.be/eportal?fodnlang=fr
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Υπουργείο Υγείας της Δημοκρατίας της Κροατίας
Ταχ. διεύθυνση: Ksaver 200 a 10000
Πόλη: Zagreb
Κωδικός NUTS: HR011 Grad Zagreb
Ταχ. κωδικός: 10000
Χώρα: ΚΡΟΑΤΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: SANTE-LUX-JOINT-PROCUREMENT-SECRETARIAT@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.zdravlje.hr/en/ministry
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας
Ταχ. διεύθυνση: 1 Prodromou & Chilonos Street 17
Πόλη: Nicosia
Κωδικός NUTS: CY000 Kypros / Kıbrıs
Ταχ. κωδικός: 1448
Χώρα: ΚYΠΡΟΣ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: SANTE-LUX-JOINT-PROCUREMENT-SECRETARIAT@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/index_en/index_en
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Κεντρική μονάδα διαγωνισμών προμηθειών, Υπουργείο Υγείας της Μάλτας
Ταχ. διεύθυνση: St. Luke's Square
Πόλη: G'Mangia
Κωδικός NUTS: MT001 Malta
Χώρα: ΜΑΛΤΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: SANTE-LUX-JOINT-PROCUREMENT-SECRETARIAT@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://health.gov.mt/en/cpsu/Pages/Home.aspx
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria
Ταχ. διεύθυνση: viale Giorgio Ribotta 5
Πόλη: Rome RM
Κωδικός NUTS: ITE43 Roma
Ταχ. κωδικός: 00144
Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: SANTE-LUX-JOINT-PROCUREMENT-SECRETARIAT@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_5_2_4_1.jsp?menu=organizzazione&label=uffCentrali&id=1150
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων
Ταχ. διεύθυνση: Granits väg 8
Πόλη: Solna
Κωδικός NUTS: SE1 ÖSTRA SVERIGE
Ταχ. κωδικός: 171 65
Χώρα: ΣΟΥΗΔΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: SANTE-LUX-JOINT-PROCUREMENT-SECRETARIAT@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Ταχ. κωδικός: 1046
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: SANTE-LUX-JOINT-PROCUREMENT-SECRETARIAT@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://eeas.europa.eu/
I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
Η σύμβαση αφορά από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
Σε περίπτωση από κοινού διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης όπου εμπλέκονται διάφορες χώρες, ισχύον εθνικό δίκαιο για τις δημόσιες προμήθειες:

Δίκαιο της ΕΕ.

I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1344
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από άλλη διεύθυνση:
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General for Health and Food Safety
Ταχ. διεύθυνση: HITEC 02/94
Πόλη: Luxembourg
Κωδικός NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Ταχ. κωδικός: 2920
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: SANTE-LUX-JOINT-PROCUREMENT-SECRETARIAT@ec.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 430136223
Φαξ: +352 430133449
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Υγεία

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Προμήθεια, αποθήκευση και αποστολή μέσων ατομικής προστασίας (PPE) για τους εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης που ενδέχεται να χρειαστεί να αντιμετωπίσουν λοιμώδεις νόσους υψηλού κινδύνου (IDHC).

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
85100000 Υγειονομικές υπηρεσίες
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Η παρούσα διαδικασία διαγωνισμού σχετίζεται με την προμήθεια, την αποθήκευση και την αποστολή μέσων ατομικής προστασίας (PPE) για τους εργαζομένους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης (HCW) που ενδέχεται να χρειαστεί να αντιμετωπίσουν λοιμώδεις νόσους υψηλού κινδύνου (IDHC) σε ευρωπαϊκά περιβάλλοντα υγειονομικής περίθαλψης.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 12 200 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Μέσα ατομικής προστασίας ματιών

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
75000000 Υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης, άμυνας και κοινωνικής ασφάλισης
85120000 Ιατρικές και συναφείς υπηρεσίες
85121200 Ιατρικές υπηρεσίες παρεχόμενες από ειδικευμένους γιατρούς
85111200 Νοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες
85121000 Ιατρικές υπηρεσίες
85110000 Νοσοκομειακές και συναφείς υπηρεσίες
85111000 Νοσοκομειακές υπηρεσίες
85000000 Υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες
33735100 Προφυλακτικά δίοπτρα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: MT001 Malta
Κωδικός NUTS: ITE43 Roma
Κωδικός NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Κωδικός NUTS: HR011 Grad Zagreb
Κωδικός NUTS: CY000 Kypros / Kıbrıs
Κωδικός NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στο Παράρτημα ΙΙ της συγγραφής υποχρεώσεων.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ζητούνται 3 τύποι μέσων ατομικής προστασίας ματιών: αεροστεγείς, προστασία από πιτσιλίσματα, προσωπίδα (βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων).

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 250 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Μέσα προστασίας της αναπνοής

Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
75000000 Υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης, άμυνας και κοινωνικής ασφάλισης
85120000 Ιατρικές και συναφείς υπηρεσίες
85121200 Ιατρικές υπηρεσίες παρεχόμενες από ειδικευμένους γιατρούς
85111200 Νοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες
85121000 Ιατρικές υπηρεσίες
85110000 Νοσοκομειακές και συναφείς υπηρεσίες
85111000 Νοσοκομειακές υπηρεσίες
85000000 Υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: MT001 Malta
Κωδικός NUTS: ITE43 Roma
Κωδικός NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Κωδικός NUTS: HR011 Grad Zagreb
Κωδικός NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Κωδικός NUTS: CY000 Kypros / Kıbrıs
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στο Παράρτημα ΙΙ της συγγραφής υποχρεώσεων.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Φιλτρόμασκες για προστασία έναντι σωματιδίων: ταξινόμηση FFP1, FFP2, FFP3 (βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων).

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 000 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Γάντια προστασίας

Αριθμός τμήματος: 3
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
75000000 Υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης, άμυνας και κοινωνικής ασφάλισης
85120000 Ιατρικές και συναφείς υπηρεσίες
85121200 Ιατρικές υπηρεσίες παρεχόμενες από ειδικευμένους γιατρούς
85111200 Νοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες
85121000 Ιατρικές υπηρεσίες
85110000 Νοσοκομειακές και συναφείς υπηρεσίες
85111000 Νοσοκομειακές υπηρεσίες
85000000 Υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες
35113400 Ρούχα προστασίας και ασφαλείας
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: MT001 Malta
Κωδικός NUTS: ITE43 Roma
Κωδικός NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Κωδικός NUTS: HR011 Grad Zagreb
Κωδικός NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Κωδικός NUTS: CY000 Kypros / Kıbrıs
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στο Παράρτημα ΙΙ της συγγραφής υποχρεώσεων.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ζητούνται 3 τύποι προστατευτικών γαντιών:

— προστατευτικά γάντια έναντι χημικών ουσιών και μικροοργανισμών (γάντια 1ης στρώσης),

— προστατευτικά γάντια έναντι χημικών ουσιών και μικροοργανισμών (γάντια 2ης στρώσης),

— γάντια χημικής προστασίας.

(Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.)

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 250 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Ενδυμασία προστασίας από μολυσματικούς παράγοντες

Αριθμός τμήματος: 4
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
75000000 Υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης, άμυνας και κοινωνικής ασφάλισης
85120000 Ιατρικές και συναφείς υπηρεσίες
85121200 Ιατρικές υπηρεσίες παρεχόμενες από ειδικευμένους γιατρούς
85111200 Νοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες
85121000 Ιατρικές υπηρεσίες
85110000 Νοσοκομειακές και συναφείς υπηρεσίες
85111000 Νοσοκομειακές υπηρεσίες
85000000 Υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες
35113400 Ρούχα προστασίας και ασφαλείας
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: MT001 Malta
Κωδικός NUTS: ITE43 Roma
Κωδικός NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Κωδικός NUTS: HR011 Grad Zagreb
Κωδικός NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Κωδικός NUTS: CY000 Kypros / Kıbrıs
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στο Παράρτημα ΙΙ της συγγραφής υποχρεώσεων.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ενδυμασία προστασίας από μολυσματικούς παράγοντες: φόρμες εργασίας και ξεχωριστή κουκούλα με περιαυχένιο (βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων).

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 550 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Υποδήματα τύπου εργασίας

Αριθμός τμήματος: 5
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
75000000 Υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης, άμυνας και κοινωνικής ασφάλισης
85120000 Ιατρικές και συναφείς υπηρεσίες
85121200 Ιατρικές υπηρεσίες παρεχόμενες από ειδικευμένους γιατρούς
85111200 Νοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες
85121000 Ιατρικές υπηρεσίες
85110000 Νοσοκομειακές και συναφείς υπηρεσίες
85111000 Νοσοκομειακές υπηρεσίες
85000000 Υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες
18830000 Προστατευτικά υποδήματα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: MT001 Malta
Κωδικός NUTS: ITE43 Roma
Κωδικός NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Κωδικός NUTS: HR011 Grad Zagreb
Κωδικός NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Κωδικός NUTS: CY000 Kypros / Kıbrıs
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στο Παράρτημα ΙΙ της συγγραφής υποχρεώσεων.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Υποδήματα τύπου εργασίας (βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων).

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 450 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Λειτουργική ενδυμασία νοσοκομείου

Αριθμός τμήματος: 6
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
75000000 Υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης, άμυνας και κοινωνικής ασφάλισης
85120000 Ιατρικές και συναφείς υπηρεσίες
85121200 Ιατρικές υπηρεσίες παρεχόμενες από ειδικευμένους γιατρούς
85111200 Νοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες
85121000 Ιατρικές υπηρεσίες
85110000 Νοσοκομειακές και συναφείς υπηρεσίες
85111000 Νοσοκομειακές υπηρεσίες
85000000 Υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες
35113400 Ρούχα προστασίας και ασφαλείας
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: MT001 Malta
Κωδικός NUTS: ITE43 Roma
Κωδικός NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Κωδικός NUTS: HR011 Grad Zagreb
Κωδικός NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Κωδικός NUTS: CY000 Kypros / Kıbrıs
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στο Παράρτημα ΙΙ της συγγραφής υποχρεώσεων.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Λειτουργική ενδυμασία νοσοκομείου: ποδιές μίας χρήσης, αδιάβροχες μπλούζες, μπλούζες χειρουργείου.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 700 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με έναν φορέα
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 09/05/2016
Τοπική ώρα: 16:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Αγγλικά, Βουλγαρικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λεττονικά, Λιθουανικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Τσεχικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 18/05/2016
Τοπική ώρα: 9:00
Τόπος:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General for Health and Food Safety, Unit C3, HITEC building 03/393, 11, rue Eugène Ruppert, 2557 Luxembourg, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Στη συνεδρίαση για το άνοιγμα των προσφορών επιτρέπεται να παραστούν κατ' ανώτατο όριο 2 εκπρόσωποι ανά υποψήφιο. Για λεπτομέρειες: βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu/
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Ακριβείς πληροφορίες για την (τις) προθεσμία(ες) υποβολής προσφυγών:

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις σχετικά με τη διαδικασία ανάθεσης στην αναθέτουσα αρχή που αναφέρεται στο σημείο I.1. Εάν πιστεύετε πως υπήρξε ζήτημα κακής διοίκησης, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή εντός 2 ετών από την ημερομηνία κατά την οποία λάβατε γνώση των γεγονότων στα οποία βασίζεται η καταγγελία (βλέπε http://www.ombudsman.europa.eu).

Η εν λόγω καταγγελία δεν έχει ως αποτέλεσμα ούτε την αναστολή της προθεσμίας για την υποβολή προσφυγών ούτε την έναρξη νέας περιόδου για την υποβολή προσφυγών. Εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης μπορείτε να υποβάλετε προσφυγή στον φορέα που αναφέρεται στο σημείο VI.4.1.

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
08/03/2016