Υπηρεσίες - 104553-2018

09/03/2018    S48

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Συνήθεις έρευνες του Ευρωβαρόμετρου — PO/2017-11/A2

2018/S 048-104553

Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης

Αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General Communication, Unit A2 — Corporate Services
Ταχ. διεύθυνση: Rue de la Loi 56
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Mr. Loan Vascan
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/contracts/headquarters/index_en.htm
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Directorate-General Communication
Ταχ. διεύθυνση: 60 rue Wiertz
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1047
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.europarl.europa.eu/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ)
Ταχ. διεύθυνση: Rue Belliard 99-101
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1000
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.cor.europa.eu
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ)
Ταχ. διεύθυνση: Rue Belliard 99-101
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1040
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.eesc.europa.eu
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων «η οποία εκπροσωπεί τον όμιλο ΕΤΕπ (ΕΤΕπ και ΕΤΕ)»
Ταχ. διεύθυνση: 98-100 boulevard Konrad Adenauer
Πόλη: Luxembourg
Κωδικός NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Ταχ. κωδικός: L-2950
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.eib.org
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC)
Ταχ. διεύθυνση: Zigfrida Annas Meierovica boulevard nº 14
Πόλη: Riga
Κωδικός NUTS: LV006 Rīga
Ταχ. κωδικός: LV-1050 Riga
Χώρα: ΛΕΤΟΝΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.berec.europa.eu
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία (EU-OSHA)
Ταχ. διεύθυνση: 12, Santiago de Compostela (Edificio Miribilla), 5th Floor
Πόλη: Bilbao
Κωδικός NUTS: ES213 Vizcaya
Ταχ. κωδικός: E-48003
Χώρα: ΙΣΠΑΝΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://osha.europa.eu/en
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)
Ταχ. διεύθυνση: Via Carlo Magno 1A
Πόλη: Parma
Κωδικός NUTS: ITH52 Not specified
Ταχ. κωδικός: I-43126
Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.esfa.europa.eu
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound)
Ταχ. διεύθυνση: Eurofound, Wyattville Road, Loughlinstown
Πόλη: Dublin
Κωδικός NUTS: IE061 Not specified
Ταχ. κωδικός: D18 KP65
Χώρα: ΙΡΛΑΝΔΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.eurofound.europa.eu
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA)
Ταχ. διεύθυνση: 30 Churchill Place, Canary Wharf
Πόλη: London
Κωδικός NUTS: UKI LONDON
Ταχ. κωδικός: UK-London E14 5EU
Χώρα: ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.ema.europa.eu
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA)
Ταχ. διεύθυνση: Praca Europa 1, Cais do Sodre
Πόλη: Lisbon
Κωδικός NUTS: PT17 Lisboa
Ταχ. κωδικός: P-1249-289
Χώρα: ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.emcdda.europa.eu
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)
Ταχ. διεύθυνση: Schwarzenbergplatz 11
Πόλη: Vienna
Κωδικός NUTS: AT13 Wien
Ταχ. κωδικός: A-1040
Χώρα: ΑΥΣΤΡΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.fra.europa.eu
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB)
Ταχ. διεύθυνση: Treurenberg 22
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.srb.europa.eu
I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
Η σύμβαση αφορά από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
Σε περίπτωση από κοινού διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης όπου εμπλέκονται διάφορες χώρες, ισχύον εθνικό δίκαιο για τις δημόσιες προμήθειες:

Βέλγιο.

Η σύμβαση ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Συνήθεις έρευνες του Ευρωβαρόμετρου — PO/2017-11/A2

Αριθμός αναφοράς: PO/2017-11/A2
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79320000 Υπηρεσίες δημοσκοπήσεων
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Η σύμβαση-πλαίσιο θα επιτρέπει στις αναθέτουσες αρχές να προβαίνουν στην παραγγελία συνήθων ή ειδικών ερευνών του Ευρωβαρόμετρου στα κράτη μέλη της ΕΕ και τις υποψήφιες χώρες, καθώς και ad hoc ερευνών στα κράτη μέλη της ΕΕ και άλλες χώρες ή εδάφη.

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.1.7)Συνολική αξία των προμηθειών (χωρίς ΦΠΑ)
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 51 000 000.00 EUR
II.2)Περιγραφή
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Όλες οι χώρες ή τα εδάφη που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Η παρούσα σύμβαση καλύπτει συνήθεις ή ειδικές έρευνες του Ευρωβαρόμετρου και ad hoc έρευνες για την αξιολόγηση και ανάλυση της κοινής γνώμης.

Οι συνήθεις ή ειδικές έρευνες του Ευρωβαρόμετρου αποτελούνται κατά κύριο λόγο από βάθος μελέτες που αφορούν σε συγκεκριμένα θέματα και αναλύσεις μακροπρόθεσμων τάσεων σε συμπεριφορές που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Ο ανάδοχος πρέπει να είναι ικανός να παράσχει όλες τις υπηρεσίες που περιγράφονται στις έρευνες σε όλες τις οικείες χώρες ή εδάφη μέσω δικτύου οργανισμών δημοσκόπησης. Οι ad hoc υπηρεσίες αποτελούν άλλο έργο σχετικό με δημόσιες αναλύσεις, όπως περιγράφεται στο σημείο 2.2.4 της συγγραφής υποχρεώσεων. Ο ανάδοχος θα είναι το κέντρο συντονισμού.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Κριτήριο ποιότητας / Στάθμιση: 70
Τιμή - Στάθμιση: 30
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Η σύμβαση-πλαίσιο ανανεώνεται αυτομάτως μία (1) φορά για 24 μήνες, εκτός εάν ένα από τα μέρη λάβει επίσημη ανακοίνωση περί του αντίθετου, τουλάχιστον 3 μήνες πριν από το τέλος της εν εξελίξει διάρκειας. Η ανανέωση δεν μεταβάλλει ούτε αναστέλλει τυχόν υπάρχουσες υποχρεώσεις.

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2017/S 168-344872
IV.2.8)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών
IV.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή προκαταρκτικής προκήρυξης

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: PO/2017-11/A2
Τίτλος:

Συνήθεις έρευνες του Ευρωβαρόμετρου — PO/2017-11/A2

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
28/02/2018
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 1
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 1
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Kantar Public Brussels
Αριθμός ταυτοποίησης: 0428.913.808
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Marais 49-53
Πόλη: Bruxelles
Κωδικός NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Ταχ. κωδικός: 1000
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: pascal.chelala@kantarpublic.com
Τηλέφωνο: +32 26617200
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.kantar.com/public
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 51 000 000.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 51 000 000.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Όλα τα έγγραφα της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συμπληρωματικών πληροφοριών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, δημοσιεύονται στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2843

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμβουλεύονται συχνά την εν λόγω ιστοσελίδα, διότι μπορεί να δημοσιευθούν συμπληρωματικές πληροφορίες οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Άνευ αντικειμένου
Πόλη: Άνευ αντικειμένου
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
02/03/2018