Υπηρεσίες - 105197-2022

28/02/2022    S41

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Υποστήριξη της ανάπτυξης ικανοτήτων σε μητροπολιτικές περιοχές στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της Ιταλίας

2022/S 041-105197

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Υπηρεσίες

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2022/S 024-059289)

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης (REGIO), REGIO.A.3 — Budget and Financial Management
Ταχ. διεύθυνση: Cour St. Michel 1
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: regio-contracts@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Υποστήριξη της ανάπτυξης ικανοτήτων σε μητροπολιτικές περιοχές στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της Ιταλίας

Αριθμός αναφοράς: REGIO/2022/OP/0002
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79410000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η παροχή βοήθειας σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της Ιταλίας για τη θέσπιση μέτρων για την αύξηση της διοικητικής ικανότητας. Ο ανάδοχος θα συνεργαστεί με τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της Ιταλίας στις οποίες θα επικεντρωθεί το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων του ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). Οι εν λόγω περιφέρειες είναι οι εξής: Βασιλικάτα, Καλαβρία, Καμπανία, Μολίζε, Πούλια, Σαρδηνία και Σικελία.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
23/02/2022
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2022/S 024-059289

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.2)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Αντί:
Ημερομηνία: 07/03/2022
Τοπική ώρα: 16:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 14/03/2022
Τοπική ώρα: 16:00
Αριθμός τμήματος: IV.2.7)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Όροι αποσφράγισης των προσφορών
Αντί:
Ημερομηνία: 08/03/2022
Τοπική ώρα: 11:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 15/03/2022
Τοπική ώρα: 11:00
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες: