Υπηρεσίες - 109166-2019

08/03/2019    S48    Oργανισμοί - Υπηρεσίες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 

Κάτω Χώρες-Άμστερνταμ: Ιατρικές και λοιπές υπηρεσίες για τα υφιστάμενα και μελλοντικά μέλη του προσωπικού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA)

2019/S 048-109166

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων
Ταχ. διεύθυνση: Spark building/gebouw, Orlyplein 24
Πόλη: Amsterdam
Κωδικός NUTS: NL329 Groot-Amsterdam
Ταχ. κωδικός: 1043 DP
Χώρα: ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Medical2019@ema.europa.eu

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: https://www.ema.europa.eu/

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.ema.europa.eu/en/about-us/procurement

I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4537
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Ιατρικές και λοιπές υπηρεσίες για τα υφιστάμενα και μελλοντικά μέλη του προσωπικού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA)

Αριθμός αναφοράς: EMA/2019/10/ST
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
85100000 Υγειονομικές υπηρεσίες
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Παροχή ιατρικών και λοιπών υπηρεσιών για τα υφιστάμενα και μελλοντικά μέλη του προσωπικού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) στις Κάτω Χώρες σύμφωνα με τους κανονισμούς υπηρεσιακής κατάστασης. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν ιατρικές εξετάσεις πριν από την πρόσληψη, ετήσιες ιατρικές εξετάσεις, ιατρικές εξετάσεις επαγγελματικής υγείας, παροχή συμβουλών, διαχείριση και επεξεργασία εγγράφων σχετικά με τις απουσίες λόγω ασθένειας ή ατυχήματος, αξιολόγηση για τη λήψη αναρρωτικής άδειας στο εξωτερικό και αιτιολόγηση ειδικής άδειας λόγω ασθένειας μέλους της οικογένειας, περιπτώσεις αναπηρίας, πολιτικές σχετικά με την ευεξία και την υγεία και ασφάλεια, καθώς και εμβολιασμούς κατά της εποχιακής γρίπης και άλλες υπηρεσίες.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 3 000 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
85120000 Ιατρικές και συναφείς υπηρεσίες
85147000 Υγειονομικές υπηρεσίες στο χώρο εργασίας
85121200 Ιατρικές υπηρεσίες παρεχόμενες από ειδικευμένους γιατρούς
85121000 Ιατρικές υπηρεσίες
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: NL NEDERLAND
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Άμστερνταμ ή σε απόσταση 100 λεπτών με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και/ή με τα πόδια από τις μόνιμες εγκαταστάσεις του Οργανισμού στη διεύθυνση Domenico Scarlattilaan 6, 1083 HS Amsterdam, ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Παροχή ιατρικών και λοιπών υπηρεσιών για τα υφιστάμενα και μελλοντικά μέλη του προσωπικού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) σύμφωνα με τους κανονισμούς υπηρεσιακής κατάστασης. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν ιατρικές εξετάσεις πριν από την πρόσληψη, ετήσιες ιατρικές εξετάσεις, ιατρικές εξετάσεις επαγγελματικής υγείας, παροχή συμβουλών, διαχείριση και επεξεργασία εγγράφων σχετικά με τις απουσίες λόγω ασθένειας ή ατυχήματος, αξιολόγηση για τη λήψη αναρρωτικής άδειας στο εξωτερικό και αιτιολόγηση ειδικής άδειας λόγω ασθένειας μέλους της οικογένειας, περιπτώσεις αναπηρίας, πολιτικές σχετικά με την ευημερία και την υγεία και ασφάλεια, καθώς και εμβολιασμούς κατά της εποχιακής γρίπης.

Οι λοιπές υπηρεσίες περιλαμβάνουν αξιολογήσεις σταθμών εργασίας, παροχή ιατρικών συμβουλών για επαγγελματικά ταξίδια, μεταφορές ιατρικών φακέλων, παροχή κατάρτισης στο προσωπικού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) σε θέματα που αποτελούν αντικείμενο του διαγωνισμού, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με το αντικείμενο του διαγωνισμού.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 3 000 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η αρχική σύμβαση-πλαίσιο θα συναφθεί για μια περίοδο ενός έτους και μπορεί να ανανεωθεί εκ νέου 3 φορές για περίοδο δώδεκα μηνών έκαστη. Η μέγιστη συνολική διάρκεια της σύμβασης είναι ως εκ τούτου 4 έτη (1+1+1+1).

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.5)Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με έναν φορέα
IV.1.4)Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 08/04/2019
Τοπική ώρα: 12:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Αγγλικά, Βουλγαρικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λεττονικά, Λιθουανικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Τσεχικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 11/04/2019
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων

Spark building/gebouw

Orlyplein 24

1043 DP Amsterdam

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: ναι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων
Ταχ. διεύθυνση: Spark building/gebouw, Orlyplein 24
Πόλη: Amsterdam
Ταχ. κωδικός: 1043 DP
Χώρα: ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@ema.europa.eu
Τηλέφωνο: +31 887816000

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.ema.europa.eu

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
01/03/2019