Υπηρεσίες - 130608-2019

21/03/2019    S57

Γαλλία-Παρίσι: Υπηρεσίες καθαρισμού για το χώρο γραφείων της ΕΑΤ

2019/S 057-130608

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ)
Ταχ. διεύθυνση: Défense 4 - Europlaza, 20 Av. André Prothin, CS 30154
Πόλη: Paris La Défense Cedex
Κωδικός NUTS: FR105 Hauts-de-Seine
Ταχ. κωδικός: 92927
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@eba.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://eba.europa.eu/
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://eba.europa.eu/about-us/procurement
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4627
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Υπηρεσίες καθαρισμού για το χώρο γραφείων της ΕΑΤ

Αριθμός αναφοράς: EBA/2019/02/CSU/SER/OP
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
90910000 Υπηρεσίες καθαρισμού
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού για το χώρο γραφείων της ΕΑΤ — La Défense.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 950 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
90919200 Υπηρεσίες καθαρισμού γραφείων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: FR105 Hauts-de-Seine
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Οι υπηρεσίες πρέπει να παρασχεθούν στον όροφο 24 έως τον όροφο 27 στη διεύθυνση: Tour Europlaza, 20 av. André Prothin, 92927 Paris La Défense, ΓΑΛΛΙΑ.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Οι υπηρεσίες που πρέπει να παρασχεθούν είναι οι εξής: καθημερινές υπηρεσίες καθαρισμού, καθημερινές υπηρεσίες φύλακα υπηρεσίας, περιοδικός καθαρισμός των κουζινών, των εσωτερικών παραθύρων, των γυάλινων διαχωριστικών και του δαπέδου με τάπητα. Πρέπει επίσης να περιληφθούν τα υλικά καθαρισμού και τα αναλώσιμα για κουζίνα/τουαλέτα.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 950 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η σύμβαση-πλαίσιο συνάπτεται για ένα έτος και θα ανανεωθεί αυτόματα έως και τρεις (3) φορές για ένα (1) έτος, υπό τους ίδιους όρους, εκτός εάν αποσταλεί έγγραφη κοινοποίηση για το αντίθετο από ένα εκ των συμβαλλόμενων μερών και παραληφθεί από το άλλο 3 μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Θα πραγματοποιηθεί μια προαιρετική επιτόπια επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της ΕΑΤ στη La Défense στις 3.4.2019, από τις 10:00 π.μ. τοπική ώρα Γαλλίας. Οι υποψήφιοι πρέπει να δεσμεύσουν μια χρονική περίοδο για την επιτόπια επίσκεψη γράφοντας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: tenders@eba.europa.eu μέχρι τις 1.4.2019 12:00 το μεσημέρι τοπική ώρα Γαλλίας προσδιορίζοντας ποιος θα παρίσταται στην επιτόπια επίσκεψη.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Όπως ορίζεται στα έγγραφα διαγωνισμού.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με έναν φορέα
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 23/04/2019
Τοπική ώρα: 17:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Αγγλικά, Βουλγαρικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λεττονικά, Λιθουανικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Τσεχικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 24/04/2019
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:

Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, Floor 46, One Canada Square, Canary Wharf, London, E14 5AA, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Στην αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παραστεί ένας κατ' ανώτατο όριο εκπρόσωπος ανά υποψήφιο. Για λόγους ασφαλείας και προκειμένου να παρίστανται στην αποσφράγιση των προσφορών, οι υποψήφιοι θα ενημερώσουν την EBA μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την πρόθεσή τους να παραστούν τουλάχιστον 3 εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση αποσφράγισης.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Τα έγγραφα της σύμβασης θα είναι διαθέσιμα προς καταφόρτωση στη διεύθυνση που αναφέρεται στο σημείο I.3). Ο δικτυακός τόπος θα ενημερώνεται τακτικά και αποτελεί ευθύνη των υποψηφίων να ελέγχουν για ενημερώσεις, τροποποιήσεις ή απαντήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής προσφορών.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ)
Ταχ. διεύθυνση: Floor 46, One Canada Square
Πόλη: London
Ταχ. κωδικός: E14 5AA
Χώρα: ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://eba.europa.eu/
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
14/03/2019