Υπηρεσίες - 131577-2017

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

08/04/2017    S70

Βέλγιο-Βρυξέλλες: UCA 17/004 Αποστολές μελετών και ελέγχου της εκτέλεσης των εργασιών ή παροχής βοήθειας στους τομείς της αρχιτεκτονικής (παρτίδα 1) και των έργων μηχανικού κτιρίων (παρτίδα 2) για τα κτίρια του Συμβουλίου

2017/S 070-131577

Διορθωτική προκήρυξη

(Συμπλήρωμα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 9.3.2017, 2017/S 048-087554)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, secrétariat général, Wetstraat/rue de la Loi 175, 1048 Bruxelles, ΒΕΛΓΙΟ. Contact: unité de coordination des acquisitions. Τηλ. +32 2-2818062. Φαξ +32 2-2810262. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tendering@consilium.europa.eu

Αντί 

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:

(...)

Η Γραμματεία θα συνάψει έως και 6 συμβάσεις-πλαίσιο (3 ανά παρτίδα) διαδοχικής ανάθεσης, ίδιας διάρκειας για συνολική περίοδο 7 ετών.

Διάβαζε 

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:

(...)

Η Γραμματεία θα συνάψει έως και 6 πολλαπλές συμβάσεις-πλαίσιο (3 ανά παρτίδα) διαδοχικής ανάθεσης, ίδιας διάρκειας για συνολική περίοδο 7 ετών.

Γνωστοποιείται στους υποψηφίους ότι δημοσιεύτηκε διορθωτική προκήρυξη στα αγγλικά, βουλγαρικά, κροατικά, δανικά, εσθονικά, ουγγρικά, ιρλανδικά, λιθουανικά, μαλτέζικα, σλοβακικά, σλοβενικά, σουηδικά και τσεχικά.