Υπηρεσίες - 133996-2018

28/03/2018    S61

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Υπηρεσίες γραφικού σχεδιασμού — PO/2017-06/A2

2018/S 061-133996

Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης

Αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General for Communication, Unit A2 — Corporate Communication Contracts and Services
Ταχ. διεύθυνση: 200 rue de la Loi - L56-6/37
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Head of Unit
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (REA)
Ταχ. διεύθυνση: 16 Place Rogier
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Ταχ. κωδικός: 1210
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/rea/index_en.htm
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων (κοινή επιχείρηση BBI)
Ταχ. διεύθυνση: White Atrium Building - TO56 3rd floor
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.bbi-europe.eu
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Κοινή επιχείρηση πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα (Κοινή επιχείρηση ΠΚΦ 2)
Ταχ. διεύθυνση: White Atrium Building — TO56
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.imi.europa.eu/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Κοινή επιχείρηση Κυψέλες Καυσίμου και Υδρογόνο 2 (κοινή επιχείρηση ΚΚΥ)
Ταχ. διεύθυνση: 56-60 avenue de la Toison d'Or
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Ταχ. κωδικός: 1060
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://fch.europa.eu/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA)
Ταχ. διεύθυνση: Avenue du Bourget 1, J59
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://eacea.ec.europa.eu/
I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
Η σύμβαση αφορά από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
Σε περίπτωση από κοινού διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης όπου εμπλέκονται διάφορες χώρες, ισχύον εθνικό δίκαιο για τις δημόσιες προμήθειες:

Βέλγιο.

Η σύμβαση ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Υπηρεσίες γραφικού σχεδιασμού — PO/2017-06/A2

Αριθμός αναφοράς: PO/2017-06/A2
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79933000 Υπηρεσίες υποστήριξης στον τομέα του σχεδιασμού
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών στοχεύει στην επιλογή αναδόχου ο οποίος θα παράσχει δημιουργικές υπηρεσίες γραφικού σχεδιασμού για διάφορους σκοπούς εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας.

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.1.7)Συνολική αξία των προμηθειών (χωρίς ΦΠΑ)
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 5 000 000.00 EUR
II.2)Περιγραφή
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Βρυξέλλες.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ο ανάδοχος θα κληθεί να δημιουργήσει και να αναπτύξει, μεταξύ άλλων, υφολογικούς οδηγούς,ενημερωτικά δελτία και σελιδοποιήσεις για δημοσίευση, οθόνες παρουσίασης, εικονογραφήσεις, στατικές γραφικές αναπαραστάσεις ή γραφικές αναπαραστάσεις με κινούμενες εικόνες για τις ανάγκες επικοινωνίας των συμμετεχόντων θεσμικών οργάνων, οργανισμών ή λοιπών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ποιότητα και συνέπεια των προτεινόμενων διαδικασιών διαχείρισης υπηρεσιών όσον αφορά τις υπηρεσίες / Στάθμιση: 20/105
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Διαχείριση και οργάνωση της εργασίας και της ομάδας / Στάθμιση: 15/105
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Διαχείριση της ποιότητας / Στάθμιση: 15/105
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Περιπτωσιολογική μελέτη 1 - Καταλληλότητα περιεχομένου και δημιουργικότητα των προτεινόμενων παραδοτέων / Στάθμιση: 20/105
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Περιπτωσιολογική μελέτη 1 — ποιότητα των προτεινόμενων προϊόντων / Στάθμιση: 5/105
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Περιπτωσιολογική μελέτη 2 - Καταλληλότητα περιεχομένου και δημιουργικότητα των προτεινόμενων παραδοτέων / Στάθμιση: 20/105
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Περιπτωσιολογική μελέτη 2 — ποιότητα των προτεινόμενων προϊόντων / Στάθμιση: 5/105
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Περιπτωσιολογική μελέτη 3 — Διαχείριση έργου και κατανομή φόρτου εργασίας για το μεμονωμένο σχέδιο / Στάθμιση: 5/105
Τιμή - Στάθμιση: 50/100
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2017/S 100-197640
IV.2.8)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών
IV.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή προκαταρκτικής προκήρυξης

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: PO/2017-06/A2
Τίτλος:

Υπηρεσίες γραφικού σχεδιασμού — PO/2017-06/A2

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
08/03/2018
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 8
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 6
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 7
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ: 0
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 0
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Pomilio Blumm SRL
Αριθμός ταυτοποίησης: 83649
Ταχ. διεύθυνση: Via Venezia 4
Πόλη: Pescara
Κωδικός NUTS: IT ITALIA
Ταχ. κωδικός: 65121
Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 5 000 000.00 EUR
Χαμηλότερη προσφορά: 200 993.00 EUR / Η υψηλότερη προσφορά: 1 051 710.00 EUR που συνεκτιμήθηκε
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία
Η σύμβαση ενδέχεται να ανατεθεί σε υπεργολαβία

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Μπορείτε να υποβάλετε τυχόν παρατηρήσεις σχετικά με τη διαδικασία διαγωνισμού στην αναθέτουσα αρχή χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στο τμήμα I. Εάν πιστεύετε πως υπήρξε ζήτημα κακής διοίκησης, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή εντός 2 ετών από την ημερομηνία κατά την οποία λάβατε γνώση των γεγονότων στα οποία βασίζεται η καταγγελία (βλέπε http://www.ombudsman.europa.eu).

Μπορείτε να υποβάλετε προσφυγή για ακύρωση της απόφασης ανάθεσης εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης. Η υποβολή αιτημάτων και οι απαντήσεις εκ μέρους μας ή τυχόν καταγγελίες για κακή διοίκηση, δεν θα έχουν ως σκοπό ούτε ως αποτέλεσμα την αναστολή της χρονικής προθεσμίας για την υποβολή προσφυγών για ακύρωση ή για έναρξη νέας περιόδου υποβολής προσφυγών για ακύρωση. Ο αρμόδιος φορέας για την εκδίκαση διαδικασιών ακύρωσης ορίζεται στο τμήμα VI.4.1.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Πόλη: Brussels
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
21/03/2018