Υπηρεσίες - 138009-2014

23/04/2014    S79    Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Υπηρεσίες - Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης - Άνευ αντικειμένου 

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Ετήσιος κατάλογος αναδόχων 2013

2014/S 079-138009

Υπηρεσίες

[Άρθρο 124 των κανόνων εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού, κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής, της 29.10.2012]


Μέρος I: Αναθέτουσα αρχή:

I.1)Επίσημη επωνυμία και διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής:

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γενική Διεύθυνση Υποδομών, boulevard Konrad Adenauer, 2925Λουξεμβούργο, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ. Tηλ. +352 4303-1. Διαδίκτυο: http://www.curia.europa.eu


Μέρος II: Κατάλογος των συναφθεισών συμβάσεων που δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο ειδικής προκήρυξης ανάθεσης

II.1)Τύπος της σύμβασης:
Υπηρεσίες.
II.2)Αριθμός σύμβασης 1
II.2.1)Επωνυμία και διεύθυνση αναδόχου:
Administration communale de la ville de Luxembourg, 42, place Guillaume II, 1648 Λουξεμβούργο, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ.
II.2.2)Αντικείμενο της σύμβασης:
Μεταφορά του προσωπικού του Δικαστηρίου από την υπηρεσία λεωφορείων της πόλης του Λουξεμβούργου.
II.2.3)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης:
Συνολική αξία: 125 235,25 EUR.


Μέρος III: Συμπληρωματικές πληροφορίες

III.2)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
11.4.2014.