Υπηρεσίες - 138118-2023

07/03/2023    S47

Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες ταχυδρομικών αποστολών

2023/S 047-138118

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Υπηρεσίες

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2023/S 020-052480)

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/25/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΕΛΤΑ Α.Ε.
Ταχ. διεύθυνση: ΑΠΕΛΛΟΥ 1
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Κωδικός NUTS: EL3 Αττική / Attiki
Ταχ. κωδικός: 10188
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gr_promithion@elta-net.gr
Τηλέφωνο: +30 2103353234
Φαξ: +30 2103245645
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.elta.gr

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

0623 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔ. ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡ. ΥΠΟΣΤΗΡ. ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΓΡ. ΠΕΡ. ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΣΕΡΡΩΝ& ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 6 ΜΗΝΩΝ

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79571000 Υπηρεσίες ταχυδρομικών αποστολών
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι το έργο παροχής υπηρεσιών υποστήριξης συμφωνιών με πελάτες ΕΛΤΑ για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες στη γεωγραφική περιοχή των Νομών Ημαθίας, Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών και Χαλκιδικής για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, των παραγωγικών ταχυδρομικών λειτουργιών που αφορούν στη διαχείριση ταχυδρομικών αντικειμένων και στη λειτουργία των θυρίδων συναλλαγής, εκτός καθολικής υπηρεσίας, του οποίου οι όροι διαχείρισης και το αντίστοιχο τίμημα αποτελούν αντικείμενο της παρούσας διαδικασίας με σκοπό την ταχύτητα, την ασφάλεια και την ποιότητα των προς παροχή υπηρεσιών.

Τόπος εκτέλεσης του Έργου ορίζονται οι εγκαταστάσεις των ΕΛΤΑ στη γεωγραφική περιοχή των Νομών Ημαθίας, Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών και Χαλκιδικής. Ο ανάδοχος ευθύνεται για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου και υπάγεται στην εποπτεία του αναθέτοντα φορέα.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
02/03/2023
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2023/S 020-052480

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.2
Αντί:
Ημερομηνία: 03/03/2023
Τοπική ώρα: 15:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 23/03/2023
Τοπική ώρα: 15:00
Αριθμός τμήματος: IV.2.7
Αντί:
Ημερομηνία: 06/03/2023
Τοπική ώρα: 11:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 27/03/2023
Τοπική ώρα: 11:00
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες: