Is féidir ríomh-fhoirmeacha a úsáid ar shuíomh gréasáin TED ón 02.11.2022. Athraíodh an cuardach: cuir do chuid sainchuardach réamhshainithe in oiriúint. Faigh amach faoi na hathruithe sa rannán nuachta agus ar na Leathanaigh Chabhrach nuashonraithe.

Seirbhísí - 141554-2018

31/03/2018    S64

Nederland-Petten: NL-Petten: Diensten raamcontract voor onderhoud en kleine werken betreffende werktuigbouwkundige installaties van het GCO Petten, inclusief levering van materiaal

2018/S 064-141554

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, GCO - Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek, JRC.R - Resources (Brussels), JRC.R.2 - Resource Management Petten
Postadres: Westerduinweg 3
Plaats: Petten
NUTS-code: NL328 Not specified
Postcode: 1755 LE
Land: Nederland
Contactpersoon: Vuskovic Lino
E-mail: jrc-ptt-procurement@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/jrc/
Adres van het kopersprofiel: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3388
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

NL-Petten: Diensten raamcontract voor onderhoud en kleine werken betreffende werktuigbouwkundige installaties van het GCO Petten, inclusief levering van materiaal

Referentienummer: JRC/PTT/2018/R.2/0038/OC
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50000000 Reparatie- en onderhoudsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Betreffende werktuigbouwkundige installaties van het GCO Petten (waaronder sanitair, verwarming en ventilatie) is er behoefte aan ondersteuning door een monteur op locatie Petten voor dagelijks onderhoud en kleine werken. De monteur zal worden ondersteund door een werkvoorbereider voornamelijk op de locatie van de toekomstige contractant en indien nodig door een hulpmonteur of een monteur voor koelinstallaties. Levering van materiaal ten behoeve van het onderhoud en de kleine werken is ook onderdeel van het contract.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 600 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50000000 Reparatie- en onderhoudsdiensten
45331000 Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
45330000 Loodgieterswerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL328 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

Westerduinweg 3, 1755 LE Petten, NL.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

NL-Petten: Diensten raamcontract voor onderhoud en kleine werken betreffende werktuigbouwkundige installaties van het GCO Petten, inclusief levering van materiaal.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 600 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3388

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/05/2018
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/05/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Westerduinweg 3, 1755 LE Petten, NL.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: General Court of the European Union
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
Telefoon: +352 4303-1
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/03/2018