Υπηρεσίες - 141559-2018

31/03/2018    S64

Δανία-Κοπεγχάγη: Παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης και υποστήριξης σε επισκέπτες καθώς και επικοινωνιακών δραστηριοτήτων στον Οίκο της Ευρώπης για την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Κοπεγχάγη— PO/2017-10/COP

2018/S 064-141559

Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης

Αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General Communication, Representation in Copenhagen — PO/2017-10/COP
Ταχ. διεύθυνση: Gothersgade 115
Πόλη: Copenhagen
Κωδικός NUTS: DK011 Byen København
Ταχ. κωδικός: 1123
Χώρα: ΔΑΝΙΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Mr. Thomas Thode
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: comm-rep-dk-tender@ec.europa.eu
Τηλέφωνο: +453 3414029
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/tender-opportunities-communication_en
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης και υποστήριξης σε επισκέπτες καθώς και επικοινωνιακών δραστηριοτήτων στον Οίκο της Ευρώπης για την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Κοπεγχάγη— PO/2017-10/COP

Αριθμός αναφοράς: PO/2017-10/COP
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79420000 Υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διαχείριση
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Η Αντιπροσωπεία αναζητά τις υπηρεσίες καταρτισμένου και έμπειρου παρόχου υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών αντικειμενικής πληροφόρησης και υποστήριξης σε επισκέπτες καθώς και επικοινωνιακών δραστηριοτήτων στον Οίκο της Ευρώπης.

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.1.7)Συνολική αξία των προμηθειών (χωρίς ΦΠΑ)
Χαμηλότερη προσφορά: 878 400.00 EUR / Η υψηλότερη προσφορά: 1 740 464.00 EUR που συνεκτιμήθηκε
II.2)Περιγραφή
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: DK011 Byen København
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Στον Οίκο της Ευρώπης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κοπεγχάγη, Δανία.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: 100 / Στάθμιση: 60
Τιμή - Στάθμιση: 40
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου: Δράσεις εταιρικής επικοινωνίας
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Ο ανώτατος προϋπολογισμός για τον παρόντα διαγωνισμό ανέρχεται σε 960 000 EUR για διάρκεια 4 ετών, χωρίς ΦΠΑ.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: http://ec.europa.eu/denmark/

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: http://www.europarl.europa.eu/denmark

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2017/S 155-321209
IV.2.8)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών
IV.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή προκαταρκτικής προκήρυξης

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: 00018881
Τίτλος:

Παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης και υποστήριξης σε επισκέπτες καθώς και επικοινωνιακών δραστηριοτήτων στον Οίκο της Ευρώπης για την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Κοπεγχάγη— PO/2017-10/COP

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
21/02/2018
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 2
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 0
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 0
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ: 0
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 0
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Den Danske Europabevægelse Association
Αριθμός ταυτοποίησης: 46113128
Ταχ. διεύθυνση: Rosenøms Allé 35, l.th
Πόλη: DK-1970 Frederiksberg C
Κωδικός NUTS: DK DANMARK
Ταχ. κωδικός: DK46113128
Χώρα: ΔΑΝΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: krb@europabevaegelsen.dk
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 960 000.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 960 000.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Nedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 43031
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Ταχ. διεύθυνση: 1 avenue du Président Robert Schuman
Πόλη: Strasbourg Cedex
Ταχ. κωδικός: CS 30403, 67001
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Τηλέφωνο: +333 88172313
Φαξ: +333 88179062
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
26/03/2018