Υπηρεσίες - 147730-2016

29/04/2016    S84

Βέλγιο-Βρυξέλλες: UCA 16/022 — Υπηρεσίες αποκομιδής αποβλήτων σε διάφορα κτίρια όπου στεγάζεται η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες και στα περίχωρα

2016/S 084-147730

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, secrétariat général
Ταχ. διεύθυνση: rue de la Loi 175
Πόλη: Bruxelles
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1048
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tendering@consilium.europa.eu
Τηλέφωνο: +32 2-281-8062
Φαξ: +32 2-280-0262
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://tendering.consilium.europa.eu
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1467
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί τη χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1467
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

UCA 16/022 — Υπηρεσίες αποκομιδής αποβλήτων σε διάφορα κτίρια όπου στεγάζεται η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες και στα περίχωρα.

Αριθμός αναφοράς: UCA 16/022.
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
90510000 Διάθεση και επεξεργασία απορριμμάτων
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Η σύμβαση αφορά στην αποκομιδή αποβλήτων από τα κτίρια στα οποία στεγάζεται η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκ των οποίων 3 βρίσκονται κοντά στον κυκλικό κόμβο Schuman στις Βρυξέλλες και 1 αποθήκη αποθεμάτων βρίσκεται επί του παρόντος στο Overijse.

Τα προς αποκομιδή απόβλητα είναι των ακόλουθων τύπων: κατηγορίας II, κατηγορίας III (οικοδομικά απόβλητα), επικίνδυνα απόβλητα (επί παραδείγματι φυσίγγια μελάνης, μπαταρίες, φιαλίδια, έλαια, διαλυτικά), ιατρικά απόβλητα, γυαλί, ξύλο, μέταλλο, PMC (μπουκάλια και φιαλίδια από πλαστικό, μεταλλικές συσκευασίες και χάρτινες συσκευασίες ποτών), ηλεκτρικές συσκευές, απόβλητα πληροφορικής, εξαιρουμένου του χαρτιού, του χαρτονιού και του πολυστυρένιου.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 0.01 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
90520000 Υπηρεσίες ραδιενεργών, τοξικών, ιατρικών και επικίνδυνων αποβλήτων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Η παρούσα σύμβαση καλύπτει την παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών:

— ενοικίαση διαφόρων τύπων περιεκτών (θέση 1 του οικονομικού καταλόγου),

— αποκομιδή, μεταφορά, εκκένωση (θέση 3 του οικονομικού καταλόγου),

— επιλεκτική επεξεργασία, ανακύκλωση, αξιοποίηση ή αποτέφρωση (θέση 4 του οικονομικού καταλόγου) κάθε τύπου αποβλήτων εκτός από χαρτί, χαρτόνι και πολυστυρένιο, καθώς και αγορά σχετικών προμηθειών (μεταξύ άλλων δοχείων μιας χρήσης) που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση των ζητούμενων υπηρεσιών (θέση 2 του οικονομικού καταλόγου),

— υποστηρικτικές υπηρεσίες με στόχο τη βελτιστοποίηση της ποιότητας της διαλογής αποβλήτων.

Η Γραμματεία θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την τήρηση των κανόνων προστασίας του περιβάλλοντος και ζητά από τον μελλοντικό ανάδοχό της εγγυήσεις που της επιτρέπουν να διασφαλίζει ότι τα απόβλητα υφίστανται κατάλληλη επεξεργασία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για κάθε τύπο αποβλήτων. Η εν λόγω σύμβαση έχει στόχο την εκτέλεση ποιοτικών υπηρεσιών λαμβάνοντας υπόψη τόσο την οικονομική αποτελεσματικότητα όσο και την τήρηση των περιβαλλοντικών προτύπων ISO 14001 και του κανονισμού EMAS. Ανά πάσα στιγμή, ο ανάδοχος θα πρέπει να ενημερώνει τη Γραμματεία σχετικά με τη δυνατότητα βελτίωσης των υπηρεσιών που προβλέπονται από τη σύμβαση.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 0.01 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τα όρια ως προς τον αριθμό των υποψηφίων που θα προσκληθούν
Προβλεπόμενος ελάχιστος αριθμός: 1
Μέγιστος αριθμός: 10
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου δεν δημοσιεύει εκτίμηση της αξίας των συμβάσεων [βλέπε σημεία II.1.5) και II.2.6)]. Η εκτίμηση του όγκου της σύμβασης αναγράφεται στη συγγραφή υποχρεώσεων.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

βλέπε τη διαδικτυακή διεύθυνση που αναφέρεται στο σημείο I.3).

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

1. πιστοποιητικό εγγραφής σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή ένορκη δήλωση ή πιστοποιητικό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος,

2. αντίγραφο των ισολογισμών και λογαριασμών εκμετάλλευσης ή άλλων δικαιολογητικών που παρουσιάζουν σαφώς τουλάχιστον τον κύκλο εργασιών και το αποτέλεσμα προ φόρων των 3 τελευταίων ετών.

III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

1) παρουσίαση της εταιρείας, των τομέων δραστηριότητάς της και της δομής της προς απόδειξη της επαγγελματικής και τεχνικής ικανότητας,

2) κατάλογος αναφορών των κυριοτέρων παρόμοιων με την παρούσα σύμβαση υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί κατά τα τελευταία 3 έτη, με αναφορά σε ποσά, ημερομηνίες και αποδέκτες (δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς),

3) περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού, των εργαλείων και των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της σύμβασης,

4) δήλωση που να αναφέρει το ετήσιο μέσο προσωπικό του υποψηφίου κατά τα τελευταία 3 έτη,

5) αναφορά του μέρους της σύμβασης το οποίο ενδεχομένως ο υποψήφιος σκοπεύει να αναθέσει σε υπεργολαβία,

6) παροχή απόδειξης ότι ο υποψήφιος έχει υλοποιήσει ένα πιστοποιημένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις αναγνωρισμένου προτύπου όπως τα ISO 14001, EMAS ή άλλο ισοδύναμο. Επίσης, παροχή περιγραφής των μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης που ο υποψήφιος εφαρμόζει γενικά στο πλαίσιο παρόμοιων συμβάσεων,

7) ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει άδειες φορέα συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων στην περιοχή της πρωτεύουσας των Βρυξελλών καθώς και στις περιφέρειες της Βαλλονίας ή/και της Φλάνδρας. Οι εν λόγω άδειες πρέπει να παρασχεθούν για τις διάφορες κατηγορίες αποβλήτων που περιλαμβάνονται στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών.

Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:

προσκόμιση της απόδειξης ότι ο υποψήφιος είναι ιδιοκτήτης τουλάχιστον:

— 3 φορτηγών μεταφοράς περιεκτών 12/20/30 m3,

— 2 συμπιεστών μονομπλόκ 20 m3,

— 5 ανοικτών περιεκτών 12 m3,

— 5 ανοικτών περιεκτών 20 m3,

— 5 ανοικτών περιεκτών 30 m3,

— 6 κώδωνες γυαλιού χωρητικότητας 1 500 l,

— 10 στεγανών δοχείων χωρίς καπάκι για επικίνδυνα απόβλητα και φυσίγγια μελάνης (ύψους +- 750 mm) χωρητικότητας 600 l,

— 5 κιβωτίων για φιαλίδια (ύψους +-800 mm) χωρητικότητας 1 100 l,

— 5 κιβωτίων με σχάρα (ύψους +-1 600 mm) σε παλέτες για μαύρες συσκευές (τηλεοράσεις, υπολογιστές, κ.λπ.) και λευκές συσκευές (οικιακές ηλεκτρικές συσκευές, κ.λπ.) χωρητικότητας 2 200 l,

— ικανότητες υποστήριξης της βελτιστοποίησης της ποιότητας διαλογής των αποβλήτων.

III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

1. Κατοχή έγκρισης από τις αρμόδιες αρχές για τη συλλογή και τη μεταφορά των επικίνδυνων απορριμμάτων και έγκρισης ή άδειας των αρμοδίων αρχών για τη συλλογή και τη μεταφορά των μη επικίνδυνων αποβλήτων δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τη συλλογή, τη μεταφορά και την επεξεργασία των αποβλήτων στις περιοχές όπου θα πραγματοποιηθεί η εν λόγω συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία αποβλήτων.

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Κλειστή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 26/05/2016
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Αγγλικά, Βουλγαρικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λεττονικά, Λιθουανικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Τσεχικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα γίνεται δεκτή
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.curia.europa.eu
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση στον προσφεύγοντα ή, ελλείψει αυτής, από την ημέρα κατά την οποία ο προσφεύγων έλαβε γνώση.

Η υποβολή καταγγελίας στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή δεν έχει ως αποτέλεσμα ούτε την αναστολή της εν λόγω προθεσμίας ούτε την έναρξη νέας προθεσμίας υποβολής των προσφυγών.

Οι προθεσμίες διαδικασίας αυξάνονται κατά μια σταθερή προθεσμία διάρκειας 10 ημερών, ανεξαρτήτως του συνήθους τόπου κατοικίας ή διαμονής του οικείου μέρους.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, secrétariat général
Ταχ. διεύθυνση: rue de la Loi 175
Πόλη: Bruxelles
Ταχ. κωδικός: 1048
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tendering@consilium.europa.eu
Τηλέφωνο: +32 2-2818062
Φαξ: +32 2-2800262
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
19/04/2016