Υπηρεσίες - 150522-2022

22/03/2022    S57

Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Λειτουργία σταθμού επεξεργασίας λυμάτων

2022/S 057-150522

Προκήρυξη σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/25/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
Ταχ. διεύθυνση: Τσιμισκή 91
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Ταχ. κωδικός: 546 22
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Σπύρος Πετρόπουλος
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: spypetr@eyath.gr
Τηλέφωνο: +30 2310966972
Φαξ: +30 2310969430
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.eyath.gr
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://nepps.eprocurement.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από άλλη διεύθυνση:
Επίσημη επωνυμία: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ
Ταχ. διεύθυνση: Τσιμισκή 98
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Ταχ. κωδικός: 54622
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Παπαγεωργίου Ματθίλδη
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mpapageorgiou@eyath.gr
Τηλέφωνο: +30 2310966901
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.eyath.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://nepps.eprocurement.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.6)Κύρια δραστηριότητα
Ύδρευση

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Παροχή υπηρεσιών για τη Λειτουργία και Συντήρηση της Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ) της ΒΙΠΕΘ

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
90481000 Λειτουργία σταθμού επεξεργασίας λυμάτων
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών αποτελεί η επί 24ώρου βάσεως, 7 ημέρες την εβδομάδα και για 3 ημερολογιακούς μήνες, ή έως 6 σε περίπτωση που θα ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης, αποδοτική λειτουργία, συντήρηση, επισκευή, υγιεινολογική παρακολούθηση, αυστηρή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας και συνολική ευθύνη της Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ) της ΒΙΠΕΘ, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη και τα λοιπά συμβατικά τεύχη. Το αντικείμενο της παρούσας παροχής υπηρεσιών περιγράφεται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές, στην Ε.Σ.Υ. και στα λοιπά συμβατικά τεύχη και στοιχεία (τεύχη και σχέδια κατασκευής, ΦΑΥ, ΑΕΠΟ, Άδεια Λειτουργίας κλπ), τους όρους των οποίων πρέπει να εφαρμόζει πιστά ο ΠΥ.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 360 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50000000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
51100000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ) της Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης (ΒΙΠΕΘ)

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών αποτελεί η επί 24ώρου βάσεως, 7 ημέρες την εβδομάδα και για 3 ημερολογιακούς μήνες, ή έως 6 σε περίπτωση που θα ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης, αποδοτική λειτουργία, συντήρηση, επισκευή, υγιεινολογική παρακολούθηση, αυστηρή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας και συνολική ευθύνη της Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ) της ΒΙΠΕΘ, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη και τα λοιπά συμβατικά τεύχη. Το αντικείμενο της παρούσας παροχής υπηρεσιών περιγράφεται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές, στην Ε.Σ.Υ. και στα λοιπά συμβατικά τεύχη και στοιχεία (τεύχη και σχέδια κατασκευής, ΦΑΥ, ΑΕΠΟ, Άδεια Λειτουργίας κλπ), τους όρους των οποίων πρέπει να εφαρμόζει πιστά ο ΠΥ.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 360 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 3
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Προβλέπεται παράταση της Σύμβασης με τη μορφή άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης, χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών, πέραν των 3 μηνών της αρχικής.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης δικαιώματος προαίρεσης κατά τρεις (3) επιπλέον μήνες , προϋπολογισμού 180.000€ πλέον ΦΠΑ και συνολικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, τρακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (360.000,00€), πλέον ΦΠΑ.

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με την παροχή υπηρεσιών που αποτελεί

αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 1.3, ήτοι στη λειτουργία, συντήρηση Εγκαταστάσεων

Επεξεργασίας Λυμάτων και διαχείρισης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων, της παρούσας Διακήρυξης. Οι

οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι

εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής

τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του

ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν

εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση

σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό

ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. Στην περίπτωση ένωσης

οικονομικών φορέων η παραπάνω απαίτηση θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.4)Αντικειμενικοί κανόνες και κριτήρια συμμετοχής
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή κανόνων και κριτηρίων:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων,

τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού

Οικονομικού Χώρου γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες

που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς

συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται

να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να4 / 7

απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν τη νομική μορφή της Κοινοπραξίας, εφόσον

τους ανατεθεί η σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι

του Αναθέτοντος Φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον

III.1.6)Απαιτούμενες εγγυήσεις:

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν

νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και

έχουν το δικαίωμα αυτό. Εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Η εγγυητική

επιστολή συμμετοχής ανέρχεται σε ποσοστό 2% του συνολικού προϋπολογισμού, μη συμπεριλαμβανομένου του

δικαιώματος προαίρεσης χωρίς ΦΠΑ.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (180.000€ x 4% = 7.200,00€) και η οποία κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.

III.1.7)Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:

Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους της ΕΥΑΘ ΑΕ. Ο ΦΠΑ βαρύνει την ΕΥΑΘ ΑΕ. Ο ανάδοχος

βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής

προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, υπέρ της Ενιαίας

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής

προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης

Προδικαστικών Προσφυγών και κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, ηοποία υπολογίζεται επί της

αξίας,εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης

III.1.8)Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:

Η σύμβαση μπορεί να ανατεθεί και σε ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των

προσωρινών συμπράξεων. Κατά την υποβολή της προσφοράς δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη

νομική μορφή. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφορά από ένωση οικονομικών φορέων όλα τα μέλη της

ευθύνονται έναντι του αναθέτοντος φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 4412/2016 όπως αυτός ισχύει σήμερα,οι όροι της διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικάς.

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 21/04/2022
Τοπική ώρα: 10:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Η προσφορά πρέπει να ισχύει μέχρι: 21/04/2023
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 02/05/2022
Τοπική ώρα: 09:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: Τσιμισκή 91
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ταχ. κωδικός: 54622
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: nomiki@eyath.gr
Τηλέφωνο: +30 2310212820
Φαξ: +30 2310969410
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του αναθέτοντος φορέα κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης του αναθέτοντος φορέα, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης του αναθέτοντος φορέα η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, ( άρθρο 363 του ν. 4412/2016, άρθρο 19 παρ. 1.1 και άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.).

Το ύψος του παραβόλου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) και δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ.

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτων φορέας ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: Τσιμισκή 91
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ταχ. κωδικός: 54622
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: nomiki@eyath.gr
Τηλέφωνο: +30 2310212820
Φαξ: +30 2310969410
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
17/03/2022