Έργα - 154593-2016

06/05/2016    S88

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Σχέδιο επέκτασης και αναβάθμισης του κτιρίου Konrad Adenauer στο Λουξεμβούργο — Παρτίδες 561, 562, 563, 564, 59, 77 (τεχνικές παρτίδες, παρτίδες τελικής επεξεργασίας)

2016/S 088-154593

Προκήρυξη σύμβασης

Έργα

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, direction générale des infrastructures et de la logistique
Ταχ. διεύθυνση: plateau de Kirchberg, bâtiment Konrad Adenauer, bureau 2A008
Πόλη: Luxembourg
Κωδικός NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Ταχ. κωδικός: 2929
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: À l'attention de M. le chef d'unité
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: inlo.ao-kad@ep.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 430024527
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.europarl.europa.eu
I.3)Επικοινωνία
Η πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης είναι περιορισμένη. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται από τη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1458
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Σχέδιο επέκτασης και αναβάθμισης του κτιρίου Konrad Adenauer στο Λουξεμβούργο — Παρτίδες 561, 562, 563, 564, 59, 77 (τεχνικές παρτίδες, παρτίδες τελικής επεξεργασίας).

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45210000 Εργασίες κατασκευής κτιρίων
II.1.3)Είδος σύμβασης
Έργα
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Το σχέδιο επέκτασης και αναβάθμισης του κτιρίου Konrad Adenauer στο Λουξεμβούργο συνίσταται στην κατασκευή μιας επέκτασης ενός διοικητικού κτιρίου επιφάνειας σε 190 000 m2 περίπου και, με την επιφύλαξη απόφασης η οποία θα παρθεί μεταγενέστερα, στην ανακαίνιση ενός υπάρχοντος διοικητικού κτιρίου επιφάνειας 65 000 m2. Το διοικητικό συγκρότημα που θα δημιουργηθεί με αυτό τον τρόπο, προορίζεται να στεγάσει το σύνολο των υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Λουξεμβούργο.

Η παρούσα σύμβαση αφορά στα ακόλουθα τμήματα:

— παρτίδα 561 «Μεταλλικές θύρες»,

— παρτίδα 562 «Διαχωριστικά από χάλυβα-γυαλί»,

— παρτίδα 563 «Εσωτερικές ξυλουργικές εργασίες — σοβατεπί — στόρια — επενδύσεις περβαζιών»,

— παρτίδα 564 «Εσωτερικά στόρια»,

— παρτίδα 59 «Σταθερά έπιπλα — διακοσμητικές όψεις — κινητά διαχωριστικά — υαλοπίνακες για θαλάμους διερμηνέων»,

— τμήμα 77 «Εξοπλισμός συνεδριάσεων».

Τα τμήματα είναι αδιαίρετα. Η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί ξεχωριστά για κάθε τμήμα.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Σταθερά έπιπλα — διακοσμητικές όψεις — κινητά διαχωριστικά — υαλοπίνακες για θαλάμους διερμηνέων

Αριθμός τμήματος: 59
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45210000 Εργασίες κατασκευής κτιρίων
39100000 Έπιπλα
45262521 Οπτοπλινθοδομές πρόσοψης
45420000 Εργασίες τοποθέτησης στοιχείων από ξύλο
44221111 Μονάδες διπλών υαλοπινάκων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Παρτίδα 59 — Σταθερά έπιπλα — διακοσμητικές όψεις — κινητά διαχωριστικά — υαλοπίνακες για θαλάμους διερμηνέων:

T1: σταθερά έπιπλα,

T2: διακοσμητικές όψεις,

T3: κινητά διαχωριστικά,

T4: υαλοπίνακες για θαλάμους διερμηνέων.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Τα δικαιώματα προαίρεσης περιγράφονται στη συγγραφή υποχρεώσεων και στα παραρτήματά της.

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Παρακαλείστε να ανατρέξετε στο παράρτημα 5 της συγγραφής υποχρεώσεων της σύμβασης για τη λεπτομερή διάρκεια των εργασιών της οικείας παρτίδας.

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Εξοπλισμός συνεδριάσεων

Αριθμός τμήματος: 77
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45210000 Εργασίες κατασκευής κτιρίων
30191000 Εξοπλισμός γραφείου εκτός από έπιπλα
31710000 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός
32000000 Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός
32232000 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Παρτίδα 77 — Εξοπλισμός συνεδριάσεων:

T1: εξοπλισμός συνεδριάσεων:

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Τα δικαιώματα προαίρεσης περιγράφονται στη συγγραφή υποχρεώσεων και στα παραρτήματά της.

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Παρακαλείστε να ανατρέξετε στο παράρτημα 5 της συγγραφής υποχρεώσεων της σύμβασης για τη λεπτομερή διάρκεια των εργασιών της οικείας παρτίδας.

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Μεταλλικές θύρες

Αριθμός τμήματος: 561
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45210000 Εργασίες κατασκευής κτιρίων
45421000 Εργασίες ξυλουργικής
45421131 Εγκατάσταση θυρών
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Παρτίδα 561 — Μεταλλικές θύρες:

T1: μεταλλικές θύρες.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Τα δικαιώματα προαίρεσης περιγράφονται στη συγγραφή υποχρεώσεων και στα παραρτήματά της.

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Παρακαλείστε να ανατρέξετε στο παράρτημα 5 της συγγραφής υποχρεώσεων της σύμβασης για τη λεπτομερή διάρκεια των εργασιών της οικείας παρτίδας.

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Διαχωριστικά από χάλυβα-γυαλί

Αριθμός τμήματος: 562
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45210000 Εργασίες κατασκευής κτιρίων
45421152 Εγκατάσταση διαχωριστικών τοίχων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Παρτίδα 562 Διαχωριστικά από χάλυβα-γυαλί:

T1: διαχωριστικά από χάλυβα-γυαλί, θύρες με συμπλήρωμα από γυαλί.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Τα δικαιώματα προαίρεσης περιγράφονται στη συγγραφή υποχρεώσεων και στα παραρτήματά της.

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Παρακαλείστε να ανατρέξετε στο παράρτημα 5 της συγγραφής υποχρεώσεων της σύμβασης για τη λεπτομερή διάρκεια των εργασιών της οικείας παρτίδας.

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Εσωτερικές ξυλουργικές εργασίες — σοβατεπί — στόρια — επενδύσεις περβαζιών

Αριθμός τμήματος: 563
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45210000 Εργασίες κατασκευής κτιρίων
45421000 Εργασίες ξυλουργικής
45421150 Εργασίες εγκατάστασης μη μεταλλικών κατασκευών
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Παρτίδα 563 — Εσωτερικές ξυλουργικές εργασίες — σοβατεπί — στόρια— επενδύσεις περβαζιών:

T1: σοβατεπί — στόρια — επενδύσεις περβαζιών, διαχωριστικά από ξύλο-γυαλί,

T2: ξύλινες θύρες.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Τα δικαιώματα προαίρεσης περιγράφονται στη συγγραφή υποχρεώσεων και στα παραρτήματά της.

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Παρακαλείστε να ανατρέξετε στο παράρτημα 5 της συγγραφής υποχρεώσεων της σύμβασης για τη λεπτομερή διάρκεια των εργασιών της οικείας παρτίδας.

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Εσωτερικά στόρια

Αριθμός τμήματος: 564
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45210000 Εργασίες κατασκευής κτιρίων
39515410 Σκίαστρα εσωτερικού χώρου
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Παρτίδα 564 — Εσωτερικά στόρια:

T1: εσωτερικά στόρια.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Τα δικαιώματα προαίρεσης περιγράφονται στη συγγραφή υποχρεώσεων και στα παραρτήματά της.

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Παρακαλείστε να ανατρέξετε στο παράρτημα 5 της συγγραφής υποχρεώσεων της σύμβασης για τη λεπτομερή διάρκεια των εργασιών της οικείας παρτίδας.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Η σύμβαση θα συναφθεί μεταξύ του αναδόχου και της εταιρείας ακινήτων SI KAD PE που συστάθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση της κατασκευής του σχεδίου. Η εταιρεία αυτή θα εξασφαλίζει την εξόφληση των τιμολογίων.

Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων για περισσότερες πληροφορίες.

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2015/S 042-070863
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 14/07/2016
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Αγγλικά, Βουλγαρικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λεττονικά, Λιθουανικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Τσεχικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 21/07/2016
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, plateau de Kirchberg, L-2929 Luxembourg, LUXEMBOURG.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε το σημείο 7 της πρόσκλησης υποβολής προσφορών («Αποσφράγιση προσφορών»).

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Γλώσσα του σχεδίου είναι τα γαλλικά.

Βλέπε τα έγγραφα που συνθέτουν τον φάκελο της πρόσκλησης σε διαγωνισμό.

Το σημείο IV.2.2) της παρούσας προκήρυξης με τίτλο «Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών» γίνεται κατανοητό ως ακολούθως: «Προθεσμία διαβίβασης των προσφορώνή των αιτήσεων συμμετοχής» κατά την έννοια του σημείου 4 της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

Προθεσμία για την παραλαβή των αιτήσεων των εγγράφων ή την πρόσβαση στα έγγραφα: 1.6.2016.

Έγγραφα έναντι αντιτίμου: ναι.

Τιμή: 250 EUR.

Όροι πληρωμής: μέρος των εγγράφων διατίθεται με ελεύθερη πρόσβαση στην πλατφόρμα «e-Tendering» όπως αναφέρεται στο σημείο I.3) (κατόπιν εγγραφής στην πλατφόρμα):

Α. οδηγός,

Β. πρόσκληση υποβολής προσφορών,

Γ. συγγραφή υποχρεώσεων χωρίς τα παραρτήματά της.

Δ. σχέδιο σύμβασης χωρίς τα παραρτήματά του.

Για την απόκτηση του πλήρους φακέλου σχετικά με το σύνολο των παρτίδων (τμημάτων) η τιμή ορίζεται, αδιαιρέτως, στα 250 EUR.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: inlo.ao-kad@ep.europa.eu, με σχετική επιβεβαίωση ταχυδρομικώς στη διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής [βλέπε σημείο Ι.3) της παρούσας].

Θα αναφέρουν στην εν λόγω αλληλογραφία τα ακριβή τους στοιχεία, καθώς και τον αριθμό αναγνώρισής τους στο μητρώο ΦΠΑ και την αναφορά της/των παρτίδας/παρτίδων για την (τις) οποία(ες) πρόκειται.

Παράλληλα θα πραγματοποιήσουν μεταφορά του ποσού στον ακόλουθο λογαριασμό με το όνομα SI KAD PE στην τράπεζα BGL BNP Paribas:

Κωδικός BIC: BGLLLULL

IBAN: LU77 0030 4574 0401 3000

αναφέροντας στην επικοινωνία την ένδειξη «AO-T-16-AO7/ [ακριβής επωνυμία της επιχείρησης + πόλη]».

Θα λάβουν ως απάντηση ηλεκτρονικό μήνυμα που θα επιβεβαιώνει την παραλαβή της αίτησής τους και του προαναφερθέντος ποσού, καθώς και τιμολόγιο.

Τα έγγραφα της πρόσκλησης σε διαγωνισμό παρέχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα γαλλικά (γλώσσα της σύμβασης) με μετάφραση των κυριότερων εγγράφων στα γερμανικά και στα αγγλικά, σε έντυπη (εν μέρει) και ηλεκτρονική μορφή.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 43032100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Ταχ. διεύθυνση: 1 avenue du Président Robert Schuman, BP 403
Πόλη: Strasbourg Cedex
Ταχ. κωδικός: 67001
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Τηλέφωνο: +33 388172313
Φαξ: +33 388179062
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν από τις αρμόδιες αρχές ή/και τα αρμόδια όργανα για τις διαδικασίες προσφυγής.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 43032100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
26/04/2016