Προμήθειες - 158704-2021

31/03/2021    S63

Πολωνία-Βαρσοβία: Μίσθωση και μακροπρόθεσμη μίσθωση οχημάτων και συναφείς υπηρεσίες για επιχειρησιακές δραστηριότητες της Frontex

2021/S 063-158704

Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης

Αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Frontex
Ταχ. διεύθυνση: Plac Europejski 6
Πόλη: Warsaw
Κωδικός NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Ταχ. κωδικός: 00-844
Χώρα: ΠΟΛΩΝΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@frontex.europa.eu
Τηλέφωνο: +48 222059500
Φαξ: +48 222059501
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.frontex.europa.eu
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Μίσθωση και μακροπρόθεσμη μίσθωση οχημάτων και συναφείς υπηρεσίες για επιχειρησιακές δραστηριότητες της Frontex

Αριθμός αναφοράς: Frontex/OP/658/2020/RS
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
34110000 Επιβατικά αυτοκίνητα
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Μίσθωση και μακροπρόθεσμη μίσθωση τετρακίνητων/αυτόματων οχημάτων και οχημάτων γενικής χρήσεως και συναφείς υπηρεσίες για επιχειρησιακές δραστηριότητες της Frontex.

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
II.1.7)Συνολική αξία των προμηθειών (χωρίς ΦΠΑ)
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 5 000 000.00 EUR
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Μίσθωση και μακροπρόθεσμη μίσθωση τετρακίνητων/αυτόματων οχημάτων με δυνατότητες παντός εδάφους και συναφείς υπηρεσίες για επιχειρησιακές δραστηριότητες της Frontex

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34113000 Αυτοκίνητα με κίνηση στους τέσσερις τροχούς
34113200 Οχήματα παντός εδάφους
34113300 Οχήματα εκτός δρόμου
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Έδρα του Frontex στη Βαρσοβία, Πολωνία.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Χρηµατοδοτική µίσθωση ή μακροχρόνια μίσθωση τετρακίνητων/αυτόματων οχημάτων με δυνατότητες παντός εδάφους και συναφείς υπηρεσίες για επιχειρησιακές δραστηριότητες της Frontex.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Χρόνος παράδοσης / Στάθμιση: 30
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Διαχείριση επισκευών / Στάθμιση: 15
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Απεριόριστα χιλιόμετρα / Στάθμιση: 5
Τιμή - Στάθμιση: 50
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Χρηµατοδοτική µίσθωση ή μακροχρόνια μίσθωση οχημάτων πολλαπλών χρήσεων και συναφείς υπηρεσίες, για επιχειρησιακές δραστηριότητες της Frontex

Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34113000 Αυτοκίνητα με κίνηση στους τέσσερις τροχούς
34113200 Οχήματα παντός εδάφους
34113300 Οχήματα εκτός δρόμου
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Έδρα του Frontex στη Βαρσοβία, Πολωνία.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Χρηµατοδοτική µίσθωση ή μακροχρόνια μίσθωση οχημάτων πολλαπλών χρήσεων και συναφείς υπηρεσίες, για επιχειρησιακές δραστηριότητες της Frontex.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Χρόνος παράδοσης / Στάθμιση: 30
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Διαχείριση επισκευών / Στάθμιση: 15
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Απεριόριστα χιλιόμετρα / Στάθμιση: 5
Τιμή - Στάθμιση: 50
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2020/S 181-435944
IV.2.8)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών
IV.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή προκαταρκτικής προκήρυξης

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: Frontex OP/658/2020/RS
Αριθμός τμήματος: 1
Τίτλος:

Χρηµατοδοτική µίσθωση ή μακροχρόνια μίσθωση τετρακίνητων/αυτόματων οχημάτων με δυνατότητες παντός εδάφους και συναφείς υπηρεσίες, για επιχειρησιακές δραστηριότητες της Frontex

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
04/03/2021
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 3
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 3
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 3
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Dom Volvo Car Sp. z o.o.
Αριθμός ταυτοποίησης: 5213772723
Ταχ. διεύθυνση: Puławska 558/560
Πόλη: Warsaw
Κωδικός NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Ταχ. κωδικός: 02-884
Χώρα: ΠΟΛΩΝΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Mleasing Sp. z o.o.
Αριθμός ταυτοποίησης: 5260212925
Ταχ. διεύθυνση: Skorupki 5
Πόλη: Warsaw
Κωδικός NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Ταχ. κωδικός: 00-963
Χώρα: ΠΟΛΩΝΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 3 500 000.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 3 500 000.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: 2
Αριθμός τμήματος: 2
Τίτλος:

Μίσθωση και μακροπρόθεσμη μίσθωση οχημάτων γενικής χρήσεως και συναφείς υπηρεσίες για επιχειρησιακές δραστηριότητες της Frontex

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
04/03/2021
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 2
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 2
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 2
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Dom Volvo Car Sp. z o.o.
Αριθμός ταυτοποίησης: 5213772723
Ταχ. διεύθυνση: Puławska 558/560
Πόλη: Warsaw
Κωδικός NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Ταχ. κωδικός: 02-884
Χώρα: ΠΟΛΩΝΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Mleasing Sp. z o.o.
Αριθμός ταυτοποίησης: 5260212925
Ταχ. διεύθυνση: Skorupki 5
Πόλη: Warsaw
Κωδικός NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Ταχ. κωδικός: 00-963
Χώρα: ΠΟΛΩΝΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 1 500 000.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 1 500 000.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergruenewald
Πόλη: Luxemburg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
24/03/2021