Υπηρεσίες - 159857-2017

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

28/04/2017    S83

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών, συγκριτικής αξιολόγησης και καθοδήγησης στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ABC IV)

2017/S 083-159857

Διορθωτική προκήρυξη

(Συμπλήρωμα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 15.3.2017, 2017/S 052-095366)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General for Informatics, Directorate A: Strategy and Resources, Unit A3: ICT Procurement and Contracts, rue Montoyer 15, Office: 07/P001, 1000 Brussels, ΒΕΛΓΙΟ. Contact: DIGIT Contracts Info Centre. Τηλ. +32 229-60762. Φαξ +32 229-57702. E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu

Αντί 

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

10.5.2017.

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών:

17.5.2017 (10:30), τοπική ώρα.

[...]

Διάβαζε 

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

17.5.2017.

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών:

24.5.2017 (10:30), τοπική ώρα.

[...]

Το παρόν διορθωτικό ενημερώνει τη διορθωτική προκήρυξη που δημοσιεύθηκε στο «Συμπλήρωμα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης», στις 7.4.2017, 2017/S 069-129668.