Υπηρεσίες - 161286-2019

08/04/2019    S69

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικής παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της γραφιστικής, των κινουμένων σχεδίων, των εφαρμογών μέσων και της διανομής μέσω πολλαπλών καναλιών – PO/2018-02/A4

2019/S 069-161286

Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης

Αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General Communication, Unit A4 — Audiovisual Service
Ταχ. διεύθυνση: Rue de la Loi 200 — BERL 4/P260
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Diana Cioponea
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-FWC-AV-SERVICES@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: CHAFEA
Πόλη: Luxembourg
Κωδικός NUTS: LU LUXEMBOURG
Ταχ. κωδικός: 2920
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-FWC-AV-SERVICES@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/chafea/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: EACEA
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-FWC-AV-SERVICES@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://eacea.ec.europa.eu/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: EASME
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-FWC-AV-SERVICES@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/easme/en
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: EFSA
Πόλη: Parma
Κωδικός NUTS: IT ITALIA
Ταχ. κωδικός: 43126
Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-FWC-AV-SERVICES@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.efsa.europa.eu/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: INEA
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-FWC-AV-SERVICES@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/inea/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: REA
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-FWC-AV-SERVICES@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/info/departments/research-executive-agency
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: SRB
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-FWC-AV-SERVICES@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://srb.europa.eu/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Eυρωπόλ
Πόλη: The Hague
Κωδικός NUTS: NL NEDERLAND
Ταχ. κωδικός: 251 7KK
Χώρα: ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-FWC-AV-SERVICES@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.europol.europa.eu/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Eurojust
Πόλη: The Hague
Κωδικός NUTS: NL NEDERLAND
Ταχ. κωδικός: 2500 BD
Χώρα: ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-FWC-AV-SERVICES@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.eurojust.europa.eu/Pages/home.aspx
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Υπηρεσία του BEREC
Πόλη: Riga
Κωδικός NUTS: LV LATVIJA
Ταχ. κωδικός: 1050
Χώρα: ΛΕΤΟΝΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-FWC-AV-SERVICES@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://berec.europa.eu/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: FRA
Πόλη: Wien
Κωδικός NUTS: AT ÖSTERREICH
Ταχ. κωδικός: 1040
Χώρα: ΑΥΣΤΡΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-FWC-AV-SERVICES@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://fra.europa.eu/en
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Κοινή επιχείρηση ECSEL
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-FWC-AV-SERVICES@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.ecsel-ju.eu/web/index.php
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: eu-LISA
Πόλη: Tallinn
Κωδικός NUTS: EE EESTI
Ταχ. κωδικός: 10143
Χώρα: ΕΣΘΟΝΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-FWC-AV-SERVICES@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.eulisa.europa.eu/Pages/default.aspx
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΕΚΠΝΤ
Πόλη: Lisbon
Κωδικός NUTS: PT PORTUGAL
Ταχ. κωδικός: 1249-289
Χώρα: ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-FWC-AV-SERVICES@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.emcdda.europa.eu/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: κοινή επιχείρηση BBI
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-FWC-AV-SERVICES@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.bbi-europe.eu/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: EAT
Πόλη: Paris
Κωδικός NUTS: FR FRANCE
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-FWC-AV-SERVICES@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.eba.europa.eu/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: EIOPA
Πόλη: Frankfurt
Κωδικός NUTS: DE DEUTSCHLAND
Ταχ. κωδικός: 60327
Χώρα: ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-FWC-AV-SERVICES@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://eiopa.europa.eu/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ECDC
Πόλη: Solna
Κωδικός NUTS: SE SVERIGE
Ταχ. κωδικός: 17165
Χώρα: ΣΟΥΗΔΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-FWC-AV-SERVICES@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://ecdc.europa.eu/en
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΠΚΦ
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-FWC-AV-SERVICES@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.imi.europa.eu/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ENISA
Πόλη: Maroussi
Κωδικός NUTS: EL ΕΛΛΑΔΑ
Ταχ. κωδικός: 151 24
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-FWC-AV-SERVICES@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.enisa.europa.eu/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Eurofound
Πόλη: Dublin
Κωδικός NUTS: IE IRELAND
Ταχ. κωδικός: D18 KP65
Χώρα: ΙΡΛΑΝΔΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-FWC-AV-SERVICES@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eurofound.europa.eu/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: EMA
Πόλη: Amsterdam
Κωδικός NUTS: NL NEDERLAND
Ταχ. κωδικός: 1000
Χώρα: ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-FWC-AV-SERVICES@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.ema.europa.eu/ema/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Frontex
Πόλη: Warsaw
Κωδικός NUTS: PL POLSKA
Ταχ. κωδικός: 00-844
Χώρα: ΠΟΛΩΝΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-FWC-AV-SERVICES@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://frontex.europa.eu/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: FCH JU
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-FWC-AV-SERVICES@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.fch.europa.eu/
I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
Η σύμβαση αφορά από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
Σε περίπτωση από κοινού διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης όπου εμπλέκονται διάφορες χώρες, ισχύον εθνικό δίκαιο για τις δημόσιες προμήθειες:

Βέλγιο

Η σύμβαση ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικής παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της γραφιστικής, των κινουμένων σχεδίων, των εφαρμογών μέσων και της διανομής μέσω πολλαπλών καναλιών – PO/2018-02/A4

Αριθμός αναφοράς: PO/2018-02/A4
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
92100000 Κινηματογραφικές υπηρεσίες και υπηρεσίες βιντεοταινιών
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Σκοπός αυτής της διοργανικής σύμβασης-πλαίσιο είναι να παρέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στους συμμετέχοντες οργανισμούς της ΕΕ υπηρεσίες οπτικοακουστικής παραγωγής, υπηρεσίες σχετικές με την παραγωγή γραφικών, κινούμενων σχεδίων και εφαρμογών μέσων και τη διανομή οπτικοακουστικού υλικού μέσω πολλαπλών καναλιών.

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.1.7)Συνολική αξία των προμηθειών (χωρίς ΦΠΑ)
Χαμηλότερη προσφορά: 547 486.90 EUR / Η υψηλότερη προσφορά: 2 527 619.50 EUR που συνεκτιμήθηκε
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
92111200 Παραγωγή διαφημιστικών, προπαγανδιστικών και ενημερωτικών ταινιών και βιντεοταινιών
92112000 Υπηρεσίες που σχετίζονται με την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών και βιντεοταινιών
72421000 Υπηρεσίες ανάπτυξης εφαρμογών πελατών Διαδικτύου ή ενδοδικτύων (ιντρανέτ)
79530000 Υπηρεσίες μετάφρασης
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Βρυξέλλες

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών παγκοσμίως στους τομείς της οπτικοακουστικής παραγωγής, της παραγωγής γραφικών, των κινούμενων σχεδίων και των εφαρμογών ψηφιακών μέσων καθώς και της διανομής οπτικοακουστικού υλικού μέσω πολλαπλών καναλιών.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Τεχνική αξιολόγηση: ποιότητα και συνοχή της προτεινόμενης μεθοδολογίας και έλεγχος της ποιότητας / Στάθμιση: 50
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Τεχνική αξιολόγηση: διαχείριση και οργάνωση της εργασίας / Στάθμιση: 25
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Τεχνική αξιολόγηση: αξιολόγηση της επίδρασης και της μεθόδου της ανάδρασης / Στάθμιση: 25
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Περιπτωσιολογικές μελέτες 1, 2 και 3: ποιότητα του χρονοδιαγράμματος παραγωγής και του προτεινόμενου προϋπολογισμού (η στάθμιση που ορίζεται αφορά κάθε περιπτωσιολογική μελέτη ξεχωριστά) / Στάθμιση: 50
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Περιπτωσιολογικές μελέτες 1, 2 και 3: ποιότητα και δημιουργικότητα του(των) προτεινόμενου(ων) για παραγωγή προϊόντος(ων) (η στάθμιση που ορίζεται αφορά κάθε περιπτωσιολογική μελέτη ξεχωριστά) / Στάθμιση: 25
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Περιπτωσιολογικές μελέτες 1, 2 και 3: ποιότητα, συνέπεια και πληρότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας διανομής (η στάθμιση που ορίζεται αφορά κάθε περιπτωσιολογική μελέτη ξεχωριστά) / Στάθμιση: 25
Τιμή - Στάθμιση: 50
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Συνήφθησαν 3 μεικτές πολλαπλές συμβάσεις-πλαίσια, εν μέρει χωρίς επανέναρξη του διαγωνισμού (διαδοχική σειρά) και εν μέρει με επανέναρξη του διαγωνισμού.

Σύμβαση με διαδοχική σειρά (χωρίς επανέναρξη του διαγωνισμού):

1η θέση: Lumiere consortium,

2η θέση: Media consulta,

3η θέση: κοινοπραξία WAV360.

Βλέπε τμήμα V) για λεπτομέρειες.

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2018/S 066-146029
IV.2.8)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών
IV.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή προκαταρκτικής προκήρυξης

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: PO/2018-02/A4
Τίτλος:

Παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικής παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της γραφιστικής, των κινουμένων σχεδίων, των εφαρμογών μέσων και της διανομής μέσω πολλαπλών καναλιών – PO/2018-02/A4

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
20/03/2019
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 4
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 3
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 2
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ: 0
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 0
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: European Service Network SA (επικεφαλής της κοινοπραξίας Lumiere)
Αριθμός ταυτοποίησης: 0428.304.785
Ταχ. διεύθυνση: Galerie Ravenstein 4
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Ταχ. κωδικός: 1000
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: WATCH TV SA
Αριθμός ταυτοποίησης: 0458.881.957
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Ταχ. κωδικός: 1000
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Mostra SA (ICF Mostra)
Αριθμός ταυτοποίησης: 0429.063.662
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Ταχ. κωδικός: 1000
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Instant News Service SPRL (INS)
Αριθμός ταυτοποίησης: 0442.731.259
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Ταχ. κωδικός: 1041
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 80 000 000.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 80 000 000.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία
Η σύμβαση ενδέχεται να ανατεθεί σε υπεργολαβία

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: PO/2018-02/A4
Τίτλος:

Παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικής παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της γραφιστικής, των κινουμένων σχεδίων, των εφαρμογών μέσων και της διανομής μέσω πολλαπλών καναλιών – PO/2018-02/A4

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
20/03/2019
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 4
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 3
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 2
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ: 0
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 0
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Media Consulta International Holding AG
Ταχ. διεύθυνση: Wassergasse 3
Πόλη: Berlin
Κωδικός NUTS: DE3 BERLIN
Ταχ. κωδικός: 10179
Χώρα: ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 80 000 000.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: PO/2018-02/A4
Τίτλος:

Παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικής παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της γραφιστικής, των κινουμένων σχεδίων, των εφαρμογών μέσων και της διανομής μέσω πολλαπλών καναλιών – PO/2018-02/A4

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
20/03/2019
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 4
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 3
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 2
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ: 0
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 0
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Videohouse NV (επικεφαλής της κοινοπραξίας WAV 360)
Αριθμός ταυτοποίησης: 0437.799.404
Ταχ. διεύθυνση: 155C Box 47 rue de la Loi
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Ταχ. κωδικός: 1040
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: AFP Services (απλοποιημένη ανώνυμος εταιρεία)
Αριθμός ταυτοποίησης: 330 518 556 TCS Paris
Πόλη: Paris
Κωδικός NUTS: FR1 ILE-DE-FRANCE
Ταχ. κωδικός: 75002
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: WPP's Government and Public Sector Practice, εκπροσωπούμενη από J Walter Thompson SA (JWT)
Αριθμός ταυτοποίησης: 0403.542.071
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Ταχ. κωδικός: 1160
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 80 000 000.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία
Η σύμβαση ενδέχεται να ανατεθεί σε υπεργολαβία

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Μπορείτε να υποβάλετε τυχόν παρατηρήσεις σχετικά με τη διαδικασία διαγωνισμού στην αναθέτουσα αρχή χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στο τμήμα I). Εάν πιστεύετε πως υπήρξε ζήτημα κακής διοίκησης, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή εντός 2 ετών από την ημερομηνία κατά την οποία λάβατε γνώση των γεγονότων στα οποία βασίζεται η καταγγελία (βλέπε http://www.ombudsman.europa.eu).

Μπορείτε να υποβάλετε προσφυγή για ακύρωση της απόφασης ανάθεσης εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης. Η υποβολή αιτημάτων και οι απαντήσεις εκ μέρους μας ή τυχόν καταγγελίες για κακή διοίκηση, δεν θα έχουν ως σκοπό ούτε ως αποτέλεσμα την αναστολή της χρονικής προθεσμίας για την υποβολή προσφυγών για ακύρωση ή για έναρξη νέας περιόδου υποβολής προσφυγών για ακύρωση. Ο αρμόδιος φορέας για την εκδίκαση διαδικασιών ακύρωσης ορίζεται στο τμήμα VI.4.1).

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Πόλη: Brussels
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
27/03/2019