Ο ιστότοπος TED είναι έτοιμος για τα ηλεκτρονικά έντυπα από τις 2.11.2022. Η αναζήτηση άλλαξε: προσαρμόστε τα προκαθορισμένα εξειδικευμένα ερωτήματα σας. Δείτε ποιες αλλαγές έγιναν στις ειδήσεις του ιστοτόπου και στις επικαιροποιημένες σελίδες βοήθειας.

Υπηρεσίες - 162452-2017

29/04/2017    S84

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: ΕΤΕπ - Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή πολλαπλών υπηρεσιών

2017/S 084-162452

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Ταχ. διεύθυνση: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Πόλη: Luxembourg
Κωδικός NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Ταχ. κωδικός: 2950
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Zenner Lionel
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: CS-procurement@eib.org
Τηλέφωνο: +352 43791
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.eib.org
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2409
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή πολλαπλών υπηρεσιών.

Αριθμός αναφοράς: LZ-1312.
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79900000 Διάφορες επιχειρηματικές και συναφείς υπηρεσίες
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Παροχή πολλαπλών υπηρεσιών στους τομείς που κατά κύριο λόγο ορίζονται ως εξής:

— εταιρική εστίαση/παράθεση επίσημων γευμάτων και θυρωρείο,

— «facilities management “helpdesk”» (γραφείο εξυπηρέτησης για τη διαχείριση των εγκαταστάσεων), τηλεφωνικό κέντρο (τηλεφωνία) και διαχείριση του χαρτικού υλικού (πρατήριο),

— γενικός καθαρισμός και συντήρηση χώρων πρασίνου (εσωτερικών και εξωτερικών).

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
55520000 Υπηρεσίες τροφοδοσίας
42933000 Αυτόματα μηχανήματα πώλησης
98341130 Υπηρεσίες θυρωρού
90910000 Υπηρεσίες καθαρισμού
90911200 Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων
90522400 Καθαρισμός και επεξεργασία εδάφους
90919200 Υπηρεσίες καθαρισμού γραφείων
77310000 Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου
55500000 Υπηρεσίες καντίνας και τροφοδοσίας με έτοιμα φαγητά
55523000 Υπηρεσίες τροφοδοσίας άλλων επιχειρήσεων ή ιδρυμάτων με έτοιμα γεύματα
55330000 Υπηρεσίες καφετέριας
79900000 Διάφορες επιχειρηματικές και συναφείς υπηρεσίες
32540000 Πίνακες διακοπτών
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Η σύμβαση διαιρείται σε 4 τομείς που είναι οι ακόλουθοι:

— τομέας 1: εστίαση και θυρωρείο,

— τομέας 2: «helpdesk facilities management» (ραφείο εξυπηρέτησης για τη διαχείριση των εγκαταστάσεων),

— τομέας 3: καθαρισμός και χώροι πρασίνου,

— τομέας 4: ολοκληρωμένες υπηρεσίες επιστασίας για αποκεντρωμένα κτίρια.

Υποχρεωτική επίσκεψη των εγκατασταστάσεων προτείνεται για τις 16.5.2017 ή τις 17.5.2017. Παρακαλείσθε να ακολουθήσετε τις αναλυτικές οδηγίες που περιέχονται στα προς καταφόρτωση έγγραφα για την εγγραφή σας σε μια από τις 2 ημερομηνίες.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 36
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

η διάρκεια της σύμβασης θα οριστεί για αρχική περίοδο 3 ετών για το σύνολο των τομέων. Η εν λόγω σύμβαση μπορεί να επιμηκυνθεί σιωπηρώς 2 φορές για περίοδο 1 έτους κάθε φορά. Συνεπώς, η διάρκεια της σύμβασης δύναται να καλύπτει περίοδο 5 ετών (3+1+1).

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Υποχρεωτική επίσκεψη των εγκατασταστάσεων προτείνεται για τις 16.5.2017 ή τις 17.5.2017. Παρακαλείσθε να ακολουθήσετε τις αναλυτικές οδηγίες που περιέχονται στα προς καταφόρτωση έγγραφα για την εγγραφή σας σε μια από τις 2 ημερομηνίες.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2017/S 045-081818
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 20/06/2017
Τοπική ώρα: 23:59
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Αγγλικά, Γαλλικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 22/06/2017
Τοπική ώρα: 14:30
Τόπος:

η αποσφράγιση των προσφορών δεν είναι ανοικτή για το κοινό. Κατόπιν αίτησως, τα πρακτικά της αποσφράγισης των προσφορών θα διατεθούν στους οικονομικούς φορείς που έχουν υποβάλει προσφορά.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: ναι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 43031
Φαξ: +352 43032100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
20/04/2017