Υπηρεσίες - 162600-2015

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

12/05/2015    S91    Oργανισμοί - Υπηρεσίες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 

Ιταλία-Πάρμα: Στήριξη των εθνικών διαιτητικών ερευνών συμμόρφως προς τη μεθοδολογία «EU menu» (πέμπτη στήριξη)

2015/S 091-162600

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)
Ταχ. Διεύθυνση: via Carlo Magno 1A
Πόλη: Πάρμα PR
Ταχ. κωδικός: 43126
Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=844

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

I.2)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο / οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.3)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
I.4)Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή
II.1.1)Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:
Στήριξη των εθνικών διαιτητικών ερευνών συμμόρφως προς τη μεθοδολογία «EU menu» (πέμπτη στήριξη).
II.1.2)Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Υπηρεσίες
Κατηγορία υπηρεσιών: αριθ 8: Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης
Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Στα γραφεία του αναδόχου.
Κωδικός NUTS
II.1.3)Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)
Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση
II.1.4)Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο
II.1.5)Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών
Στόχος της παρούσας διαδικασίας διαγωνισμού είναι η σύναψη συμβάσεων υπηρεσιών απευθείας ανάθεσης σε οργανισμούς των κρατών μελών της ΕΕ, και της Ελβετίας, της Ισλανδίας και της Νορβηγίας, οι οποίοι έχουν κυβερνητική εντολή για τη διεξαγωγή μιας διαιτητικής έρευνας σε εθνικό επίπεδο κατά την περίοδο 2015-2020 και μιας εθνικής διαιτητικής έρευνας που δεν έχει διεξαχθεί στη χώρα κατά τα τελευταία 5 έτη για την προβλεπόμενη ομάδα-στόχο. Στο πλαίσιο των συμβάσεων που θα προκύψουν ο (οι) ανάδοχος(οι) θα πρέπει είτε να προσαρμόσει(ουν) είτε να αναπτύξει(ουν) τη μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί για τις εν λόγω έρευνες σύμφωνα με την καθοδήγηση της EFSA σχετικά με τη μεθοδολογία «EU menu». Τα διατροφικά δεδομένα που θα συγκεντρωθούν μέσω των συμβάσεων θα διατίθενται για τις επιστημονικές δραστηριότητες της EFSA χωρίς περιορισμούς ως προς τη χρήση τους.
II.1.6)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

73200000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης

II.1.7)Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA): όχι
II.1.8)Τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για ένα ή περισσότερα τμήματα
II.1.9)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2)Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης
II.2.1)Συνολική ποσότητα ή έκταση:
Τμήμα 1: το ανώτατο όριο των 165 000 EUR αποτελεί το μέγιστο ποσό.
Τμήμα 2: το ανώτατο όριο των 165 000 EUR αποτελεί το μέγιστο ποσό.
Η EFSA θα αναθέσει όσο το δυνατόν περισσότερες μεμονωμένες συμβάσεις στο πλαίσιο του προϋπολογισμού των 607 500 EUR ανά τμήμα, τον οποίο διαθέτει η EFSA για την υποστήριξη εθνικών διατροφικών ερευνών συμμόρφως προς τη μεθοδολογία «EU menu» της EFSA.
II.2.2)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.3)Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: όχι
II.3)Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης
Διάρκεια σε μήνες: 54 (από την ανάθεση της σύμβασης)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα αριθ: 1 Ονομασία: «Η έρευνα για τα παιδιά» που περιλαμβάνει περιπτώσεις ηλικίας από 3 μηνών έως 9 ετών
1)Σύντομη περιγραφή
Στόχος 1: προσαρμογή ή ανάπτυξη της μεθοδολογίας που θα χρησιμοποιηθεί στην εθνική έρευνα κατανάλωσης τροφίμων σύμφωνα με την καθοδήγηση της EFSA σχετικά με τη μεθοδολογία «EU menu» και προετοιμασία και παροχή εθνικών πρωτοκόλλων και συναφών εγγράφων προς την EFSA, καθώς και διεύθυνση και εκτέλεση της συλλογής δεδομένων.
Στόχος 2: προετοιμασία και μεταφορά στην EFSA των δεδομένων που αφορούν την κατανάλωση τροφίμων και σχετικών πληροφοριών που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της έρευνας, σύμφωνα με τη μορφή που θα ζητήσει η EFSA.
2)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

73200000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης

3)Ποσότητα ή έκταση
Το ανώτατο όριο των 165 000 EUR αποτελεί το μέγιστο ποσό.
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 165 000 EUR
4)Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση
Διάρκεια σε μήνες: 54 (από την ανάθεση της σύμβασης)
5)Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η EFSA θα αναθέσει όσο το δυνατόν περισσότερες μεμονωμένες συμβάσεις στο πλαίσιο του προϋπολογισμού των 607 500 EUR ανά τμήμα, τον οποίο διαθέτει η EFSA για την υποστήριξη εθνικών διατροφικών ερευνών συμμόρφως προς τη μεθοδολογία «EU menu» της EFSA. Υπάρχει επίσης δυνατότητα να αυξηθεί ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός της EFSA για την υποστήριξη εθνικών διατροφικών ερευνών συμμόρφως προς τη μεθοδολογία «EU menu» της EFSA το 2015. Σε μια τέτοια περίπτωση, κατά τη στιγμή της ανάθεσης τα τυχόν επιπλέον κονδύλια ενδέχεται να χορηγηθούν στους υποψήφιους (και για τα δύο τμήματα), βάσει της κατάταξης που θα προκύψει από την εφαρμογή του τύπου «βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής».
Τμήμα αριθ: 2 Ονομασία: «Η έρευνα για τους ενήλικες» που περιλαμβάνει περιπτώσεις ηλικίας από 10 έως 74 ετών
1)Σύντομη περιγραφή
Στόχος 1: προσαρμογή ή ανάπτυξη της μεθοδολογίας που θα χρησιμοποιηθεί στην εθνική έρευνα κατανάλωσης τροφίμων σύμφωνα με την καθοδήγηση της EFSA σχετικά με τη μεθοδολογία «EU menu» και προετοιμασία και παροχή εθνικών πρωτοκόλλων και συναφών εγγράφων προς την EFSA, καθώς και διεύθυνση και εκτέλεση της συλλογής δεδομένων.
Στόχος 2: προετοιμασία και μεταφορά στην EFSA των δεδομένων που αφορούν την κατανάλωση τροφίμων και σχετικών πληροφοριών που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της έρευνας, σύμφωνα με τη μορφή που θα ζητήσει η EFSA.
2)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

73200000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης

3)Ποσότητα ή έκταση
Το ανώτατο όριο των 165 000 EUR αποτελεί το μέγιστο ποσό.
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 165 000 EUR
4)Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση
Διάρκεια σε μήνες: 54 (από την ανάθεση της σύμβασης)
5)Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η EFSA θα αναθέσει όσο το δυνατόν περισσότερες μεμονωμένες συμβάσεις στο πλαίσιο του προϋπολογισμού των 607 500 EUR ανά τμήμα, τον οποίο διαθέτει η EFSA για την υποστήριξη εθνικών διατροφικών ερευνών συμμόρφως προς τη μεθοδολογία «EU menu» της EFSA.
Υπάρχει επίσης δυνατότητα να αυξηθεί ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός της EFSA για την υποστήριξη εθνικών διατροφικών ερευνών συμμόρφως προς τη μεθοδολογία «EU menu» της EFSA το 2015. Σε μια τέτοια περίπτωση, κατά τη στιγμή της ανάθεσης τα τυχόν επιπλέον κονδύλια ενδέχεται να χορηγηθούν στους υποψήφιους (και για τα δύο τμήματα), βάσει της κατάταξης που θα προκύψει από την εφαρμογή του τύπου «βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής».

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.1.1)Απαιτούμενες εγγυήσεις:
Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στα έγγραφα του διαγωνισμού.
III.1.2)Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στα έγγραφα του διαγωνισμού.
III.1.3)Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
III.1.4)Άλλοι ειδικοί όροι
III.2)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.2.1)Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Όπως αναφέρεται λεπτομερώς στο τμήμα 2 της συγγραφής υποχρεώσεων που διατίθεται επιγραμμικά.
III.2.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Όπως αναφέρεται λεπτομερώς στο τμήμα 2 της συγγραφής υποχρεώσεων που διατίθεται επιγραμμικά.
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων: Όπως αναφέρεται λεπτομερώς στο τμήμα 2 της συγγραφής υποχρεώσεων που διατίθεται επιγραμμικά.
III.2.3)Τεχνική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:
Όπως αναφέρεται λεπτομερώς στο τμήμα 2 της συγγραφής υποχρεώσεων που διατίθεται επιγραμμικά.
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων:
Όπως αναφέρεται λεπτομερώς στο τμήμα 2 της συγγραφής υποχρεώσεων που διατίθεται επιγραμμικά.
III.2.4)Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.3)Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών
III.3.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Η εκτέλεση της υπηρεσίας επιφυλάσσεται σε συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία: όχι
III.3.2)Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών
Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύμβασης: ναι

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Είδος διαδικασίας
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτός
IV.1.2)Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν
IV.1.3)Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.2)Κριτήρια ανάθεσης
IV.2.1)Κριτήρια ανάθεσης
Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ή διαπραγμάτευσης ή στο περιγραφικό έγγραφο
IV.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι
IV.3)Διοικητικές πληροφορίες
IV.3.1)Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:
OC/EFSA/DATA/2015/03.
IV.3.2)Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση
όχι
IV.3.3)Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου
Έγγραφα που χορηγούνται αντί αντιτίμου: όχι
IV.3.4)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
7.8.2015
IV.3.5)Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους υποψηφίους
IV.3.6)Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής
Οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ
IV.3.7)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.3.8)Όροι για το άνοιγμα των προσφορών
Ημερομηνία: 26.8.2015 - 14:30

Τόπος:

Εγκαταστάσεις της EFSA, Πάρμα.

Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: ναι
Πρόσθετες πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία ανοίγματος προσφορών: 1 εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος ανά υποψήφιο μπορεί να παραστεί ως παρατηρητής.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες
Τα έγγραφα διαγωνισμού θα είναι διαθέσιμα προς καταφόρτωση στη διεύθυνση που αναφέρεται στο σημείο I.1. Ο δικτυακός τόπος θα ενημερώνεται τακτικά και αποτελεί ευθύνη των υποψηφίων να ελέγχουν για ενημερώσεις και τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής προσφορών.
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. Διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Λουξεμβούργο
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών: Μπορείτε να υποβάλετε τυχόν παρατηρήσεις σχετικά με τη διαδικασία ανάθεσης στην αναθέτουσα αρχή που αναφέρεται στο σημείο I.1).

Εάν πιστεύετε πως υπήρξε ζήτημα κακής διοίκησης, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή εντός 2 ετών από την ημερομηνία κατά την οποία λάβατε γνώση των γεγονότων στα οποία βασίζεται η καταγγελία (βλέπε http://www.ombudsman.europa.eu). Η εν λόγω καταγγελία δεν έχει ως αποτέλεσμα ούτε την αναστολή της προθεσμίας για την υποβολή προσφυγών ούτε την έναρξη νέας περιόδου για την υποβολή προσφυγών. Εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης μπορείτε να υποβάλετε προσφυγή στον φορέα που αναφέρεται στο σημείο VI.4.1.

VI.4.3)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:
30.4.2015