Υπηρεσίες - 166815-2019

10/04/2019    S71

Βουλγαρία-Σόφια: Διοργάνωση δημόσιων εκδηλώσεων στη Βουλγαρία, PO/2018-14/SOF

2019/S 071-166815

Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης

Αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General Communication, EC Representation in Bulgaria- PO/2018-14/SOF
Ταχ. διεύθυνση: Georgi S. Rakovski Str. nº 124
Πόλη: Sofia
Κωδικός NUTS: BG412 София
Χώρα: ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-REP-SOF-TENDERS@ec.europa.eu
Τηλέφωνο: +359 2-9335252
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tenders/tender-opportunities-department/tender-opportunities-communication_en
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Διοργάνωση δημόσιων εκδηλώσεων στη Βουλγαρία, PO/2018-14/SOF

Αριθμός αναφοράς: PO/2018-14/SOF
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79952000 Υπηρεσίες εκδηλώσεων
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για την παροχή ενός συνολικού φάσματος υπηρεσιών και συναφών προϊόντων που σχετίζονται με τη διοργάνωση εκδηλώσεων για λογαριασμό της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Βουλγαρία..

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.1.7)Συνολική αξία των προμηθειών (χωρίς ΦΠΑ)
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 600 000.00 EUR
II.2)Περιγραφή
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Το γενικό αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υποστήριξης στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες επικοινωνίας της στη Βουλγαρία, οι οποίες έχουν ως στόχο να προσελκύσουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον από την πλευρά του κοινού και των μέσων επικοινωνίας στις πολιτικές εξελίξεις και τις στρατηγικές συζητήσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πρέπει να γίνει με τη διευκόλυνση της διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκστρατειών.

Οι δραστηριότητες αυτές θα αποσκοπούν στην τόνωση του ενδιαφέροντος του κοινού, των συζητήσεων και της διαβούλευσης στη Βουλγαρία σχετικά με τα κύρια πολιτικά και στρατηγικά ζητήματα της ατζέντας της ΕΕ.

Οι ανάδοχοι θα πρέπει να παράσχουν δημιουργικές συμβουλές και υλικοτεχνική και τεχνική υποστήριξη στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την οργάνωση των εκδηλώσεων.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Συνάφεια, συνοχή και συνοπτικότητα της πρότασης / Στάθμιση: 20/100
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Καταλληλότητα, αποτελεσματικότητα, συνοχή και συνοπτικότητα της προτεινόμενης μεθόδου / Στάθμιση: 20/100
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Καταλληλότητα, αποτελεσματικότητα, συνοχή, δημιουργικότητα και συνοπτικότητα της πρότασης για την μελέτη περιπτώσεων (οργάνωση του διαλόγου με τους πολίτες) / Στάθμιση: 45/100
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ποιότητα των μέτρων που εφαρμόζονται για τη συνεχή υψηλή απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων ποιοτικού ελέγχου / Στάθμιση: 15/100
Τιμή - Στάθμιση: 40 %
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει υπογράψει 2 πολλαπλές συμβάσεις-πλαίσια σε κατακόρυφη βάση με τους υποψήφιους που κατατάσσονται στην 1η και στην 2η θέση.

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2018/S 166-377793
IV.2.8)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών
IV.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή προκαταρκτικής προκήρυξης

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: FW-00055041
Τίτλος:

PO / 2018-14 / SOF - Πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο με διαδοχική σειρά για την Οργάνωση Δημόσιων Εκδηλώσεων στη Βουλγαρία - Ανάδοχος που κατατάχθηκε πρώτος

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
29/03/2019
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 6
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 6
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 5
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ: 1
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Pomilio Blumm SRL
Αριθμός ταυτοποίησης: 01304780685
Ταχ. διεύθυνση: Via Venezia 4
Πόλη: Pescara
Κωδικός NUTS: ITF13 Pescara
Ταχ. κωδικός: 65121
Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Event Design Ltd.
Αριθμός ταυτοποίησης: 119372006
Ταχ. διεύθυνση: 88 Bulgaria Blvd., Office 8
Πόλη: Sofia
Κωδικός NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Ταχ. κωδικός: 1680
Χώρα: ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 1 600 000.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 1 600 000.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: FW-00055061
Τίτλος:

Πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο με διαδοχική σειρά για την Οργάνωση Δημόσιων Εκδηλώσεων στη Βουλγαρία - Ανάδοχος που κατατάχθηκε δεύτερος

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
22/03/2019
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 6
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 6
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 5
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ: 1
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: All Channels Communication EOOD
Αριθμός ταυτοποίησης: 131350957
Ταχ. διεύθυνση: 245 Slivnitsa Blvd., et. 2
Πόλη: Sofia
Κωδικός NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Ταχ. κωδικός: 1202
Χώρα: ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 1 600 000.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 1 600 000.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
03/04/2019