Προμήθειες - 170072-2016

19/05/2016    S95

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Παροχή συστήματος κρατήσεων/έκδοσης εισιτηρίων με ανάπτυξη/προσαρμογή του προϊόντος, παροχή υπηρεσιών πλήρους φιλοξενίας, υπηρεσίας συντήρησης και υποστήριξης και αγορά εξοπλισμού υποστήριξης

2016/S 095-170072

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Directorate-General for Communication
Ταχ. διεύθυνση: rue Wiertz 60
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Ταχ. κωδικός: 1047
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dgcomm-contracts@europarl.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.europarl.europa.eu/
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1504
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:
Επίσημη επωνυμία: Directorate-General for Communication, Finance Unit
Ταχ. διεύθυνση: MOY 05T072
Πόλη: Brussels
Ταχ. κωδικός: 1047
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dgcomm-contracts@europarl.europa.eu
Κωδικός NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.europarl.europa.eu/
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Παροχή συστήματος κρατήσεων/έκδοσης εισιτηρίων με ανάπτυξη/προσαρμογή του προϊόντος, παροχή υπηρεσιών πλήρους φιλοξενίας, υπηρεσίας συντήρησης και υποστήριξης και αγορά εξοπλισμού υποστήριξης.

Αριθμός αναφοράς: COMM/DG/AWD/2016/148.
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
48000000 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την παροχή λειτουργικού συστήματος κρατήσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είτε με απευθείας πώληση είτε/και μέσω συμφωνίας για άδεια εκμετάλλευσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει πλήρη κυριότητα αυτού του συστήματος κρατήσεων, συμπεριλαμβανομένων των πηγαίων κωδικών.

Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την προσαρμογή και την ανάπτυξη του συστήματος κρατήσεων προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες του Κοινοβουλίου. Ο ανάδοχος θα εργαστεί σε στενή συνεργασία με τον επικεφαλής σχεδίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις συναφείς υπηρεσίες για την οριστικοποίηση των απαιτήσεων (ανάλυση) και την πραγματοποίηση της απαραίτητης ανάπτυξης και προσαρμογής σε συνεργασία με τον επικεφαλής σχεδίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο ανάδοχος θα διοργανώσει συνεδρίες κατάρτισης για το προσωπικό των υπηρεσιών σχετικά με επισκέπτες (προσαρμοσμένες ανάλογα στα διάφορα προφίλ χρηστών) πριν από την έναρξη λειτουργίας για κάθε φάση ή μετά από κάθε σημαντική ενημέρωση λογισμικού. Οι διαχειριστές συστήματος θα χρειαστούν συμπληρωματική κατάρτιση προκειμένου να είναι σε θέση να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους Ορισμένοι ή όλοι οι διαχειριστές συστήματος θα πρέπει επίσης να έχουν εκπαιδευτεί σχετικά με τη βασική αντιμετώπιση προβλημάτων για κάθε αγορασθέντα εξοπλισμό. Οι διαχειριστές συστήματος μπορούν να έχουν λάβει κατάρτιση εκπαιδευτού, έχοντας κατ' αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα να πραγματοποιούν περιοδικά μαθήματα κατάρτισης για τα νέα μέλη του προσωπικού. Ο ανάδοχος θα είναι επίσης υπεύθυνος για την παροχή ενημερωμένων εγχειριδίων χρήστη στα αγγλικά που θα καλύπτουν την πλήρη λειτουργικότητα του συστήματος κρατήσεων και κάθε αγορασθέντα εξοπλισμό με στοχοθετημένα τμήματα για διαφορετικά προφίλ χρηστών. Τα εγχειρίδια θα ενημερώνονται μετά από οποιαδήποτε αλλαγή.

Η παράδοση του συστήματος κρατήσεων θα πραγματοποιηθεί κατά στάδια/ενότητες.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 650 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί να αποκτήσει επιγραμμική υπηρεσία κρατήσεων και έκδοσης εισιτηρίων για τη διευκόλυνση των άνω των 500 000 επισκεπτών που δέχεται κάθε έτος (εκτιμάται ότι θα αυξηθεί σε πάνω από 1 000 000 στο άμεσο μέλλον) στις διάφορες υπηρεσίες του που προσφέρουν κρατήσεις επισκεπτών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χρειάζεται ένα ευέλικτο σύστημα με πλατφόρμα επιγραμμικής κράτησης που θα διατίθεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ (επί του παρόντος 24 γλώσσες) και θα αυτοματοποιεί τις επικοινωνίες σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ, θα είναι σε θέση να παρέχει σε παγκόσμιο επίπεδο επιβεβαιώσεις κρατήσεων και εισιτήρια ειδικά σε κάθε τμήμα, θα έχει γραφείο υποστήριξης το οποίο επιτρέπει την κράτηση/διαχείριση των χώρων και των πόρων, καθιστά δυνατή την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, συνδράμει το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη διαχείριση των ροών των επισκεπτών και τη δυναμικότητα κτιρίων/χώρων διεξαγωγής των εκδηλώσεων και προσφέρει μια ανεπτυγμένη λειτουργικότητα υποβολής εκθέσεων. Η σύμβαση θα καλύπτει κάθε απαραίτητη ανάπτυξη και προσαρμογή που χρειάζεται το σύστημα κρατήσεων ώστε να καλύπτει τις ανάγκες που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο, καθώς και τυχόν πρόσθετες ανάγκες που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διάρκεια ζωής της σύμβασης. Η σύμβαση θα περιλαμβάνει, επίσης, την αγορά εξοπλισμού που απαιτείται για την υποστήριξη του συστήματος κρατήσεων, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει εκτυπωτές ειδικούς για την έκδοση εισιτηρίων και πιθανώς εκτυπωτές καρτών αναγνώρισης και σαρωτές εισιτηρίων για κάθε χώρο διεξαγωγής εκδηλώσεων. Τέλος, η σύμβαση θα περιλαμβάνει τη φιλοξενία του συστήματος κρατήσεων και των δεδομένων του και τη συνεχή υποστήριξη και συντήρηση τόσο του συστήματος όσο και του εξοπλισμού.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 650 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η εν λόγω σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία υπογραφής της από το τελευταίο συμβαλλόμενο μέρος και θα διαρκέσει για περίοδο 12 μηνών. Η σύμβαση θα ανανεώνεται σιωπηρά σε ετήσια βάση, αλλά η διάρκειά της δεν δύναται να υπερβεί τα 4 έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος, όπως ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, εκτός αν ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη υποβάλει ένσταση.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με έναν φορέα
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 28/06/2016
Τοπική ώρα: 17:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Αγγλικά, Βουλγαρικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λεττονικά, Λιθουανικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Τσεχικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 11/07/2016
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:

rue Montoyer 75, 1047 Brussels, ΒΕΛΓΙΟ.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να παραστούν στο άνοιγμα των προσφορών καλούνται να ενημερώσουν σχετικά το αρμόδιο για τη διαχείριση της παρούσας διαδικασίας διαγωνισμού τμήμα, το αργότερο 2 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία ανοίγματος των προσφορών, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: vscu@europarl.europa.eu Μόνο 2 εκπρόσωποι δύναται να παραστούν. Οι υποψήφιοι που δεν θα έχουν γνωστοποιήσει την παρουσία τους θα αποκλειστούν αυτόματα από τη συμμετοχή στη διαδικασία για το άνοιγμα των προσφορών.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Πόλη: Βρυξέλλες
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Πόλη: Στρασβούργο
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
09/05/2016