Υπηρεσίες - 17341-2018

16/01/2018    S10

Ιρλανδία-Dublin: Υπηρεσίες μέσων ενημέρωσης — Υπηρεσία παροχής συμβουλών στον τομέα της επιγραμμικής επικοινωνίας — PO/2017-08/DUB

2018/S 010-017341

Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης

Αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General for Communication, Representation in Ireland, Dublin
Ταχ. διεύθυνση: 12 to 14 Mount Street
Πόλη: Dublin 2 D02
Κωδικός NUTS: IE061 Not specified
Ταχ. κωδικός: W710
Χώρα: ΙΡΛΑΝΔΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-IE-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/contracts/
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Υπηρεσίες μέσων ενημέρωσης — Υπηρεσία παροχής συμβουλών στον τομέα της επιγραμμικής επικοινωνίας — PO/2017-08/DUB

Αριθμός αναφοράς: PO/2017-08/DUB
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79410000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στον τομέα των μέσων ενημέρωσης: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών επιγραμμικής επικοινωνίας.

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.1.7)Συνολική αξία των προμηθειών (χωρίς ΦΠΑ)
Χαμηλότερη προσφορά: 36 500.00 EUR / Η υψηλότερη προσφορά: 42 000.00 EUR που συνεκτιμήθηκε
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79416200 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα δημοσίων σχέσεων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: IE IRELAND
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ο ανάδοχος αναζητά τη συνδρομή κατάλληλα καταρτισμένων παρόχων υπηρεσιών ή/και υπηρεσιών παρεχόμενων από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες στην εφαρμογή και αξιολόγηση των πολιτικών επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στόχος είναι η ευρύτερη διάδοση των δραστηριοτήτων, των στόχων και των πολιτικών της Επιτροπής στο ευρύ κοινό μέσω των μέσων ενημέρωσης, ειδικά μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του διαδικτύου.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες πρέπει να προωθούν τη σημασία της ΕΕ για τις ζωές απλών ανθρώπων και να εστιάσουν ιδίως σε δραστηριότητες της ΕΕ με τοπική διάσταση και σημασία για τις συγκεκριμένες ομάδες στόχο.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Μεθοδολογία, σχέδιο εργασίας και χρονοδιάγραμμα / Στάθμιση: 30
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Βοήθεια με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης / Στάθμιση: 25
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Δείγμα σχεδίου δράσης 12 μηνών / Στάθμιση: 20
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Εποπτικός ρόλος / Στάθμιση: 15
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Μέτρα ποιοτικού ελέγχου / Στάθμιση: 10
Τιμή - Στάθμιση: 50
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου: Δράσεις επικοινωνίας
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2017/S 121-244257
IV.2.8)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών
IV.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή προκαταρκτικής προκήρυξης

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: PO-2017-08/DUB
Τίτλος:

Υπηρεσίες μέσων ενημέρωσης — Υπηρεσία παροχής συμβουλών στον τομέα της επιγραμμικής επικοινωνίας — PO/2017-08/DUB

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
29/12/2017
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 5
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 5
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 1
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ: 0
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 0
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Independent Pictures Ltd t/a Agtel
Ταχ. διεύθυνση: 22 Fitzwilliam Street Upper
Πόλη: Dublin
Κωδικός NUTS: IE0 IRELAND
Ταχ. κωδικός: D02 WR 82
Χώρα: ΙΡΛΑΝΔΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 168 000.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 158 892.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία
Η σύμβαση ενδέχεται να ανατεθεί σε υπεργολαβία
Αξία ή ποσοστό της σύμβασης που ενδέχεται να ανατεθεί υπεργολαβικά σε τρίτους
Ποσοστό: 13 %

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Nedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 43031
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: x
Πόλη: Βρυξέλλες
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
09/01/2018