Υπηρεσίες - 174282-2019

15/04/2019    S74

Κύπρος-Λευκωσία: Υπηρεσίες καθαρισμού για τις εγκαταστάσεις του Οίκου της ΕΕ στη Λευκωσία, Κύπρος

2019/S 074-174282

Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης

Αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Representation in Cyprus
Ταχ. διεύθυνση: 30, Byron avenue
Πόλη: Nicosia
Κωδικός NUTS: CY00 Κύπρος
Ταχ. κωδικός: 1096
Χώρα: ΚYΠΡΟΣ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Head of Administration
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-REP-CY-TENDERS-ADMIN@ec.europa.eu
Τηλέφωνο: +357 22817770
Φαξ: +357 22460794
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/cyprus/home_en
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/contracts/representations/index_en.htm
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Υπηρεσίες καθαρισμού για τις εγκαταστάσεις του Οίκου της ΕΕ στη Λευκωσία, Κύπρος

Αριθμός αναφοράς: PR/2018-13-INF/NIC
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
90910000 Υπηρεσίες καθαρισμού
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο η οποία ενεργεί επίσης εξ ονόματος του Γραφείου Πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκηρύσσει διαγωνισμό για υπηρεσίες καθαρισμού των εγκαταστάσεων του Οίκου της ΕΕ στη Λευκωσία, 30 Byron Avenue, 1096 Nicosia, ΚΥΠΡΟΣ.

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.1.7)Συνολική αξία των προμηθειών (χωρίς ΦΠΑ)
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 127 901.84 EUR
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
90911200 Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: CY00 Κύπρος
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Representation in Nicosia, Cyprus

30, Byron avenue, CY-1096 Nicosia, ΚΥΠΡΟΣ

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Υπηρεσίες καθαρισμού για τον Οίκο της ΕΕ στη Λευκωσία, Κύπρος, οι οποίες περιλαμβάνουν τυπικές υπηρεσίες καθαρισμού, συμπληρωματικές υπηρεσίες καθαρισμού, αποκομιδή και απομάκρυνση απορριμμάτων και προμήθειες.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Επίπεδο αποδοτικότητας της εσωτερικής οργάνωσης και της μεθόδου που υιοθετείται προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης κάλυψη των καθηκόντων και της συνέχειας των υπηρεσιών που απαιτούνται στο σημείο 2.1.1) / Στάθμιση: 40/100
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Συνέπεια της ποιότητας και των μέτρων ελέγχου προκειμένου να επιτευχθεί συνεχής υψηλή απόδοση των υπηρεσιών και η τήρηση των προθεσμιών καθ 'όλη τη διάρκεια της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης του προσωπικού / Στάθμιση: 20/100
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Αποτελεσματικότητα της προσέγγισης για την εκπλήρωση όλων των συμπληρωματικών και/ή επιπρόσθετων υπηρεσιών. Έγκαιρη παράδοση, συνεκτική σύνθεση και οργάνωση για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας του προσωπικού / Στάθμιση: 20/100
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης μεθόδου αναφορικά με τους εσωτερικούς διαύλους επικοινωνίας για τη συλλογή των πληροφοριών που συνδέονται με καθημερινές λειτουργίες, καθώς και μηχανισμοί επισήμανσης των προβλημάτων που προκύπτουν / Στάθμιση: 20/100
Τιμή - Στάθμιση: Βλέπε σημείο I.3)
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Κλειστή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2018/S 143-325962
IV.2.8)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών
IV.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή προκαταρκτικής προκήρυξης

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: PR/2018-13-INF/NIC
Τίτλος:

Υπηρεσίες καθαρισμού για τις εγκαταστάσεις του Οίκου της ΕΕ στη Λευκωσία, Κύπρος

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
30/01/2019
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 2
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 2
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 2
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: G&E Thermosolar Ltd
Αριθμός ταυτοποίησης: 18664
Ταχ. διεύθυνση: Poseidonos 8
Πόλη: Larnaca
Κωδικός NUTS: CY0 ΚΥΠΡΟΣ
Ταχ. κωδικός: 6047
Χώρα: ΚYΠΡΟΣ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: IFM (Integrated Facilities Management)
Αριθμός ταυτοποίησης: 246716
Ταχ. διεύθυνση: Poseidonos 8
Πόλη: Larnaca
Κωδικός NUTS: CY0 ΚΥΠΡΟΣ
Ταχ. κωδικός: 6047
Χώρα: ΚYΠΡΟΣ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 120 000.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 127 901.84 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: Boulevard Konrad Adenauer
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cfi.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: Boulevard Konrad Adenauer
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cfi.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
08/04/2019