Προμήθειες - 176840-2019

16/04/2019    S75    Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Προμήθειες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 

Γαλλία-Στρασβούργο: Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του ευρωπαϊκού οργανισμού eu-LISA στο Στρασβούργο

2019/S 075-176840

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:

Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ταχ. διεύθυνση: 1 avenue du Président Robert Schuman
Πόλη: Strasbourg
Κωδικός NUTS: FRF11
Ταχ. κωδικός: 67070
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Direction des infrastructures — Contrats et marchés
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: www.europarl.europa.eu

I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4602
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του ευρωπαϊκού οργανισμού eu-LISA στο Στρασβούργο

Αριθμός αναφοράς: 06A70/2019/M023
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
09310000
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (παρτίδα 1) και του ευρωπαϊκού οργανισμού eu-LISA (παρτίδα 2) στο Στρασβούργο.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 18 900 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας για τα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09310000
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: FRF11
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Στρασβούργο, Γαλλία.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Παροχή 100 % ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας για τα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 16 000 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στα κτίρια του ευρωπαϊκού οργανισμού eu-LISA στο Στρασβούργο

Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09310000
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: FRF11
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Στρασβούργο, Γαλλία.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στα κτίρια του ευρωπαϊκού οργανισμού eu-LISA στο Στρασβούργο.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 900 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Oι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικό ότι διαθέτουν όλες τις απαραίτητες άδειες, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αριθ. 2011-1457 της 7.11.2011 σχετικά με την άδεια άσκησης της δραστηριότητας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας για μεταπώληση, καθώς και σύμφωνα με το σύνολο των σχετικών νομικών κειμένων που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.5)Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με πολλούς φορείς
IV.1.4)Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 27/05/2019
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 04/06/2019
Τοπική ώρα: 14:00
Τόπος:

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Στρασβούργο.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Οι υποψήφιοι καλούνται να κοινοποιήσουν την επιθυμία τους να συμμετάσχουν στην αποσφράγιση των προσφορών το αργότερο 2 ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών, περιορίζοντας την εκπροσώπησή τους σε ένα άτομο. Βλέπε όρους εγγραφής στη συγγραφή υποχρεώσεων.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο με επαναπροκήρυξη διαγωνισμού:

Θα υπογραφεί πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο: σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης, θα συναφθεί σύμβαση-πλαίσιο διάρκειας 1 έτους, με δυνατότητα ανανέωσης ετησίως και η τελική διάρκεια της οποίας ορίζεται στις 31.12.2023, με καθέναν από τους υποψηφίους οι οποίοι θα πληρούν τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής και οι οποίοι θα αποδείξουν ότι διαθέτουν όλες τις απαραίτητες άδειες, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αριθ. 2011-1457 της 7.11.2011 σχετικά με την άδεια άσκησης της δραστηριότητας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας για μεταπώληση, καθώς και σύμφωνα με το σύνολο των σχετικών νομικών κειμένων που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν.

Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού: με ειδική εντολή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ο Οργανισμός eu-LISA ατομικά και αντιστοίχως επιφυλάσσονται του δικαιώματος να καλέσουν τους υπογράφοντες τη σύμβαση-πλαίσιο σε υποβολή αιτήσεων κατόπιν επαναπροκήρυξης διαγωνισμού για την υπογραφή συγκεκριμένης σύμβασης προμηθειών με διάρκεια που μπορεί να κυμαίνεται από 12 έως 36 μήνες, κατ' επιλογή του συμμετέχοντος φορέα. Για τον σκοπό αυτό, όλοι οι οικονομικοί φορείς που έχουν υπογράψει σύμβαση-πλαίσιο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κληθούν να υποβάλουν οικονομική προσφορά, η οποία θα αξιολογηθεί με βάση τα κριτήρια ανάθεσης που ορίζονται στη συγγραφή υποχρεώσεων.

Κάθε ένα από τα συμμετέχοντα θεσμικά όργανα μπορεί να προχωρήσει σε νέα επαναπρόκήρυξη του διαγωνισμού με σκοπό την υπογραφή νέας ειδικής σύμβασης προμηθειών. Η συνολική διάρκεια όλων των συγκεκριμένων συμβάσεων ανά συμμετέχοντα φορέα δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 48 μήνες.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cfi.registry@curia.europa.eu

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Πόλη: Strasbourg
Ταχ. κωδικός: 67000
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cfi.registry@curia.europa.eu

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
09/04/2019