Πάρτε μέρος στη σύντομη έρευνά μας και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τον ιστότοπο TED!

Προμήθειες - 176841-2019

16/04/2019    S75    Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Προμήθειες - Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης - Ανταγωνιστικός διάλογος 

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Ανακαίνιση των γραφείων των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες

2019/S 075-176841

Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης

Αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ταχ. διεύθυνση: Plateau de Kirchberg
Πόλη: Luxembourg
Κωδικός NUTS: LU000
Ταχ. κωδικός: L-2929
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Direction de la Logistique — Service de passation de marchés publics
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: INLO.CFT@ep.europa.eu

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: http://www.europarl.europa.eu

I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Ανακαίνιση των γραφείων των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες

Αριθμός αναφοράς: 06B/2015/M028
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
39100000
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύναψε μια δημόσια σύμβαση για λειτουργική μίσθωση εξοπλισμού επίπλων για τα γραφεία των βουλευτών του και των βοηθών τους στις Βρυξέλλες.

Στόχος ήταν η δημιουργία ενός φιλόξενου, αντιπροσωπευτικού και συνεργατικού χώρου εργασίας που θα συμβάλει στη σύγχρονη οπτική ταυτότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.1.7)Συνολική αξία των προμηθειών (χωρίς ΦΠΑ)
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 16 009 528.00 EUR
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
39110000
39120000
39130000
39150000
50850000
51620000
63122000
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: BE100
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Βρυξέλλες

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Λειτουργική μίσθωση εξοπλισμού επίπλων για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους βοηθούς τους (περίπου 3 500 σταθμοί εργασίας) και για κάποιους κοινόχρηστους χώρους κτιρίων στις Βρυξέλλες, συμπεριλαμβανόμενης της παράδοσης, της εγκατάστασης, της συντήρησης και της βιώσιμης διάθεσης των παρεχόμενων επίπλων.

Η σύμβαση μίσθωσης περιλαμβάνει μια ευρεία συμφωνία επιπέδου εξυπηρέτησης, πρόσθετες υπηρεσίες εφοδιαστικής, σχετικές με τις λειτουργίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, διευθετήσεις για ανάγκες εκσυγχρονισμού και μια περιορισµένη δυνατότητα για εξατομίκευση του χώρου γραφείου για τους χρήστες.

Η σύμβαση λειτουργικής μίσθωσης πρόκειται να συναφθεί για μια περίοδο 10 ετών [βλέπε II.2.11) και II.2.14)].

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Προστιθέμενη αξία όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, τις υπηρεσίες υλικοτεχνικής υποστήριξης, την εμπειρία του χρήστη και την περιβαλλοντική και κοινωνική ευαισθητοποίηση / Στάθμιση: 50
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Κόστος κύκλου ζωής / Στάθμιση: 50
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αξία χρήσεως των περιουσιακών στοιχείων, η σύμβαση δύναται να επεκταθεί προαιρετικά έως και 15 έτη, το ανώτερο.

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Η συνολική αξία του διαγωνισμού σύμφωνα με το σημείο II.1.7) είναι το εκτιμώμενο κόστος του κύκλου ζωής βάσει των τιμών ανά μονάδα στην προσφορά του αναδόχου σύμφωνα με τα έγγραφα του διαγωνισμού, σταθμίζοντας τα διαφορετικά σενάρια κύκλου ζωής (έως 15 έτη) που περιλαμβάνουν αποζημίωση για την εναπομένουσα αξία των περιουσιακών στοιχείων ανάλογα με τη ηλικία τους.

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανταγωνιστικός διάλογος
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2015/S 214-390574
IV.2.8)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών
IV.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή προκαταρκτικής προκήρυξης

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: CNT(2019)60
Τίτλος:

Ανακαίνιση των γραφείων των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
07/03/2019
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 4
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 0
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Haworth GmbH
Πόλη: Bad Münder am Deister
Κωδικός NUTS: DE9
Χώρα: ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Potiez Deman NV
Πόλη: Evere
Κωδικός NUTS: BE1
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 23 740 000.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 16 009 528.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Tribunal, organe juridictionnel de la Cour de justice de l'Union européenne
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://curia.europa.eu

VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Πόλη: Strasbourg
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.ombudsman.europa.eu/

VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

2 μήνες από τη γνωστοποίηση ή τη δημοσίευση.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
08/04/2019