Δείτε την ειδική σελίδα COVID-19 για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών που σχετίζονται με ανάγκες σε υγειονομικό εξοπλισμό.

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης σάς δίνει την ευκαιρία να μοιραστείτε τις ιδέες σας και να διαμορφώσετε το μέλλον της Ευρώπης. Κάντε τη φωνή σας να ακουστεί!

Υπηρεσίες - 178598-2019

16/04/2019    S75

Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών

2019/S 075-178598

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Περιφέρεια Αττικής - Γενική Διεύθυνση Οικονομικών - Διεύθυνση Οικονομικών - Τμήμα Ανοικτών Διαδικασιών Προμηθειών
Ταχ. διεύθυνση: Λ. Συγγρού 80 - 88
Πόλη: Αθήνα
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Ταχ. κωδικός: 117 41
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Μαρία-Μαγδαληνή Καραβέλη
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: promna@patt.gov.gr
Τηλέφωνο: +30 2132065131
Φαξ: +30 2132065015
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.patt.gov.gr
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών, του άρθρου 33 του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων τής Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022.

Αριθμός αναφοράς: 6/2019
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
60130000 Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών, του άρθρου 33 του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων τής Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 85 845 968.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων τής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2019 - 2020, 2020 - 2021 και 2021 - 2022.

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
60130000 Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL3 ATTIKΗ
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων τής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2019 - 2020, 2020 - 2021 και 2021 - 2022.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 7 137 097.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/09/2019
Λήξη: 30/06/2022
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Η Περιφέρεια Αττικής διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης, σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 2, παράγραφος στ2 της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 50025/26.9.2018 (ΦΕΚ 4217Β/26.9.2018). Ειδικότερα, προβλέπονται τα εξής:

— δικαίωμα προαίρεσης έως 25 % του οικονομικού αντικειμένου κάθε ομάδας δρομολογίων ή μεμονωμένων δρομολογίων, για την τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων (δηλαδή μείωση ή αύξηση των χιλιομέτρων των δρομολογίων ή μερική αλλαγή διαδρομής, που οφείλεται στην ανάγκη να εξυπηρετηθούν νέοι μαθητές, κατά τη διάρκεια τής εκτέλεσης τής σύμβασης ή σε κάποια απρόβλεπτη ανάγκη π.χ. εκτέλεση δημόσιων έργων επί οδοστρωμάτων), όπως και για την ύπαρξη συνοδού, όποτε προκύπτει ανάγκη, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης τής σύμβασης.

Σε κάθε περίπτωση, το δικαίωμα προαίρεσης (σύμφωνα με τα παραπάνω) καθορίζεται ανά τμήμα τού αντικειμένου τού επιμέρους διαγωνισμού (ομάδα δρομολογίων ή μεμονωμένα δρομολόγια). Το παραπάνω δικαίωμα προαίρεσης ασκείται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής τής Περιφέρειας Αττικής, όταν προκύπτει σχετική ανάγκη και πάντως εντός της χρονικής ισχύος τής σύμβασης.

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων τής Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2019 - 2020, 2020 - 2021 και 2021 - 2022.

Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
60130000 Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL3 ATTIKΗ
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων τής Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2019 - 2020, 2020 - 2021 και 2021 - 2022.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 6 641 129.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/09/2019
Λήξη: 30/06/2022
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Η Περιφέρεια Αττικής διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης, σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 2, παράγραφος στ2 της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 50025/26.9.2018 (ΦΕΚ 4217Β/26.9.2018). Ειδικότερα, προβλέπονται τα εξής:

— δικαίωμα προαίρεσης έως 25 % του οικονομικού αντικειμένου κάθε ομάδας δρομολογίων ή μεμονωμένων δρομολογίων, για την τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων (δηλαδή μείωση ή αύξηση των χιλιομέτρων των δρομολογίων ή μερική αλλαγή διαδρομής, που οφείλεται στην ανάγκη να εξυπηρετηθούν νέοι μαθητές, κατά τη διάρκεια τής εκτέλεσης τής σύμβασης ή σε κάποια απρόβλεπτη ανάγκη π.χ. εκτέλεση δημόσιων έργων επί οδοστρωμάτων), όπως και για την ύπαρξη συνοδού, όποτε προκύπτει ανάγκη, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης τής σύμβασης.

Σε κάθε περίπτωση, το δικαίωμα προαίρεσης (σύμφωνα με τα παραπάνω) καθορίζεται ανά τμήμα τού αντικειμένου τού επιμέρους διαγωνισμού (ομάδα δρομολογίων ή μεμονωμένα δρομολόγια). Το παραπάνω δικαίωμα προαίρεσης ασκείται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής τής Περιφέρειας Αττικής, όταν προκύπτει σχετική ανάγκη και πάντως εντός της χρονικής ισχύος τής σύμβασης.

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων τής Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2019 - 2020, 2020 - 2021 και 2021 - 2022.

Αριθμός τμήματος: 3
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
60130000 Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL3 ATTIKΗ
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων τής Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2019 - 2020, 2020 - 2021 και 2021 - 2022.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 108 871.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/09/2019
Λήξη: 30/06/2022
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Η Περιφέρεια Αττικής διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης, σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 2, παράγραφος στ2 της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 50025/26.9.2018 (ΦΕΚ 4217Β/26.9.2018). Ειδικότερα, προβλέπονται τα εξής:

— δικαίωμα προαίρεσης έως 25 % του οικονομικού αντικειμένου κάθε ομάδας δρομολογίων ή μεμονωμένων δρομολογίων, για την τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων (δηλαδή μείωση ή αύξηση των χιλιομέτρων των δρομολογίων ή μερική αλλαγή διαδρομής, που οφείλεται στην ανάγκη να εξυπηρετηθούν νέοι μαθητές, κατά τη διάρκεια τής εκτέλεσης τής σύμβασης ή σε κάποια απρόβλεπτη ανάγκη π.χ. εκτέλεση δημόσιων έργων επί οδοστρωμάτων), όπως και για την ύπαρξη συνοδού, όποτε προκύπτει ανάγκη, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης τής σύμβασης.

Σε κάθε περίπτωση, το δικαίωμα προαίρεσης (σύμφωνα με τα παραπάνω) καθορίζεται ανά τμήμα τού αντικειμένου τού επιμέρους διαγωνισμού (ομάδα δρομολογίων ή μεμονωμένα δρομολόγια). Το παραπάνω δικαίωμα προαίρεσης ασκείται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής τής Περιφέρειας Αττικής, όταν προκύπτει σχετική ανάγκη και πάντως εντός της χρονικής ισχύος τής σύμβασης.

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων τής Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2019 - 2020, 2020 - 2021 και 2021 - 2022.

Αριθμός τμήματος: 4
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
60130000 Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL3 ATTIKΗ
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων τής Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2019 - 2020, 2020 - 2021 και 2021 - 2022.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 7 966 935.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/09/2019
Λήξη: 30/06/2022
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Η Περιφέρεια Αττικής διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης, σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 2, παράγραφος στ2 της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 50025/26.9.2018 (ΦΕΚ 4217Β/26.9.2018). Ειδικότερα, προβλέπονται τα εξής:

— δικαίωμα προαίρεσης έως 25 % του οικονομικού αντικειμένου κάθε ομάδας δρομολογίων ή μεμονωμένων δρομολογίων, για την τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων (δηλαδή μείωση ή αύξηση των χιλιομέτρων των δρομολογίων ή μερική αλλαγή διαδρομής, που οφείλεται στην ανάγκη να εξυπηρετηθούν νέοι μαθητές, κατά τη διάρκεια τής εκτέλεσης τής σύμβασης ή σε κάποια απρόβλεπτη ανάγκη π.χ. εκτέλεση δημόσιων έργων επί οδοστρωμάτων), όπως και για την ύπαρξη συνοδού, όποτε προκύπτει ανάγκη, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης τής σύμβασης.

Σε κάθε περίπτωση, το δικαίωμα προαίρεσης (σύμφωνα με τα παραπάνω) καθορίζεται ανά τμήμα τού αντικειμένου τού επιμέρους διαγωνισμού (ομάδα δρομολογίων ή μεμονωμένα δρομολόγια). Το παραπάνω δικαίωμα προαίρεσης ασκείται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής τής Περιφέρειας Αττικής, όταν προκύπτει σχετική ανάγκη και πάντως εντός της χρονικής ισχύος τής σύμβασης.

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων τής Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2019 - 2020, 2020 - 2021 και 2021 - 2022.

Αριθμός τμήματος: 5
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
60130000 Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL3 ATTIKΗ
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Π.Ε. Ανατολικής Αττικής.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων τής Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2019 - 2020, 2020 - 2021 και 2021 - 2022.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 32 056 452.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/09/2019
Λήξη: 30/06/2022
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Η Περιφέρεια Αττικής διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης, σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 2, παράγραφος στ2 της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 50025/26.9.2018 (ΦΕΚ 4217Β/26.9.2018). Ειδικότερα, προβλέπονται τα εξής:

— δικαίωμα προαίρεσης έως 25 % του οικονομικού αντικειμένου κάθε ομάδας δρομολογίων ή μεμονωμένων δρομολογίων, για την τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων (δηλαδή μείωση ή αύξηση των χιλιομέτρων των δρομολογίων ή μερική αλλαγή διαδρομής, που οφείλεται στην ανάγκη να εξυπηρετηθούν νέοι μαθητές, κατά τη διάρκεια τής εκτέλεσης τής σύμβασης ή σε κάποια απρόβλεπτη ανάγκη π.χ. εκτέλεση δημόσιων έργων επί οδοστρωμάτων), όπως και για την ύπαρξη συνοδού, όποτε προκύπτει ανάγκη, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης τής σύμβασης.

Σε κάθε περίπτωση, το δικαίωμα προαίρεσης (σύμφωνα με τα παραπάνω) καθορίζεται ανά τμήμα τού αντικειμένου τού επιμέρους διαγωνισμού (ομάδα δρομολογίων ή μεμονωμένα δρομολόγια). Το παραπάνω δικαίωμα προαίρεσης ασκείται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής τής Περιφέρειας Αττικής, όταν προκύπτει σχετική ανάγκη και πάντως εντός της χρονικής ισχύος τής σύμβασης.

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων τής Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2019 - 2020, 2020 - 2021 και 2021 - 2022.

Αριθμός τμήματος: 6
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
60130000 Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL3 ATTIKΗ
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Π.Ε. Δυτικής Αττικής.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων τής Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2019 - 2020, 2020 - 2021 και 2021 - 2022.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 322 581.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/09/2019
Λήξη: 30/06/2022
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Η Περιφέρεια Αττικής διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης, σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 2, παράγραφος στ2 της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 50025/26.9.2018 (ΦΕΚ 4217Β/26.9.2018). Ειδικότερα, προβλέπονται τα εξής:

— δικαίωμα προαίρεσης έως 25 % του οικονομικού αντικειμένου κάθε ομάδας δρομολογίων ή μεμονωμένων δρομολογίων, για την τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων (δηλαδή μείωση ή αύξηση των χιλιομέτρων των δρομολογίων ή μερική αλλαγή διαδρομής, που οφείλεται στην ανάγκη να εξυπηρετηθούν νέοι μαθητές, κατά τη διάρκεια τής εκτέλεσης τής σύμβασης ή σε κάποια απρόβλεπτη ανάγκη π.χ. εκτέλεση δημόσιων έργων επί οδοστρωμάτων), όπως και για την ύπαρξη συνοδού, όποτε προκύπτει ανάγκη, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης τής σύμβασης.

Σε κάθε περίπτωση, το δικαίωμα προαίρεσης (σύμφωνα με τα παραπάνω) καθορίζεται ανά τμήμα τού αντικειμένου τού επιμέρους διαγωνισμού (ομάδα δρομολογίων ή μεμονωμένα δρομολόγια). Το παραπάνω δικαίωμα προαίρεσης ασκείται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής τής Περιφέρειας Αττικής, όταν προκύπτει σχετική ανάγκη και πάντως εντός της χρονικής ισχύος τής σύμβασης.

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων τής Π.Ε. Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2019 - 2020, 2020 - 2021 και 2021 - 2022.

Αριθμός τμήματος: 7
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
60130000 Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL3 ATTIKΗ
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Π.Ε. Πειραιά.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων τής Π.Ε. Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2019 - 2020, 2020 - 2021 και 2021 - 2022.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 7 330 645.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/09/2019
Λήξη: 30/06/2022
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Η Περιφέρεια Αττικής διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης, σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 2, παράγραφος στ2 της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 50025/26.9.2018 (ΦΕΚ 4217Β/26.9.2018). Ειδικότερα, προβλέπονται τα εξής:

— δικαίωμα προαίρεσης έως 25 % του οικονομικού αντικειμένου κάθε ομάδας δρομολογίων ή μεμονωμένων δρομολογίων, για την τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων (δηλαδή μείωση ή αύξηση των χιλιομέτρων των δρομολογίων ή μερική αλλαγή διαδρομής, που οφείλεται στην ανάγκη να εξυπηρετηθούν νέοι μαθητές, κατά τη διάρκεια τής εκτέλεσης τής σύμβασης ή σε κάποια απρόβλεπτη ανάγκη π.χ. εκτέλεση δημόσιων έργων επί οδοστρωμάτων), όπως και για την ύπαρξη συνοδού, όποτε προκύπτει ανάγκη, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης τής σύμβασης.

Σε κάθε περίπτωση, το δικαίωμα προαίρεσης (σύμφωνα με τα παραπάνω) καθορίζεται ανά τμήμα τού αντικειμένου τού επιμέρους διαγωνισμού (ομάδα δρομολογίων ή μεμονωμένα δρομολόγια). Το παραπάνω δικαίωμα προαίρεσης ασκείται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής τής Περιφέρειας Αττικής, όταν προκύπτει σχετική ανάγκη και πάντως εντός της χρονικής ισχύος τής σύμβασης.

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων τής Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2019 - 2020, 2020 - 2021 και 2021 - 2022.

Αριθμός τμήματος: 8
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
60130000 Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL3 ATTIKΗ
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Π.Ε. Νήσων.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων τής Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2019 - 2020, 2020 - 2021 και 2021 - 2022.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 7 282 258.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/09/2019
Λήξη: 30/06/2022
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Η Περιφέρεια Αττικής διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης, σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 2, παράγραφος στ2 της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 50025/26.9.2018 (ΦΕΚ 4217Β/26.9.2018). Ειδικότερα, προβλέπονται τα εξής:

— δικαίωμα προαίρεσης έως 25 % του οικονομικού αντικειμένου κάθε ομάδας δρομολογίων ή μεμονωμένων δρομολογίων, για την τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων (δηλαδή μείωση ή αύξηση των χιλιομέτρων των δρομολογίων ή μερική αλλαγή διαδρομής, που οφείλεται στην ανάγκη να εξυπηρετηθούν νέοι μαθητές, κατά τη διάρκεια τής εκτέλεσης τής σύμβασης ή σε κάποια απρόβλεπτη ανάγκη π.χ. εκτέλεση δημόσιων έργων επί οδοστρωμάτων), όπως και για την ύπαρξη συνοδού, όποτε προκύπτει ανάγκη, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης τής σύμβασης.

Σε κάθε περίπτωση, το δικαίωμα προαίρεσης (σύμφωνα με τα παραπάνω) καθορίζεται ανά τμήμα τού αντικειμένου τού επιμέρους διαγωνισμού (ομάδα δρομολογίων ή μεμονωμένα δρομολόγια). Το παραπάνω δικαίωμα προαίρεσης ασκείται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής τής Περιφέρειας Αττικής, όταν προκύπτει σχετική ανάγκη και πάντως εντός της χρονικής ισχύος τής σύμβασης.

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Όπως αναφέρεται στη διακήρυξη 6/2019.

III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Όπως αναφέρεται στη διακήρυξη 6/2019.

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 13/05/2019
Τοπική ώρα: 12:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Η προσφορά πρέπει να ισχύει μέχρι: 30/06/2022
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 17/05/2019
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:

Όπως αναφέρεται στη διακήρυξη 6/2019.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Όπως αναφέρεται στη διακήρυξη 6/2019.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Α.Ε.Π.Π.
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: promna@patt.gov.gr
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.patt.gov.gr
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Όπως αναφέρεται στη διακήρυξη 6/2019.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Περιφέρεια Αττικής - Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Κ.Τ. Αθηνών
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: promna@patt.gov.gr
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.patt.gov.gr
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
12/04/2019