Υπηρεσίες - 183264-2020

21/04/2020    S78

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας

2020/S 078-183264

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Υπηρεσίες

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2020/S 047-109778)

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
Ταχ. διεύθυνση: 12, rue Alcide De Gasperi
Πόλη: Luxembourg
Κωδικός NUTS: LU LUXEMBOURG
Ταχ. κωδικός: 1615
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Procurement Service
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4398-47611
Φαξ: +352 4398-46667
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.eca.europa.eu

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας

Αριθμός αναφοράς: AO 713
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
64212000 Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών στοχεύει στην ανάθεση ενιαίας σύμβασης-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και συναφούς εξοπλισμού. Θα πρέπει να παρασχεθούν τουλάχιστον οι ακόλουθες υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας: φωνητική επικοινωνία, διαβίβαση δεδομένων, γραπτών μηνυμάτων (SMS).

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
16/04/2020
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2020/S 047-109778

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.2)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Αντί:
Ημερομηνία: 30/04/2020
Τοπική ώρα: 16:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 05/06/2020
Τοπική ώρα: 16:00
Αριθμός τμήματος: IV.2.7)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Όροι αποσφράγισης των προσφορών
Αντί:
Ημερομηνία: 04/05/2020
Τοπική ώρα: 10:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 08/06/2020
Τοπική ώρα: 10:00
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες: