Υπηρεσίες - 185761-2014

04/06/2014    S106    Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Υπηρεσίες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Σύμβαση στον τομέα του ελέγχου πρόσβασης — Αναβάθμιση των συστημάτων ελέγχου της πρόσβασης και προσθήκη αναγνωστών καρτών

2014/S 106-185761

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γενική Διεύθυνση Υποδομών, Διεύθυνση Κτιρίων
plateau de Kirchberg
Υπόψη: Franck Salvador
2925 Λουξεμβούργο
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Τηλέφωνο: +352 4303-4648
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cj09_2014@curia.europa.eu
Φαξ: +352 4303-3637

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://curia.europa.eu/

Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

I.2)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο / οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.3)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
I.4)Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή
II.1.1)Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:
Σύμβαση στον τομέα του ελέγχου πρόσβασης — Αναβάθμιση των συστημάτων ελέγχου της πρόσβασης και προσθήκη αναγνωστών καρτών.
II.1.2)Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Υπηρεσίες
Κατηγορία υπηρεσιών: αριθ 27: Λοιπές υπηρεσίες
Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, plateau de Kirchberg, 2925 Λουξεμβούργο, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ.

Κωδικός NUTS LU000

II.1.3)Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)
Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση
II.1.4)Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο
II.1.5)Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών
Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CJUE) αποφάσισε να προκηρύξει την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών με σκοπό να προβεί στην αναβάθμιση μέρους του συστήματος ελέγχου της πρόσβασης, δηλαδή στη μετάβαση από το υπάρχον σύστημα Mifare προς ένα σύστημα Desfire, καθώς και στην εγκατάσταση συμπληρωματικών αναγνωστών καρτών σε διάφορα κτίρια του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
II.1.6)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

35123400, 35121000, 35123100

II.1.7)Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA): όχι
II.1.8)Τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για ένα τμήμα
II.1.9)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2)Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης
II.2.1)Συνολική ποσότητα ή έκταση:
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 430 000 EUR
II.2.2)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.3)Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: όχι
II.3)Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την ανάθεση της σύμβασης)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα αριθ: 1 Ονομασία: Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων ελέγχου της πρόσβασης των κτιρίων Anneau, κτιρίου T, μεγάρου, στοάς, πύργων A και B σε πρωτόκολλο Desfire
1)Σύντομη περιγραφή
Το σύστημα ελέγχου της πρόσβασης που είναι εγκατεστημένο επί του παρόντος στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα σύστημα ανάγνωσης ανεπαφικών καρτών με το πρότυπο Mifare. Το Δικαστήριο επιθυμεί να ενισχύσει το επίπεδο ασφάλειας του συστήματός του και, κατά συνέπεια, να μεταβιβάσει τους αναγνώστες που αναφέρονται στο παράρτημα 6 (κατάλογος τιμών) στο πρότυπο Desfire. Η εν λόγω μετάβαση συνιστά μια παρτίδα.
Η παρτίδα αυτή αφορά την αντικατάσταση των υπαρχόντων αναγνωστών Mifare (περίπου 660 αναγνωστών) με αναγνώστες του ίδιου μεγέθους και του ίδιου μαύρου χρώματος με το πρότυπο Desfire. Πρέπει επίσης να αναβαθμιστούν οι μνήμες eprom των επεξεργαστών που διαχειρίζονται τους εν λόγω αναγνώστες και η βάση δεδομένων του υπάρχοντος λογισμικού ATS. Οι εν λόγω εργασίες πρέπει να πραγματοποιούνται την ημέρα και παράλληλα, και όταν ξεκινούν εργασίες σε μια θύρα πρέπει να ολοκληρώνονται πριν ξεκινήσουν εργασίες σε μια άλλη θύρα.
2)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

35123400, 35121000, 35123100

3)Ποσότητα ή έκταση
Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 280 000 EUR
4)Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την ανάθεση της σύμβασης)
5)Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.
Τμήμα αριθ: 2 Ονομασία: Εγκατάσταση νέων αναγνωστών καρτών
1)Σύντομη περιγραφή
Έχουν καταγραφεί ανάγκες για συμπληρωματικούς αναγνώστες και οι αναγνώστες πρέπει να εγκατασταθούν σύμφωνα με τον αριθμό που αναφέρεται στο παράρτημα 6 (κατάλογος τιμών) και σύμφωνα με τα σχέδια που επισυνάπτονται στο παράρτημα 7. Τα σχέδια επισυνάπτονται πληροφοριακά για λόγους αναγνώρισης.
Όλες οι συναφείς εργασίες λεπτοκατασκευών (εγκατάσταση ηλεκτρικού συρτοδόχου/κλειδαριάς/διόδου καλωδίου), αντιπυρικού στοκαρίσματος, αφαίρεσης/επανατοποθέτησης ψευδοροφών ή ψευδοδαπέδων, επικαιροποίησης σχεδίων, πρέπει να περιλαμβάνονται στο σύνολο της προσφοράς τιμής.
Ο συντονισμός με τον τεχνικό ανελκυστήρων (συγκέντρωση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία) για την τοποθέτηση των καλωδίων στους αγωγούς των ανελκυστήρων, στους θαλάμους ανελκυστήρων και τον προγραμματισμό των ορόφων πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της προσφοράς τιμής.
Τα έξοδα προγραμματισμού στην κεντρική διαχείριση ασφάλειας του Δικαστηρίου πρέπει να ενσωματώνονται στην τιμή. Η κεντρική διαχείριση ασφάλειας (GSC) επιτρέπει, μέσω απλών σχεδίων και εικόνων, την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των λειτουργιών ασφαλείας. Το χρώμα των εικόνων επιτρέπει τη στιγμιαία αναγνώριση της κατάστασης των θυρών, την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των καμερών, των αναγνωστών καρτών για παράδειγμα.
Στο τέλος των εργασιών θα υποβληθεί ένα πλήρες σύνολο 3 φακέλων για το τεχνικό έργο.
2)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

35123400, 35121000, 35123100

3)Ποσότητα ή έκταση
Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 150 000 EUR
4)Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την ανάθεση της σύμβασης)
5)Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.1.1)Απαιτούμενες εγγυήσεις:
Ουδέν.
III.1.2)Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
III.1.3)Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
III.1.4)Άλλοι ειδικοί όροι
Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους: όχι
III.2)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.2.1)Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.
III.2.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.
III.2.3)Τεχνική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:
Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.
III.2.4)Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.3)Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών
III.3.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Η εκτέλεση της υπηρεσίας επιφυλάσσεται σε συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία: όχι
III.3.2)Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών
Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύμβασης: όχι

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Είδος διαδικασίας
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτός
IV.1.2)Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν
IV.1.3)Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.2)Κριτήρια ανάθεσης
IV.2.1)Κριτήρια ανάθεσης
Χαμηλότερη τιμή
IV.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι
IV.3)Διοικητικές πληροφορίες
IV.3.1)Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:
CJ09/2014.
IV.3.2)Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση
όχι
IV.3.3)Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου
Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα: 23.7.2014
Έγγραφα που χορηγούνται αντί αντιτίμου: όχι
IV.3.4)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
23.7.2014
IV.3.5)Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους υποψηφίους
IV.3.6)Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής
Οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ
IV.3.7)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.3.8)Όροι για το άνοιγμα των προσφορών
Ημερομηνία: 30.7.2014 - 09:00

Τόπος:

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CJUE), πίσω αίθουσα συνεδριάσεων του μεγάρου, rue du Fort Niedergrünewald, 2925 Λουξεμβούργο, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
rue du Fort Niedergrünewald
2925 Λουξεμβούργο
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
Φαξ: +352 4303-2100

VI.4.2)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών: εντός προθεσμίας 2 μηνών από την κοινοποίηση στον προσφεύγοντα ή, ελλείψει αυτής, από την ημέρα κατά την οποία ο προσφεύγων έλαβε γνώση. Η υποβολή καταγγελίας στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή δεν έχει ως αποτέλεσμα ούτε την αναστολή της εν λόγω προθεσμίας ούτε την αναγγελία νέας προθεσμίας υποβολής προσφυγών
VI.4.3)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:
23.5.2014