Servizzi - 187440-2014

Uri l-lista b'inqas dettalji

05/06/2014    S107

il-Belġju-Brussell: Materjali ta' informazzjoni dwar in-natura u l-bijodiversità

2014/S 107-187440

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Direttiva 2004/18/KE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem, indirizzi u punt(i) ta' kuntatt

Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, id-Direttorat-Ġenerali għall-Ambjent
Indirizz postali: BU9 01/005
Belt: Brussell
Kodiċi postali: 1049
Pajjiż: Il-Belġju
Persuna ta’ kuntatt: It-Tim tas-Swieq, SRD.2 — Il-Finanzi
Posta elettronika: env-tenders@ec.europa.eu
Telefown: +32 22960008

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ġenerali tal-awtorità kontraenti: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm

Aċċess elettroniku għall-informazzjoni: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=532

Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn:
Il-punt(i) ta’ kuntatt imsemmi(ja) hawn fuq

Speċifikazzjonijiet u dokumenti addizzjonali (inklużi dokumenti għal djalogu kompettitiv u sistema dinamika ta' xiri) jistgħu jinkisbu minn:
Il-punt(i) ta’ kuntatt imsemmi(ja) hawn fuq

Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu lil:
Il-punt(i) ta’ kuntatt imsemmi(ja) hawn fuq

I.2)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.3)Attività ewlenija
Ambjent
I.4)Għoti tal-kuntratt f’isem awtoritajiet kontraenti oħrajn
L-awtorità kontraenti qed tixtri f'isem awtoritajiet kontraenti oħrajn: le

Taqsima II: Għan tal-kuntratt

II.1)Deskrizzjoni
II.1.1)Titlu mogħti lill-kuntratt mill-awtorità kontraenti:
Materjali ta' informazzjoni dwar in-natura u l-bijodiversità.
II.1.2)Tip ta’ kuntratt u l-post tax-xogħlijiet, il-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni
Servizzi
Kategorija tas-servizz Nru 12: Servizzi arkitettoniċi; servizzi ta’ inġinerija u servizzi ta’ inġinerija integrata; ippjanar urban u servizzi ta’ inġinerija tal-pajsaġġi; servizzi relatati ta' konsulenza xjentifika u teknika; servizzi ta’ ttestjar u analiżi teknika
Is-sit jew il-post ewlieni tax-xogħlijiet, il-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni: 'Extra muros'.
Kodiċi NUTS
II.1.3)Informazzjoni dwar kuntratt pubbliku, ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri (DPS)
L-avviż jinvolvi kuntratt pubbliku
II.1.4)Informazzjoni dwar qafas ta' ftehim
II.1.5)Deskrizzjoni qasira tal-kuntratt jew tax-xiri
L-għan ta' din is-sejħa għall-offerti hu li jitħejjew materjali ta' komunikazzjoni, kemm stampati kif ukoll fuq l-Internet, li l-għan tagħhom hu li jagħtu appoġġ lill-entitajiet li għandhom interess u lill-pubbliku li jkun interessat li jsib informazzjoni aktar speċifika dwar l-implimentazzjoni tal-politika tal-UE dwar il-bijodiversità, inklużi kwistjonijiet marbuta ma' Natura 2000, il-protezzjoni tal-ispeċi, il-valur tas-servizzi tal-ekosistema, l-ispeċi li jinvadu u l-bidla fil-klima.
II.1.6)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

90700000 Servizzi ambjentali

II.1.7)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
Il-kuntratt huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva
II.1.8)Lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.1.9)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2)Kwantità jew ambitu tal-kuntratt
II.2.1)Il-kwantità jew l-ambitu totali:
Kuntratt li jista' jiġġedded darbtejn (2) (total ta' 36 xahar) b'firxa ta' bejn EUR 130 000 u EUR 165 000 (il-baġit kollu għalhekk hu ta' EUR 495 000).
Valur stmat mingħajr VAT:
Medda: bejn 130 000 u 165 000 EUR
II.2.2)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.3)Informazzjoni dwar tiġdid
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Għadd ta’ tiġdid possibbli: 2
Fil-każ ta’ kuntratti ta’ provvisti jew servizzi li jiġġeddu, qafas ta’ żmien stmat għal kuntratti sussegwenti:
f'xhur: 12 (mill-għoti tal-kuntratt)
II.3)Tul ta' żmien tal-kuntratt jew limitu ta’ żmien għat-twettiq
Tul ta' żmien f’xhur: 12 (mill-għoti tal-kuntratt)

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kundizzjonijiet marbuta mal-kuntratt
III.1.1)Depożiti u garanziji meħtieġa:
III.1.2)Kundizzjonijiet ewlenin tal-finanzjament u l-arranġamenti tal-pagament u/jew referenza għad-dispożizzjonijiet rilevanti li jirregolawhom:
Jekk jogħġbok ara d-dokumenti tas-sejħa għall-offerti. Ara Artiklu 1.4 tal-mudell tal-kuntratt.
III.1.3)Forma legali li trid tittieħed mill-grupp ta’ operaturi ekonomiċi li lilhom ser jingħata l-kuntratt:
Jekk jogħġbok ara d-dokumenti tas-sejħa għall-offerti. Ara l-punti 1.3 u 1.4 tal-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti.
III.1.4)Kundizzjonijiet partikolari oħrajn
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt hija soġġetta għal kundizzjonijiet partikolari: le
III.2)Kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.2.1)Sitwazzjoni personali tal-operaturi ekonomiċi, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Informazzjoni u formalitajiet meħtieġa biex jiġi evalwat jekk ir-rekwiżiti ġewx issodisfati: Jekk jogħġbok ara d-dokumenti tas-sejħa għall-offerti. Ara l-punti 1.1 u 1.6 tal-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti.
III.2.2)Kapaċità ekonomika u finanzjarja
Informazzjoni u formalitajiet meħtieġa biex jiġi evalwat jekk ir-rekwiżiti ġewx issodisfati: Jekk jogħġbok ara d-dokumenti tas-sejħa għall-offerti. Ara l-punt 2.3.1 tal-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti.
III.2.3)Kapaċità teknika
Informazzjoni u formalitajiet meħtieġa biex jiġi evalwat jekk ir-rekwiżiti ġewx issodisfati:
Jekk jogħġbok ara d-dokumenti tas-sejħa għall-offerti. Ara l-punt 2.3.2 tal-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti.
III.2.4)Informazzjoni dwar kuntratti riżervati
III.3)Kundizzjonijiet speċifiċi għall-kuntratti tas-servizzi
III.3.1)Informazzjoni dwar professjoni partikolari
L-eżekuzzjoni tas-servizz hija riżervata għal professjoni partikolari: le
III.3.2)Persunal responsabbli għat-twettiq tas-servizz
L-entitajiet legali għandhom jindikaw l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal responsabbli għat-twettiq tas-servizz: iva

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Tip ta’ proċedura
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Miftuħa
IV.1.2)Limitazzjonijiet fuq l-għadd ta’ operaturi li ser jiġu mistiedna biex jitfgħu offerta jew biex jipparteċipaw
IV.1.3)Tnaqqis fl-għadd ta’ operaturi matul in-negozjati jew id-djalogu
IV.2)Kriterji tal-għoti
IV.2.1)Kriterji tal-għoti
L-aktar offerta ekonomikament vantaġġuża f'termini ta’ il-kriterji msemmija fl-ispeċifikazzjonijiet, fis-sejħa għall-offerti jew għan-negozjar jew fid-dokument deskrittiv
IV.2.2)Informazzjoni dwar irkant elettroniku
Ser jintuża rkant elettroniku: le
IV.3)Informazzjoni amministrattiva
IV.3.1)Numru ta' referenza tal-fajl mogħti mill-awtorità kontraenti:
ENV.B.3/ETU/2014/0024.
IV.3.2)Pubblikazzjoni(jiet) preċedenti dwar l-istess kuntratt

Avviż ta’ informazzjoni minn qabel

Numru tal-avviż fil-ĠU tal-UE: 2014/S 34-054570 ta' 18.2.2014

IV.3.3)Kundizzjonijiet għall-ksib ta’ speċifikazzjonijiet u dokumenti addizzjonali jew dokument deskrittiv
Dokumenti pagabbli: le
IV.3.4)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
16.7.2014 - 16:00
IV.3.5)Data ta’ meta ntbagħtu s-sejħiet għall-offerti jew għall-parteċipazzjoni lill-kandidati magħżula
IV.3.6)Lingwa/i li biha/om jistgħu jitfasslu l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-UE
IV.3.7)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 9 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.3.8)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 4.8.2014 - 14:30

Post:

avenue de Beaulieu 5, 1160 Brussell, IL-BELĠJU.

Persuni awtorizzati li jkunu preżenti waqt il-ftuħ tal-offerti: iva

Informazzjoni addizzjonali dwar il-persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ: Għall-ftuħ tal-offerti jista' jattendi rappreżentant 1 (bi prova tal-identità tiegħu) għal kull min jitfa' offerta (l-ispejjeż m'humiex se jitħallsu). Jekk jogħġbok, qabel il-ftuħ, ibgħat l-isem tal-persuna li se tattendi lil env-tenders@ec.europa.eu .

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.2)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
Il-kuntratt huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali
Skont Artiklu 134.1(f) tar-regoli tal-applikazzjoni tar-Regolament Finanzjarju Nru 966/2012 tal-25.10.2012, matul it-3 snin wara l-konklużjoni tal-kuntratt oriġinali, l-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt se tkun tista' tuża l-proċedura nnegozjata f'każijiet eċċezzjonali biex jingħataw aktar servizzi (mingħajr il-pubblikazzjoni minn qabel tal-avviż dwar il-kuntratt), li jkunu magħmula minn ripetizzjoni ta' servizzi tal-istess tip (sa mhux iżjed minn 50 % tal-valur tal-kuntratt oriġinali) bħal dawk li jkunu ngħataw lill-operatur ekonomiku li jkun ingħata l-kuntratt tal-bidu mill-istess awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt.
L-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti u d-dokumenti marbuta ma' din is-sejħa jistgħu jitniżżlu mis-sit tal-Internet tat-tfigħ elettroniku tal-offerti mniżżel fit-Taqsima I.1.
Dawn l-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti jistgħu jkunu kkumplimentati minn żieda/tiswija jew 'Mistoqsijiet u & tweġibiet'. F'każ bħal dan, din l-informazzjoni se tkun ippubblikata sa mhux aktar tard minn 5 ijiem tax-xogħol qabel id-data tal-għeluq għat-tfigħ tal-offerti. Għaldaqstant inti mistieden biex tidħol fis-sit b'mod regolari. Wieħed se jkun jista' jara u jniżżel id-dokumenti iżda jekk 'tirreġistra' għal din is-sejħa sempliċiment billi żżid l-indirizz tal-Email u l-frażi sigrieta tiegħek, b'mod awtomatiku inti se tkun mgħarraf dwar kull bidla li tista' tkun ippubblikata (dokumenti addizzjonali, tweġibiet għall-mistoqsijiet li jsiru, eċċ.).
Il-Kummissjoni mhix se tkun responsabbli jekk dawk li jitfgħu l-offerti ma jindunawx b'din l-informazzjoni addizzjonali qabel jitfgħu l-offerti tagħhom.

Jekk jogħġbok ftakar li dan kien ippubblikat qabel fl-ATQ (Avviż ta' Tagħrif minn Qabel) ĠU 2014/S 34-054570 tat-18.2.2014 bit-titlu 'Materjal ta' informazzjoni dwar in-natura & il-bijodiversità' u kellu baġit ta' EUR 495 000 (165 000 x 3).

VI.4)Proċeduri għall-appell
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri tal-appell

Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Feks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Preżentazzjoni tal-appelli
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-preżentazzjoni tal-appelli: Fi żmien xahrejn (2) mill-avviż li jintbagħat lil min qiegħed iressaq l-appell jew, fin-nuqqas ta' dan, mill-jum li fih isir jaf b'dan. It-tressiq ta' lment quddiem l-Ombudsman Ewropew mhux se jwassal biex jew jissospendi dan il-perijodu jew biex jinfetaħ perijodu ġdid għat-tressiq tal-appelli.
VI.4.3)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-preżentazzjoni tal-appelli
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
23.5.2014