Προμήθειες - 191018-2022

12/04/2022    S72

Γερμανία-Καρλσρούη: Θέρμανση και εξαερισμός στον δομικό σκελετό της πτέρυγας M

2022/S 072-191018

Προκαταρκτική προκήρυξη

Η παρούσα προκήρυξη προορίζεται μόνο για προκαταρκτική ενημέρωση

Αγαθά

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC), JRC.G — Nuclear Safety and Security (Karlsruhe),JRC.G.1 — JRC Sites, Radioprotection and Security
Ταχ. διεύθυνση: PO Box 2340
Πόλη: Karlsruhe
Κωδικός NUTS: DE123 Karlsruhe, Landkreis
Ταχ. κωδικός: 76125
Χώρα: ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: jrc-procurement-karlsruhe@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10717
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: Ίδρυμα Ερευνών

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Θέρμανση και εξαερισμός στον δομικό σκελετό της πτέρυγας M

Αριθμός αναφοράς: JRC/KRU/2022/OP/1063-PIN
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
44620000 Σώματα καλοριφέρ, λέβητες κεντρικής θέρμανσης και μέρη τους
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Θέρμανση και εξαερισμός στον δομικό σκελετό της πτέρυγας M.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44620000 Σώματα καλοριφέρ, λέβητες κεντρικής θέρμανσης και μέρη τους
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: DE122 Karlsruhe, Stadtkreis
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

JRC Karlsruhe

Hermann-von-Helmholtz-Platz 1

76344 Eggenstein-Leopoldshafen

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ο δομικός σκελετός του σχεδίου κατασκευής του νέου κτιρίου της Πτέρυγας M έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Ωστόσο, η περαιτέρω ανάπτυξη του κτιρίου μπορεί επί του παρόντος να πραγματοποιηθεί μόνο μετά την εξεύρεση και την ανάθεση της εκτέλεσης σε ανάδοχους. Για να αποφευχθούν οι ζημίες που προκαλούνται από τις καιρικές συνθήκες, το κτίριο πρέπει να θερμαίνεται, δηλαδή να αποφεύγεται η υπερβολική ψύξη των εσωτερικών τοιχωμάτων κατά τη διάρκεια του χειμώνα και στη συνέχεια να αποφεύγεται η συμπύκνωση του θερμού και υγρού εξωτερικού αέρα στα κρύα τοιχώματα την επόμενη άνοιξη / το επόμενο καλοκαίρι. Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την προστασία των στοιχείων που έχουν ήδη εγκατασταθεί (αγωγοί εξαερισμού, σωληνώσεις αερίου, επένδυση ή βαφή, τοίχοι, οροφές και δάπεδα).

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης:
13/05/2022

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Με την παρούσα προκαταρκτική ανακοίνωση ανακοινώνεται η πρόθεση της αναθέτουσας αρχής να δημοσιεύσει μελλοντική πρόσκληση υποβολής προσφορών. Δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες ή έγγραφα στη φάση αυτή. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καλούνται να εγγραφούν στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3) προκειμένου να ενημερωθούν για τη δημοσίευση της προκήρυξης σύμβασης και όλων των εγγράφων της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της συγγραφής υποχρεώσεων.

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
05/04/2022