Δείτε την ειδική σελίδα COVID-19 για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών που σχετίζονται με ανάγκες σε υγειονομικό εξοπλισμό.

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης σάς δίνει την ευκαιρία να μοιραστείτε τις ιδέες σας και να διαμορφώσετε το μέλλον της Ευρώπης. Κάντε τη φωνή σας να ακουστεί!

Υπηρεσίες - 19121-2017

19/01/2017    S13

Ιταλία-Ρώμη: Εγγραφή, επεξεργασία, παραγωγή και διανομή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων για την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Ρώμη — PO/2016-07/ROM

2017/S 013-019121

Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης

Αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General for Communication, Representation in Rome
Ταχ. διεύθυνση: via IV Novembre 149
Πόλη: Roma RM
Κωδικός NUTS: IT ITALIA
Ταχ. κωδικός: 00187
Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Head of Administration
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-REP-IT-TENDER@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/italy/index_it.htm
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Εγγραφή, επεξεργασία, παραγωγή και διανομή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων για την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Ρώμη — PO/2016-07/ROM.

Αριθμός αναφοράς: PO/2016-07/ROM.
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
92200000 Ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Ρώμη αναζητά έναν οικονομικό φορέα για την προετοιμασία, εγγραφή, επεξεργασία και παραγωγή μεμονωμένων ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συνεντεύξεων και ραδιοφωνικών/τηλεοπτικών προγραμμάτων σχετικά με ευρωπαϊκά ζητήματα, καθώς και για τη μετάδοσή τους σε ένα δίκτυο ραδιοτηλεοπτικών φορέων και για τη δημοσίευσή τους στο διαδίκτυο και σε διάφορες αποκλειστικές σελίδες/λογαριασμούς σε κοινωνικά μέσα.

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.1.7)Συνολική αξία των προμηθειών (χωρίς ΦΠΑ)
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 320 000.00 EUR
II.2)Περιγραφή
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: IT ITALIA
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Ρώμη.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Κάθε εβδομάδα, η αναθέτουσα αρχή ζητά από τον ανάδοχο να παράγει και να διανέμει 3 συμπληρωματικά είδη προϊόντων:

— μεμονωμένες ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές συνεντεύξεις,

— σύντομες εκθέσεις βίντεο, οι οποίες πρόκειται να συμπεριληφθούν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα, για την παρουσίαση ή εισαγωγή των θεμάτων κάθε μεμονωμένης συνέντευξης,

— 1 ραδιοφωνικό και 1 τηλεοπτικό πρόγραμμα, για την ανασύνταξη και επεξεργασία των μεμονωμένων ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συνεντεύξεων.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Γενική κατανόηση του στόχου της σύμβασης και της εσωτερικής οργάνωσης των εργασιών / Στάθμιση: 20
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Περιπτωσιολογική μελέτη-βίντεο: ρεπορτάζ για τον Frontex — συνάφεια των εικόνων και των σχολίων / Στάθμιση: 15
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Περιπτωσιολογική μελέτη-βίντεο: φιλοξενία συνεντεύξεων / Στάθμιση: 15
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Περιπτωσιολογική μελέτη-βίντεο: δυναμισμός του ρεπορτάζ και των συνεντεύξεων / Στάθμιση: 10
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Περιπτωσιολογική μελέτη-ραδιόφωνο: παρουσίαση του Frontex και παρουσίαση του προσκεκλημένου και του θέματος της συνέντευξης / Στάθμιση: 15
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Περιπτωσιολογική μελέτη-ραδιόφωνο: φιλοξενία συνεντεύξεων / Στάθμιση: 15
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Περιπτωσιολογική μελέτη-ραδιόφωνο: δυναμισμός του ρεπορτάζ και των συνεντεύξεων / Στάθμιση: 10
Τιμή - Στάθμιση: 50
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2016/S 161-290656
IV.2.8)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών
IV.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή προκαταρκτικής προκήρυξης

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Τίτλος:

Εγγραφή, επεξεργασία, παραγωγή και διανομή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων για την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Ρώμη — PO/2016-07/ROM

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
09/01/2017
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 3
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 3
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 0
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ: 0
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 0
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Europalive srl
Αριθμός ταυτοποίησης: RM 1332912
Ταχ. διεύθυνση: via Uffici del Vicario 33
Πόλη: Roma RM
Κωδικός NUTS: IT ITALIA
Ταχ. κωδικός: 00186
Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 320 000.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 300 000.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία
Η σύμβαση ενδέχεται να ανατεθεί σε υπεργολαβία
Αξία ή ποσοστό της σύμβασης που ενδέχεται να ανατεθεί υπεργολαβικά σε τρίτους
Ποσοστό: 15 %

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Μπορείτε να υποβάλετε τυχόν παρατηρήσεις σχετικά με τη διαδικασία διαγωνισμού στην αναθέτουσα αρχή χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στο τμήμα I. Εάν πιστεύετε πως υπήρξε ζήτημα κακής διοίκησης, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή εντός 2 ετών από την ημερομηνία κατά την οποία λάβατε γνώση των γεγονότων στα οποία βασίζεται η καταγγελία (βλέπε http://www.ombudsman.europa.eu).

Μπορείτε να υποβάλετε προσφυγή για ακύρωση της απόφασης ανάθεσης εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης. Η υποβολή αιτημάτων και οι απαντήσεις εκ μέρους μας ή τυχόν καταγγελίες για κακή διοίκηση, δεν θα έχουν ως σκοπό ούτε ως αποτέλεσμα την αναστολή της χρονικής προθεσμίας για την υποβολή προσφυγών για ακύρωση ή για έναρξη νέας περιόδου υποβολής προσφυγών για ακύρωση. Ο αρμόδιος φορέας για την εκδίκαση διαδικασιών ακύρωσης ορίζεται στο τμήμα VI.4.1.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Πόλη: Στρασβούργο
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
09/01/2017