Ο ιστότοπος TED είναι έτοιμος για τα ηλεκτρονικά έντυπα από τις 2.11.2022. Η αναζήτηση άλλαξε: προσαρμόστε τα προκαθορισμένα εξειδικευμένα ερωτήματα σας. Δείτε ποιες αλλαγές έγιναν στις ειδήσεις του ιστοτόπου και στις επικαιροποιημένες σελίδες βοήθειας.

Υπηρεσίες - 194653-2018

05/05/2018    S87

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: ΕΤΕπ - Νομικές υπηρεσίες για το έργο που αφορά το νέο κτίριο

2018/S 087-194653

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Ταχ. διεύθυνση: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Πόλη: Luxembourg
Κωδικός NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Ταχ. κωδικός: L-2950
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: CS Procurement
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: CS-procurement@eib.org
Τηλέφωνο: +352 43791
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.eib.org
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3479
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Νομικές υπηρεσίες για το έργο που αφορά το νέο κτίριο

Αριθμός αναφοράς: LZ-1479
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79100000 Νομικές υπηρεσίες
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων διεξάγει ανοικτή διαδικασία σύναψης συμβάσεων με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο πολλαπλών φορέων για την παροχή νομικών συμβουλών στην ΕΤΕπ όσον αφορά τις φάσεις σχεδιασμού, προμήθειας, κατασκευής και διαχείρισης των οικοδομικών έργων στις εγκαταστάσεις ΕΤΕπ στο Λουξεμβούργο και, ειδικότερα, στο έργο που αφορά το νέο κτίριο.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79111000 Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Εύρος υπηρεσιών (μη εξαντλητικός κατάλογος):

— παροχή βοήθειας, παροχή συμβουλών και παρακολούθηση των υφιστάμενων συμβατικών εγγράφων (π.χ. συμβάσεις/συμφωνίες, τροποποιήσεις, συμφωνίες διακανονισμού, κ.λπ.),

— παροχή βοήθειας, παροχή συμβουλών , σύνταξη και παρακολούθηση των μελλοντικών εγγράφων συμβάσεων (π.χ. συμβάσεις/συμφωνίες, τροποποιήσεις, συμφωνίες διακανονισμού, κ.λπ.),

— παροχή συμβουλών και βοήθειας σε όλες τις φάσεις των διαδικασιών υποβολής προσφορών σύμφωνα με τον οδηγό προμηθειών εταιρικής και τεχνικής βοήθειας της ΕΤΕπ, ο οποίος βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην οδηγία 2014/24/ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης εγγράφων διαγωνισμών, της απάντησης σε ερωτήματα προμηθευτών, της αξιολόγησης προσφορών, κ.λπ.,

— ενσωμάτωση προτύπων που ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις συμβάσεις (π.χ., δηµόσιες συµβάσεις µε κοινωνική υπευθυνότητα, πράσινες δημόσιες συμβάσεις, δεοντολογία),

— παροχή συμβουλών και βοήθειας σχετικά με το δίκαιο περί ιδιοκτησίας και το κατασκευαστικό δίκαιο,

— παροχή νομικών συμβουλών σχετικά με τις διαδικασίες αδειοδότησης και τις άδειες, όπου απαιτείται,

— νομική ανάλυση κινδύνου, στρατηγική και παρακολούθηση των συμβάσεων,

— νομική διαχείριση κινδύνων, π.χ. καταθέσεις εγγύησης, ασφαλιστήρια συμβόλαια,

— παροχή βοήθειας και νομικές συμβουλές για διαπραγματεύσεις συμβάσεων,

— νομικές συμβουλές και παροχή βοήθειας στο πλαίσιο επίλυσης διαφορών ή επίδικων διαφορών, π.χ. διαχείριση απαιτήσεων, συνδιαλλαγή, εκπροσώπηση στα εθνικά δικαστήρια ή/και διαιτητικές διαδικασίες,

— παροχή συμβουλών και νομικής βοήθειας για τη λύση συμβάσεων,

— αξιολόγηση, σχόλια, παροχή συμβουλών και βοήθειας για την αντιμετώπιση εγγράφων που υποβάλλονται από τους φορείς παροχής υπηρεσιών και τους εργοδότες, π.χ. επιστολές, χρονοδιαγράμματα, προδιαγραφές και

— παροχή νομικών συμβουλών για τον ορισμό και την εφαρμογή συμβατικών διαδικασιών, π.χ. πληρωμές, ασφαλιστήρια συμβόλαια, εγγυήσεις, πτώχευση και αφερεγγυότητα.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 60
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Κατόπιν αιτήματος της τράπεζας, η διάρκεια της σύμβασης αυτής μπορεί να παραταθεί κατά 2 πρόσθετες περιόδους 1 έτους η κάθε μια.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Η εκτέλεση της υπηρεσίας προορίζεται για συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Αναφέρατε τις σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις:

Ο κοινός εκπρόσωπος του υποψηφίου πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένος να παρέχει νομικές υπηρεσίες βάσει του δικαίου του Λουξεμβούργου, σύμφωνα με το «νόμο της 10ης Αυγούστου 1991 για το επάγγελμα του δικηγόρου». Όλα τα άλλα μέλη του ομίλου ή/και οι υπεργολάβοι δεν υποχρεούνται να τηρούν αυτόν το κανόνα.

III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Όπως ορίζονται στα έγγραφα διαγωνισμού.

III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με πολλούς φορείς
Μέγιστος αναμενόμενος αριθμός συμμετεχόντων στη συμφωνία-πλαίσιο: 2
Σε περίπτωση συμφωνιών-πλαίσιο – αιτιολόγηση για διάρκεια που υπερβαίνει τα τέσσερα έτη: Διάρκεια που συνδέεται με τη προβλεπόμενη διάρκεια του έργου του νέου κτιρίου (που εκτιμάται σήμερα για το Μάρτιο του 2023) και ανανέωση που προορίζεται για την κάλυψη πιθανών καθυστερήσεων ή/και απαιτήσεων του ανάδοχου.
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 28/05/2018
Τοπική ώρα: 23:59
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Αγγλικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 31/05/2018
Τοπική ώρα: 14:00
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Κατόπιν αιτήματος, το γραπτό αρχείο της αποσφράγισης των προσφορών θα παρασχεθεί στους οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν προσφορά.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Οι υπηρεσίες που καλύπτονται από την προτεινόμενη συμφωνία-πλαίσιο είναι νομικές υπηρεσίες κατά την έννοια του άρθρου 74 και του παραρτήματος XIV της οδηγίας 2014/24/ΕΕ (συμβάσεις κοινωνικών και άλλων ειδικών υπηρεσιών). Ως εκ τούτου, η τράπεζα ακολουθεί μια ανοικτή διαδικασία κατά παραγγελία (που περιγράφεται πιο συγκεκριμένα στα έγγραφα της σύμβασης) σύμφωνα με τον οδηγό της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την εταιρική και τεχνική βοήθεια, βάσει της οποίας κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλει προσφορά. Δεν ισχύουν τα τυπικά χρονοδιαγράμματα υποβολής προσφορών.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 43031
Φαξ: +352 43032100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
24/04/2018