Δείτε την ειδική σελίδα COVID-19 για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών που σχετίζονται με ανάγκες σε υγειονομικό εξοπλισμό.

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης σάς δίνει την ευκαιρία να μοιραστείτε τις ιδέες σας και να διαμορφώσετε το μέλλον της Ευρώπης. Κάντε τη φωνή σας να ακουστεί!

Προμήθειες - 195066-2015

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

06/06/2015    S108

Ιταλία-Ίσπρα: Σύμβαση-πλαίσιο για την προμήθεια αναλωσίμων και αντιδραστηρίων που θα χρησιμοποιηθούν στο όργανο Bio-Rad QX200™ Droplet Digital™ του συστήματος PCR

2015/S 108-195066

Προκήρυξη σύμβασης

Προμήθειες

Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κοινό Κέντρο Ερευνών, Ινστιτούτο Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών, Μονάδα Μοριακής Βιολογίας και Γονιδιωματικής
Ταχ. Διεύθυνση: via Enrico Fermi 2749
Πόλη: Ίσπρα VA
Ταχ. κωδικός: 21027
Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: κ. Marius Patachia
Υπόψη: Μονάδας χρηματοοικονομικών και προμηθειών B.5
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: jrc-ihcp-procurement@ec.europa.eu
Φαξ: +39 0332789434

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://web.jrc.ec.europa.eu

Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=828

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

I.2)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο / οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.3)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
Άλλη: Έρευνα.
I.4)Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή
II.1.1)Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:
Σύμβαση-πλαίσιο για την προμήθεια αναλωσίμων και αντιδραστηρίων που θα χρησιμοποιηθούν στο όργανο Bio-Rad QX200™ Droplet Digital™ του συστήματος PCR.
II.1.2)Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Προμήθειες
Αγορά
Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: JRC, Ίσπρα, Ιταλία.

Κωδικός NUTS ITC41 Varese

II.1.3)Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας πλαισίου
II.1.4)Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο
Συμφωνία πλαίσιο με ένα φορέα

Διάρκεια της συμφωνίας πλαισίου

Διάρκεια σε μήνες: 48

Εκτιμώμενη συνολική αξία αγορών για τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας πλαισίου

Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 180 000 EUR
II.1.5)Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών
Η Μονάδα Μοριακής Βιολογίας και Γονιδιωματικής (MBG) του Ινστιτούτου Υγείας και Προστασίας του Καταναλωτή (ΙΥΠΚ) φιλοξενεί το Εργαστήριο Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα και Ζωοτροφές (EU-RL GMFF, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), το οποίο επικυρώνει αναλυτικές μεθόδους για την ανίχνευση, τον προσδιορισμό και την ποσοτική ανάλυση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) σε τρόφιμα και ζωοτροφές.
Η ποσοτική αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (qPCR) είναι έως σήμερα η πρότυπη τεχνολογία στα προγράμματα ανάλυσης της παρουσίας ΓΤΟ σε τρόφιμα και ζωοτροφές και το EU-RL GMFF έχει χρησιμοποιήσει την qPCR για την επικύρωση περίπου 60 μεθόδων ποσοτικής ανίχνευσης ΓΤΟ.
Πλέον, μια νέα τεχνολογία που βασίζεται στην αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR), η ψηφιακή PCR, γίνεται ολοένα και πιο αποδεκτή. Η έκδοση της PCR με χρήση ψηφιακών σταγονιδίων (ddPCR) στο Bio-Rad QX200 που έχει αγοράσει το EURL έχει τη δυνατότητα να διαμερισματοποιεί ένα δείγμα σε έως 20 000 ταυτόχρονες αντιδράσεις, παρέχοντας έτσι δυνατότητες για μεγαλύτερη ακρίβεια και πολύ μικρή ευαισθησία χωρίς απαιτήσεις για χρήση πιστοποιημένων υλικών αναφοράς. Η τεχνολογία αυτή έχει τη δυνατότητα να εισαχθεί σε πιο τακτική χρήση για τον έλεγχο και την ποσοτική ανάλυση ΓΤΟ σε δείγματα από τα εργαστήρια δοκιμών GM.
II.1.6)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

33696500 Αντιδραστήρια εργαστηρίων

II.1.7)Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA): ναι
II.1.8)Τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: όχι
II.1.9)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2)Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης
II.2.1)Συνολική ποσότητα ή έκταση:
Η συνολική εκτιμώμενη αξία αναμένεται να ανέλθει σε 180 000 EUR για 4 έτη (το ποσό αυτό περιλαμβάνει 20 000 EUR για απρόβλεπτα έξοδα).
II.2.2)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.3)Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: όχι
II.3)Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης
Διάρκεια σε μήνες: 48 (από την ανάθεση της σύμβασης)

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.1.1)Απαιτούμενες εγγυήσεις:
Βλέπε έγγραφα του διαγωνισμού.
III.1.2)Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
Βλέπε έγγραφα του διαγωνισμού.
III.1.3)Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
Οι οικονομικοί παράγοντες μπορούν να υποβάλουν προσφορά είτε μεμονωμένα είτε ως εταίροι κοινοπραξίας (με ή χωρίς νομική προσωπικότητα). Σε κάθε περίπτωση η υπεργολαβία επιτρέπεται.
Ο υποψήφιος πρέπει να διευκρινίσει τον ρόλο κάθε οικονομικού παράγοντα — μεμονωμένου υποψηφίου, εταίρου κοινοπραξίας ή υπεργολάβου. Το ίδιο ισχύει επίσης στις περιπτώσεις όπου οι εμπλεκόμενες οντότητες ανήκουν στον ίδιο οικονομικό όμιλο.
Κάθε εταίρος κοινοπραξίας αναλαμβάνει από κοινού και εις ολόκληρον την ευθύνη έναντι της αναθέτουσας αρχής όσον αφορά την υλοποίηση της σύμβασης και θα αποτελέσει συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης σε περίπτωση επιλογής της προσφοράς της κοινοπραξίας.
Η κοινοπραξία θα πρέπει να ορίσει 1 νομική οντότητα («επικεφαλής») η οποία θα διαθέτει πλήρη εξουσία να δεσμεύει την κοινοπραξία και καθένα από τα μέλη της κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης και θα είναι υπεύθυνη για τη διοικητική διαχείριση της σύμβασης (έκδοση τιμολογίων, παραλαβή πληρωμών κ.λπ.) εκ μέρους όλων των υπόλοιπων εταίρων.
Ως υπεργολαβία ορίζεται η κατάσταση στην οποία ο ανάδοχος αναλαμβάνει νομικές υποχρεώσεις με άλλες νομικές οντότητες, οι οποίες θα εκτελέσουν μέρος της σύμβασης εκ μέρους του. Ο ανάδοχος διατηρεί πλήρη ευθύνη έναντι της αναθέτουσας αρχής όσον αφορά την υλοποίηση της σύμβασης. Η επιλογή εξωτερικών συνεργατών, με βάση τις δραστηριότητες, ή προσωπικού άλλων εντελώς διαφορετικών νομικών οντοτήτων από τον ανάδοχο, χαρακτηρίζεται ως υπεργολαβία, ανεξάρτητα από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.
Οι υποψήφιοι πρέπει να παράσχουν ένδειξη του τμήματος της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν σε υπεργολάβους. Πρέπει επίσης να αναφέρουν όλους τους υπεργολάβους:
— στις ικανότητες των οποίων βασίζονται για να ανταποκριθούν στα ελάχιστα επίπεδα ικανότητας σύμφωνα με τα σημεία III.2.2 και III.2.3,
— των οποίων το ατομικό μερίδιο της σύμβασης υπερβαίνει το 20 %.
Οι υπεργολάβοι πρέπει να προσκομίσουν επιστολή πρόθεσης στην οποία να δηλώνουν τη θέλησή τους να συμμετάσχουν στην εκτέλεση της σύμβασης όπως ορίζεται στην προσφορά.
Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, οποιαδήποτε αλλαγή στους υπεργολάβους θα υπόκειται σε προηγούμενη γραπτή έγκριση από την αναθέτουσα αρχή.
Ένας μεμονωμένος υποψήφιος ή μια κοινοπραξία μπορεί επίσης να βασιστεί στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα ελάχιστα επίπεδα ικανότητας σύμφωνα με τα σημεία III.2.2 και III.2.3, ανεξαρτήτως της νομικής φύσης των μεταξύ τους σχέσεων. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να αποδείξει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους απαραίτητους πόρους για την εκτέλεση της σύμβασης, για παράδειγμα παρέχοντας δέσμευση εκ μέρους των εν λόγω οντοτήτων. Η εξάρτηση από τις ικανότητες ενός τρίτου προσώπου το οποίο είναι διαφορετική νομική οντότητα από τον μεμονωμένο υποψήφιο ή τα μέλη της κοινοπραξίας, παρόλο που είναι μέρος του ίδιου οικονομικού ομίλου, θεωρείται υπεργολαβία για τους σκοπούς της διαδικασίας.
Εάν η σύμβαση ανατεθεί σε υποψήφιο, ο οποίος βασίζεται σε τρίτο πρόσωπο για την παροχή ποσοστού μεγαλύτερου από το 70 % των ελάχιστων απαιτήσεων σχετικά με την οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα που αναφέρονται στο σημείο III.2.2, η αναθέτουσα αρχή θα απαιτήσει από το τρίτο πρόσωπο να υπογράψει τη σύμβαση και να αναλάβει από κοινού με τον υποψήφιο την ευθύνη για την εκτέλεσή της.
Ο ρόλος και τα καθήκοντα κάθε εταίρου της κοινοπραξίας καθώς και των αναφερόμενων υπεργολάβων πρέπει να διευκρινίζονται στην προσφορά. Η συνοδευτική επιστολή πρέπει να αναφέρει την επωνυμία του υποψηφίου (συμπεριλαμβανομένων όλων των εταίρων στην περίπτωση κοινοπραξίας) και του(των) υπεργολάβου(ων), συμπεριλαμβανομένων και των τρίτων προσώπων στις ικανότητες των οποίων βασίζεται ο υποψήφιος, και το ονοματεπώνυμο του μοναδικού υπεύθυνου επικοινωνίας σχετικά με την παρούσα διαδικασία. Για τις κοινοπραξίες η συστατική επιστολή πρέπει να υπογράφεται από κάθε εταίρο ή από εταίρο δεόντως εξουσιοδοτημένο να υπογράφει την προσφορά και τη σύμβαση εκ μέρους όλων των εταίρων. Στην τελευταία περίπτωση η εξουσιοδότηση μπορεί να έχει, για παράδειγμα, τη μορφή πληρεξουσίου, επιστολής πρόθεσης ή συμφωνίας κοινοπραξίας.
Οι υποψήφιοι (όλοι οι εταίροι σε περίπτωση κοινοπραξίας) πρέπει επίσης να παράσχουν ένα ευανάγνωστο αντίγραφο του διορισμού των ατόμων που έχουν εξουσιοδοτηθεί να εκπροσωπούν τον υποψήφιο σε συμφωνίες με τρίτα μέρη και σε νομικές διαδικασίες ή αντίγραφο της δημοσίευσης σχετικού διορισμού σε περίπτωση που η ισχύουσα νομοθεσία για την εν λόγω νομική οντότητα προβλέπει ανάλογη δημοσίευση. Οποιαδήποτε μεταβίβαση της εν λόγω αρμοδιότητας σε άλλον εκπρόσωπο, ο οποίος δεν αναφέρεται στον επίσημο διορισμό, πρέπει να τεκμηριώνεται.
III.1.4)Άλλοι ειδικοί όροι
Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους: όχι
III.2)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.2.1)Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: 1. Κριτήρια αποκλεισμού:
Οι υποψήφιοι δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία εάν εμπίπτουν σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις αποκλεισμού που αναφέρονται στα άρθρα 106 και 107 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25.10.2012. Οι υποψήφιοι (συμπεριλαμβανομένων μελών κοινοπραξίας) και οι υπεργολάβοι που αναφέρονται σύμφωνα με το σημείο III.1.3 θα υπογράψουν την υπεύθυνη δήλωση (διατίθεται στον δικτυακό τόπο της αναθέτουσας αρχής που αναφέρεται στο σημείο I.1) ότι δεν εμπίπτουν σε καμία από τις εν λόγω περιπτώσεις.
Κατόπιν αιτήματος της αναθέτουσας αρχής, ο επιλεγείς υποψήφιος (συμπεριλαμβανομένων όλων των εταίρων σε περίπτωση κοινοπραξίας) και όλοι οι καθορισμένοι από τον υποψήφιο υπεργολάβοι σύμφωνα με το σημείο III.1.3 θα πρέπει να παράσχουν τα δικαιολογητικά έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 143 παράγραφος 3 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής, της 29.10.2012.
Η αναθέτουσα αρχή ενδέχεται να άρει την υποχρέωση υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών εγγράφων σε περίπτωση που τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία έχουν ήδη υποβληθεί για τους σκοπούς άλλης διαδικασίας διαγωνισμού και υπό την προϋπόθεση ότι η ημερομηνία έκδοσης των εγγράφων δεν υπερβαίνει το 1 έτος από την ημερομηνία ανακοίνωσης της απόφασης ανάθεσης και τα έγγραφα είναι ακόμα σε ισχύ. Στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος οφείλει να δηλώσει υπεύθυνα ότι τα αποδεικτικά έγγραφα έχουν ήδη κατατεθεί στο πλαίσιο προηγούμενης διαδικασίας διαγωνισμού και να επιβεβαιώσει ότι δεν έχουν επέλθει αλλαγές στην κατάστασή του.
2. Κριτήρια επιλογής:
Νομική ικανότητα:
Οι υποψήφιοι (όλοι οι εταίροι σε περίπτωση κοινοπραξίας) θα πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν τη νομική ικανότητα να εκτελέσουν τη σύμβαση παρέχοντας πιστοποιητικό εγγραφής στο σχετικό εμπορικό ή επαγγελματικό μητρώο της χώρας εγκατάστασης/ίδρυσής τους. Εάν ο υποψήφιος δεν υποχρεούται ή δεν επιτρέπεται να εγγραφεί σε ανάλογο μητρώο για λόγους που σχετίζονται με το καταστατικό ή το νομικό καθεστώς του, η αναθέτουσα αρχή ενδέχεται να δεχθεί ως ικανοποιητική απόδειξη, ένορκη δήλωση ή πιστοποιητικό, ιδιότητα μέλους ειδικού οργανισμού, ρητή άδεια ή εγγραφή στο μητρώο ΦΠΑ.
III.2.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν το ακόλουθο κριτήριο:
— ετήσιος κύκλος εργασιών που πληροί τα ελάχιστα επίπεδα ικανότητας.
Τα ακόλουθα αποδεικτικά πρέπει να παρασχεθούν από κάθε υποψήφιο (κάθε εταίρο σε περίπτωση κοινοπραξίας) και κάθε υπεργολάβο, στις ικανότητες του οποίου βασίζεται ο υποψήφιος για την ανταπόκριση στο ελάχιστο επίπεδο οικονομικής και χρηματοοικονομικής ικανότητας:
1) αντίγραφο των δημοσιευμένων ή/και ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμοί, λογαριασμοί κερδών και ζημιών και άλλες σχετικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες) των τελευταίων 3 οικονομικών ετών για τα οποία έχουν κλείσει οι λογαριασμοί ή, σε περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση/έλεγχος βάσει της νομοθεσίας της χώρας εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αυτοπιστοποίηση του δεόντως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου περί της ακρίβειας και της πιστότητας των οικονομικών καταστάσεων. Εάν τα παρεχόμενα έγγραφα παρουσιάζουν (καθαρή) (ακαθάριστη) ζημία για κάποιο από τα ζητούμενα έτη, ο οικονομικός φορέας πρέπει να προσκομίσει κάποιο άλλο έγγραφο ως αποδεικτικό της χρηματοοικονομικής του ικανότητας, όπως κατάλληλες τραπεζικές δηλώσεις ή επιστολή/δήλωση ορκωτού ελεγκτή που βεβαιώνει τη χρηματοοικονομική σταθερότητα του οικονομικού φορέα, αποδεικτικό ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων ή κατάλληλη εγγύηση τρίτου μέρους (π.χ. της μητρικής εταιρείας),
2) δήλωση του ετήσιου κύκλου εργασιών του οικονομικού φορέα και του ετήσιου κύκλου εργασιών στον τομέα που καλύπτει η σύμβαση, κατά τα 3 τελευταία οικονομικά έτη, για τα οποία έχουν κλείσει οι λογαριασμοί.
Εάν, για κάποιον ειδικό λόγο τον οποίο η αναθέτουσα αρχή θεωρεί δικαιολογημένο, ένας οικονομικός φορέας δεν είναι σε θέση να παράσχει τα ανωτέρω απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορεί να αποδείξει την οικονομική και χρηματοοικονομική του ικανότητα με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο το οποίο κρίνει κατάλληλο η αναθέτουσα αρχή. Σε κάθε περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή πρέπει τουλάχιστον να ενημερωθεί σχετικά με τον ειδικό λόγο και πρέπει να παρασχεθεί αιτιολόγηση. Η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, προς επαλήθευση της οικονομικής και χρηματοοικονομικής ικανότητας του οικονομικού φορέα ή να αναζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις από κατάλληλα μέσα (δικτυακούς τόπους, επίσημους φορείς, κ.λπ.).
Η αναθέτουσα αρχή ενδέχεται να απαλλάξει έναν οικονομικό φορέα από την υποχρέωση υποβολής των αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται ανωτέρω, σε περίπτωση που τα εν λόγω αποδεικτικά έγγραφα έχουν ήδη υποβληθεί σε αυτή για τους σκοπούς άλλης διαδικασίας διαγωνισμού και υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών. Σε αυτή την περίπτωση, ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να αναφέρει τη σύμβαση και την υπηρεσία της Επιτροπής για την οποία έχουν παρασχεθεί τα αποδεικτικά έγγραφα.
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων: Για το σημείο III.2.2 ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών για τα τελευταία 3 οικονομικά έτη πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον σε 440 000 EUR.
Το εν λόγω ελάχιστο όριο θα αξιολογηθεί σε σχέση με τον υποψήφιο ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένων των συνδυασμένων ικανοτήτων όλων των εταίρων στην περίπτωση κοινοπραξίας και όλων των υπεργολάβων.
III.2.3)Τεχνική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:
α) πείρα στον τομέα της προμήθειας χημικών και αντιδραστηρίων όπως αποδεικνύεται από απόσπασμα εγγραφής σε εμπορικό ή επαγγελματικό μητρώο, ή ισοδύναμο αποδεικτικό ίδρυσης,
β) κατάλογος παρόμοιων (σε αξία, έκταση και δυσκολία) συμβάσεων που έχουν ολοκληρωθεί κατά τα τελευταία 3 έτη πριν από την προθεσμία υποβολής των προσφορών. Ο κατάλογος των προηγούμενων συμβάσεων πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομέρειες όσον αφορά στις ημερομηνίες έναρξης και λήξης, στο συνολικό ποσό και το αντικείμενο της σύμβασης, στον ρόλο και το τιμολογημένο ποσό του οικονομικού παράγοντα. Στην περίπτωση συμβάσεων που βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη, θα ληφθεί υπόψη μόνο το τμήμα που ολοκληρώθηκε κατά την περίοδο αναφοράς.
Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας, τα ζητούμενα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να παρασχεθούν από τους εταίρους/υπεργολάβους της κοινοπραξίας, στις ικανότητες των οποίων βασίζεται ο υποψήφιος για την ικανοποίηση των ελάχιστων επιπέδων ικανοτήτων.
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων:
Τα εν λόγω ελάχιστα επίπεδα ικανότητας θα αξιολογηθούν σε σχέση με τον υποψήφιο ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένων των συνδυασμένων ικανοτήτων όλων των εταίρων στην περίπτωση κοινοπραξίας και όλων των υπεργολάβων.
Για το σημείο III.2.3 β) τουλάχιστον 3 παρόμοιες προμήθειες κατά τα τελευταία 3 έτη.
Το εν λόγω κριτήριο θα αξιολογηθεί σε αθροιστικό επίπεδο.
III.2.4)Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.3)Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών
III.3.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
III.3.2)Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Είδος διαδικασίας
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτός
IV.1.2)Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν
IV.1.3)Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.2)Κριτήρια ανάθεσης
IV.2.1)Κριτήρια ανάθεσης
Χαμηλότερη τιμή
IV.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι
IV.3)Διοικητικές πληροφορίες
IV.3.1)Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:
JRC/IPR/2015/I.3/0019/OC.
IV.3.2)Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση
όχι
IV.3.3)Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου
Έγγραφα που χορηγούνται αντί αντιτίμου: όχι
IV.3.4)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
20.7.2015
IV.3.5)Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους υποψηφίους
IV.3.6)Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής
Οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ
IV.3.7)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.3.8)Όροι για το άνοιγμα των προσφορών
Ημερομηνία: 24.7.2015 - 10:00

Τόπος:

JRC Ίσπρα, εξωτερικό κτίριο, αίθουσα 7, via Enrico Fermi 2749, 21027 Ίσπρα VA, ΙΤΑΛΙΑ.

Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: ναι
Πρόσθετες πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία ανοίγματος προσφορών: Κατ' ανώτατο όριο 2 εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι ανά υποψήφιο μπορούν να παρίστανται κατά το άνοιγμα των προσφορών. Η αίτηση πρέπει να αποσταλεί στο σημείο επαφής πριν από τις 15.7.2015 μαζί με αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες
Κατόπιν αιτήματος του υποψηφίου, η αναθέτουσα αρχή ενδέχεται να παράσχει πρόσθετες πληροφορίες για τη διευκρίνιση της φύσης της σύμβασης.

Τυχόν αιτήσεις για επιπλέον πληροφορίες πρέπει να υποβληθούν γραπτώς μόνον μέσω του δικτυακού τόπου e-tendering στη διεύθυνση https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=828 στην ετικέτα «ερωτήσεις και απαντήσεις», κάνοντας κλικ στο σημείο «δημιουργία ερώτησης».

Η αναθέτουσα αρχή δεν υποχρεούται να απαντήσει σε αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες που υποβάλλονται εντός διαστήματος κατωτέρου των 5 εργάσιμων ημερών πριν από την τελική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών.
Η αναθέτουσα αρχή ενδέχεται να ενημερώσει, με δική της πρωτοβουλία, τα ενδιαφερόμενα μέρη για τυχόν σφάλματα, ανακρίβειες, παραλείψεις ή άλλα τυπογραφικά λάθη στο κείμενο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.
Τυχόν πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των ανωτέρω, θα δημοσιευθούν στον ως άνω ιστότοπο e-tendering. Ο δικτυακός τόπος θα ενημερώνεται τακτικά και αποτελεί ευθύνη των υποψηφίων να ελέγχουν για ενημερώσεις και τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής προσφορών.
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. Διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Λουξεμβούργο
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 433766
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών: Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις σχετικά με τη διαδικασία ανάθεσης στην αναθέτουσα αρχή που αναφέρεται στο σημείο I.1.

Εάν πιστεύετε πως υπήρξε ζήτημα κακής διοίκησης, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή εντός 2 ετών από την ημερομηνία κατά την οποία λάβατε γνώση των γεγονότων στα οποία βασίζεται η καταγγελία (βλέπε http://www.ombudsman.europa.eu). Η εν λόγω καταγγελία δεν έχει ως αποτέλεσμα ούτε την αναστολή της προθεσμίας για την υποβολή προσφυγών ούτε την έναρξη νέας περιόδου για την υποβολή προσφυγών.

Εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης μπορείτε να υποβάλετε προσφυγή στον φορέα που αναφέρεται στο σημείο VI.4.1.
VI.4.3)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. Διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Λουξεμβούργο
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 433766
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://curia.europa.eu/

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:
27.5.2015