Υπηρεσίες - 195350-2014

12/06/2014    S111    Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Υπηρεσίες - Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Σύμβαση συντήρησης και καθαρισμού των κτιρίων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2018

2014/S 111-195350

Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης

Υπηρεσίες

Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γενική Διεύθυνση Υποδομών, Διεύθυνση Κτιρίων
plateau de Kirchberg
Υπόψη: Céline Delayer
2925 Λουξεμβούργο
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Τηλέφωνο: +352 4303-2274
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cj13_2013@curia.europa.eu
Φαξ: +352 4303-3637

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://curia.europa.eu/

I.2)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο / οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.3)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
I.4)Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή
II.1.1)Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση
Σύμβαση συντήρησης και καθαρισμού των κτιρίων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2018.
II.1.2)Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Υπηρεσίες
Κατηγορία υπηρεσιών: αριθ 14: Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων και υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων
Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, plateau de Kirchberg, 2925 Λουξεμβούργο, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ.

Κωδικός NUTS LU0

II.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)
II.1.4)Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών
Η σύμβαση συντήρησης και καθαρισμού των κτιρίων του ΔΕΕ στοχεύει στην εξασφάλιση της συντήρησης και του καθαρισμού καθώς και στην προορατική διαχείριση του καθαρισμού των κτιρίων στα οποία στεγάζεται το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
II.1.5)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

90900000, 90919200, 90914000, 90918000, 90922000, 90911200, 90911300

II.1.6)Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA): όχι
II.2)Συνολική τελική αξία της σύμβασης/των συμβάσεων
II.2.1)Συνολική τελική αξία της σύμβασης/των συμβάσεων
Αξία: 10 787 800 EUR

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Είδος διαδικασίας
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτός
IV.2)Κριτήρια ανάθεσης
IV.2.1)Κριτήρια ανάθεσης
Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με
1. Κριτήριο «οργανωτική διαχείριση». Στάθμιση 20
2. Κριτήριο «λειτουργική διαχείριση». Στάθμιση 25
3. Κριτήριο «διαχείριση της ποιότητας». Στάθμιση 10
4. Κριτήριο «περιβαλλοντική διαχείριση». Στάθμιση 10
5. Οικονομικό κριτήριο. Στάθμιση 35
IV.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι
IV.3)Διοικητικές πληροφορίες
IV.3.1)Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή
Πρόσκληση υποβολής προσφορών CJ12/2013.
IV.3.2)Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση

Προκήρυξη σύμβασης

Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕΕΕ: 2013/S 235-406908 της 4.12.2013

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ: 2013/S 235-406908 Ονομασία: Σύμβαση συντήρησης και καθαρισμού των κτιρίων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2018
V.1)Ημερομηνία ανάθεσης της σύμβασης:
1.4.2014
V.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που υποβλήθηκαν: 6
V.3)Επωνυμία και διεύθυνση του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση

ONET Luxembourg S.à r.l. και ONET Services SAS
25, rue des Bruyères
1274 Λουξεμβούργο
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: onetlux@onet.lu
Τηλέφωνο: +352 404448
Φαξ: +352 495780

V.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης:
Αξία: 12 600 000 EUR
Συνολική τελική αξία της σύμβασης:
Αξία: 10 787 800 EUR
Χωρίς ΦΠΑ
V.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβίες
Η σύμβαση ενδέχεται να ανατεθεί σε υπεργολάβο: ναι
Αξία ή ποσοστό της σύμβασης που ενδέχεται να ανατεθεί υπεργολαβικά σε τρίτους:
Ποσοστό: 2,42 %

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
VI.2)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.3)Διαδικασίες προσφυγής
VI.3.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
rue du Fort Niedergrünewald
2925 Λουξεμβούργο
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
Φαξ: +352 4303-2100

VI.3.2)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών: εντός προθεσμίας 2 μηνών από την κοινοποίηση στον προσφεύγοντα ή, ελλείψει αυτής, από την ημέρα κατά την οποία ο προσφεύγων έλαβε γνώση. Η υποβολή καταγγελίας στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή δεν έχει ως αποτέλεσμα ούτε την αναστολή της εν λόγω προθεσμίας ούτε την αναγγελία νέας προθεσμίας υποβολής προσφυγών.
VI.3.3)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
VI.4)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:
2.6.2014