Υπηρεσίες - 200082-2020

30/04/2020    S85

Ισπανία-Μπιλμπάο: Επισκόπηση των πολιτικών, της έρευνας και των πρακτικών σε σχέση με την προηγμένη ρομποτική και τα συστήματα που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη για την αυτοματοποίηση εργασιών και την ασφάλεια και υγεία στην εργασία (ΑΥΕ)

2020/S 085-200082

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία
Ταχ. διεύθυνση: 12 Santiago de Compostela, Edificio Miribilla, 5th Floor
Πόλη: Bilbao
Κωδικός NUTS: ES213 Bizkaia
Ταχ. κωδικός: E-48003
Χώρα: ΙΣΠΑΝΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Procurement-PRU@osha.europa.eu
Τηλέφωνο: +34 944358400
Φαξ: +34 944358401
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://osha.europa.eu
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6341
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: Ασφάλεια και υγεία στην εργασία

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Επισκόπηση των πολιτικών, της έρευνας και των πρακτικών σε σχέση με την προηγμένη ρομποτική και τα συστήματα που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη για την αυτοματοποίηση εργασιών και την ασφάλεια και υγεία στην εργασία (ΑΥΕ)

Αριθμός αναφοράς: EUOSHA/2020/OP/F/SE/0105
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
73200000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Ο στόχος αυτής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η πραγματοποίηση μιας επισκόπησης των πολιτικών, της έρευνας και των πρακτικών σε σχέση με τα προηγμένα συστήματα ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης για την αυτοματοποίηση φυσικών και γνωστικών εργασιών και να αξιολογήσει τις επιπτώσεις τους στην ασφάλεια και στην υγεία στην εργασία. Θα εξετάσει τις πιθανές συνέπειες όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων και θα προσδιορίσει τις κύριες δυσκολίες και ευκαιρίες όσον αφορά την πρόληψη, τις πολιτικές και την πρακτική.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 400 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: 00 Not specified
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Στις εγκαταστάσεις του αναδόχου.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ο στόχος αυτής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η πραγματοποίηση μιας επισκόπησης των πολιτικών, της έρευνας και των πρακτικών σε σχέση με τα προηγμένα συστήματα ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης για την αυτοματοποίηση φυσικών και γνωστικών εργασιών και να αξιολογήσει τις επιπτώσεις τους στην ασφάλεια και στην υγεία στην εργασία. Θα εξετάσει τις πιθανές συνέπειες όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων και θα προσδιορίσει τις κύριες δυσκολίες και ευκαιρίες όσον αφορά την πρόληψη, τις πολιτικές και την πρακτική.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 400 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η σύμβαση-πλαίσιο που προκύπτει από την ανάθεση αυτής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών θα συναφθεί για αρχική περίοδο 12 μηνών. Η σύμβαση ανανεώνεται αυτόματα έως 3 φορές για περίοδο 12 μηνών κάθε φορά.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με έναν φορέα
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 29/06/2020
Τοπική ώρα: 13:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 01/07/2020
Τοπική ώρα: 11:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 43032100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://ec.europa.eu
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Ταχ. διεύθυνση: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Πόλη: Strasbourg
Ταχ. κωδικός: 67001
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Τηλέφωνο: +33 388172313
Φαξ: +33 388179062
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
24/04/2020