Δείτε την ειδική σελίδα COVID-19 για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών που σχετίζονται με ανάγκες σε υγειονομικό εξοπλισμό.

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης σάς δίνει την ευκαιρία να μοιραστείτε τις ιδέες σας και να διαμορφώσετε το μέλλον της Ευρώπης. Κάντε τη φωνή σας να ακουστεί!

Υπηρεσίες - 204772-2019

03/05/2019    S86

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Οργάνωση μιας ευρωπαϊκής διεργαστηριακής σύγκρισης για τη μέτρηση ολόκληρου του σώματος

2019/S 086-204772

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Υπηρεσίες

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2019/S 080-191140)

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή-Directorate General for Energy
Ταχ. διεύθυνση: European Commission Directorate General Energy — Directorate D — Nuclear energy, safety and ITER, 1 rue Henri Schnadt, Zone d'activités Cloche d'Or L-2530 Luxembourg, LUXEMBOURG
Πόλη: Luxembourg
Κωδικός NUTS: LU LUXEMBOURG
Ταχ. κωδικός: L-2530
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ENER-RADPROT@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/energy/en

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Οργάνωση μιας ευρωπαϊκής διεργαστηριακής σύγκρισης για τη μέτρηση ολόκληρου του σώματος

Αριθμός αναφοράς: ENER/D3/2019-158
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
33100000 Ιατρικές συσκευές
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Αντικείμενο του έργου αυτού είναι να αξιολογήσει την εφαρμογή των επιμέρους απαιτήσεων παρακολούθησης στα κράτη μέλη της ΕΕ με βάση τις μετρήσεις in-vivo και να λάβει μια γενική εικόνα των επιδόσεων των μετρήσεων in-vivo χρησιμοποιώντας μετρητές ακτινοβολίας ολοκλήρου σώματος.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
29/04/2019
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2019/S 080-191140

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.2)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Αντί:
Ημερομηνία: 28/05/2019
Τοπική ώρα: 16:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 13/06/2019
Τοπική ώρα: 16:00
Αριθμός τμήματος: IV.2.7)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Όροι αποσφράγισης των προσφορών
Αντί:
Ημερομηνία: 29/05/2019
Τοπική ώρα: 10:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 14/06/2019
Τοπική ώρα: 10:00
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες: