Υπηρεσίες - 205803-2022

15/04/2022    S75

Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Λειτουργία σταθμού επεξεργασίας λυμάτων

2022/S 075-205803

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Υπηρεσίες

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2022/S 057-150522)

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/25/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
Ταχ. διεύθυνση: Τσιμισκή 91
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Ταχ. κωδικός: 546 22
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Σπύρος Πετρόπουλος
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: spypetr@eyath.gr
Τηλέφωνο: +30 2310966972
Φαξ: +30 2310969430
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.eyath.gr

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Παροχή υπηρεσιών για τη Λειτουργία και Συντήρηση της Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ) της ΒΙΠΕΘ

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
90481000 Λειτουργία σταθμού επεξεργασίας λυμάτων
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών αποτελεί η επί 24ώρου βάσεως, 7 ημέρες την εβδομάδα και για 3 ημερολογιακούς μήνες, ή έως 6 σε περίπτωση που θα ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης, αποδοτική λειτουργία, συντήρηση, επισκευή, υγιεινολογική παρακολούθηση, αυστηρή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας και συνολική ευθύνη της Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ) της ΒΙΠΕΘ, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη και τα λοιπά συμβατικά τεύχη. Το αντικείμενο της παρούσας παροχής υπηρεσιών περιγράφεται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές, στην Ε.Σ.Υ. και στα λοιπά συμβατικά τεύχη και στοιχεία (τεύχη και σχέδια κατασκευής, ΦΑΥ, ΑΕΠΟ, Άδεια Λειτουργίας κλπ), τους όρους των οποίων πρέπει να εφαρμόζει πιστά ο ΠΥ.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
11/04/2022
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2022/S 057-150522

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.7
Αντί:
Ημερομηνία: 02/05/2022
Τοπική ώρα: 09:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 03/05/2022
Τοπική ώρα: 09:00
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες:

Λόγω μετάθεσης της υποχρεωτικής αργίας της 1ης Μαΐου 2022 για την Δευτέρα 2 Μαΐου 2022, σύμφωνα με την από 7/4/2022 ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ως νέα ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών, από την αρχικά ορισθείσα 2/5/2022 και ώρα 9.00πμ, ορίζεται η 3/5/2022 και ώρα 9.00πμ.