Ο ιστότοπος TED είναι έτοιμος για τα ηλεκτρονικά έντυπα από σήμερα 02/11/2022. Η αναζήτηση άλλαξε: προσαρμόστε τα προκαθορισμένα εξειδικευμένα ερωτήματα σας. Δείτε ποιες αλλαγές έγιναν στις ειδήσεις του ιστοτόπου και στις επικαιροποιημένες σελίδες βοήθειας

Υπηρεσίες - 206092-2018

15/05/2018    S91

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Ευρωπαϊκό δίκτυο νομικών εμπειρογνωμόνων στους τομείς ισότητας των φύλων και καταπολέμησης των διακρίσεων

2018/S 091-206092

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG Justice, Unit JUST/04 Programme Management
Ταχ. διεύθυνση: Office MO59 04/21
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: just-04-procurement@ec.europa.eu
Τηλέφωνο: +32 22981708
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/index_en.htm
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3440
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3440
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Ευρωπαϊκό δίκτυο νομικών εμπειρογνωμόνων στους τομείς ισότητας των φύλων και καταπολέμησης των διακρίσεων

Αριθμός αναφοράς: JUST/2018/RDIS/PR/EQUA/0015
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79000000 Επιχειρηματικές υπηρεσίες: νομικές, μάρκετινγκ, παροχής συμβουλών, πρόσληψης, εκτύπωσης και ασφάλειας
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Ο γενικός σκοπός της σύμβασης είναι η παροχή ανεξάρτητων συμβουλών, αναλύσεων και σχετικών πληροφοριών στην Επιτροπή, σε συνεχή και αξιόπιστη βάση, όσον αφορά την εθνική νομοθεσία, τη νομολογία και τις πολιτικές στους τομείς της ισότητας των φύλων και της απαγόρευσης των διακρίσεων, ιδίως λόγω φυλετικής και εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, ηλικίας, αναπηρίας και γενετήσιου προσανατολισμού καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με το έργο της Επιτροπής στους τομείς αυτούς.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 6 400 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79410000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης
79110000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών νομικού χαρακτήρα και νομικής εκπροσώπησης
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Στα γραφεία του αναδόχου

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Η έμφαση θα δοθεί κατά κύριο λόγο σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Ωστόσο, σε κάποιο βαθμό, θα απαιτηθούν επίσης κάποιες πληροφορίες για τις υποψήφιες χώρες (Τουρκία, Μαυροβούνιο, Αλβανία, Σερβία και πΓΔΜ) και για τις χώρες της ΕΖΕΣ που είναι συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας για τον ΕΟΧ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία) ενόψει της ανάγκης να ακολουθήσουν νομικές εξελίξεις στο πλαίσιο της διαδικασίας διεύρυνσης και της εφαρμοσιμότητας του Ευρωπαϊκού κεκτημένου για την ισότητα των φύλων και την καταπολέμηση των διακρίσεων και στις χώρες τηςΕΖΕΣ/του ΕΟΧ.

Επιπλέον, θα απαιτηθεί συμβολή στην εργασία της Επιτροπής όσον αφορά την αναθεώρηση της αποτελεσματικότητας της υφιστάμενης νομοθεσίας και, εάν χρειαστεί, την ανάπτυξη νέων νομοθετικών πράξεων σε επίπεδο ΕΕ. Για την υποστήριξη στην εργασία αυτή, θα πρέπει να παρασχεθούν ανεξάρτητες πληροφορίες και συμβουλές στην Επιτροπή σχετικά με την υλοποίηση και εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ, επισημαίνοντας τις ορθές πρακτικές και τους προβληματικούς τομείς στο πλαίσιο της σύμβασης.

Οι ειδικοί στόχοι της σύμβασης είναι:

— η παροχή πληροφοριών προς την Επιτροπή σχετικά με τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής των οδηγιών περί ισότητας των φύλων και απαγόρευσης των διακρίσεων σε εθνικό επίπεδο,

— η συμβολή στην παρακολούθηση, την εφαρμογή, την τακτική αξιολόγηση και την επικαιροποίηση της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων και της ισότητας των φύλων,

— η παροχή πληροφοριών και συμβουλών σχετικά με την ανάπτυξη ευρωπαϊκής και εθνικής νομολογίας, καθώς και τις επιπτώσεις της στο επίπεδο προστασίας που παρέχεται σε θέματα ισότητας των φύλων και της καταπολέμησης των διακρίσεων,

— η παροχή παραδειγμάτων ορθής πρακτικής όσον αφορά την προστασία και την εφαρμογή του νόμου στον τομέα της ισότητας των φύλων και της καταπολέμησης των διακρίσεων, και

— η παροχή πληροφοριών στην Επιτροπή σχετικά με οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικό με το έργο της στους τομείς της ισότητας των φύλων και της καταπολέμησης των διακρίσεων ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σχετικά με συγκεκριμένα ζητήματα που συνδέονται με άλλους τομείς ή περιπτώσεις πέραν της νομοθεσίας της ΕΕ για την ισότητα, οι οποίες ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο ή επιπτώσεις στην ανάπτυξη και την εφαρμογή της ισότητας των φύλων ή της καταπολέμησης των διακρίσεων (για παράδειγμα, που αφορούν διακρίσεις για λόγους υγείας ή δυσμενείς διακρίσεις εθνικών διατάξεων στους τομείς της εργασιακής/εργατικής/φορολογικής/εκπαιδευτικής νομοθεσίας).

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 6 400 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί έως και 3 φορές, κάθε φορά για περίοδο 12 μηνών.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου: πρόγραμμα εργασίας για το 2018 και χρηματοδότηση για την υλοποίηση του προγράμματος για τα δικαιώματα, την ισότητα και την ιθαγένεια
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.

III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 22/08/2018
Τοπική ώρα: 12:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 27/08/2018
Τοπική ώρα: 10:30
Τόπος:

Rue Montoyer, 1040 Brussels, Βέλγιο

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Θα γίνονται ηλεκτρονικές πληρωμές
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Για τους Βρετανούς υποψήφιους ή προσφέροντες:

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, οι κανόνες πρόσβασης σε διαδικασίες διαγωνισμού της ΕΕ για οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες θα ισχύουν για τους υποψήφιους ή προσφέροντες από το Ηνωμένο Βασίλειο ανάλογα με το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων. Σε περίπτωση που δεν παρέχεται σχετική πρόσβαση βάσει των ισχυουσών νομικών διατάξεων, οι υποψήφιοι ή προσφέροντες από το Ηνωμένο Βασίλειο ενδέχεται να αποκλειστούν από τη διαδικασία διαγωνισμού.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Βλέπε ανωτέρω
Πόλη: Luxembourg
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
03/05/2018