Υπηρεσίες - 208302-2019

06/05/2019    S87

Γαλλία-Valenciennes: Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας για τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2019/S 087-208302

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: 120 rue Marc Lefrancq
Πόλη: Valenciennes
Κωδικός NUTS: FRE11 Nord
Ταχ. κωδικός: 59300
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Mr. Thomas Borriello
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Procurement@era.europa.eu
Τηλέφωνο: +33 327096501
Φαξ: +33 327096650
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.era.europa.eu/
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4560
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: Σιδηρόδρομοι

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας για τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αριθμός αναφοράς: ERA 2019 02 OP
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79540000 Υπηρεσίες διερμηνείας
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η σύναψη σύμβασης-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών διερμηνείας διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης 3 φορές.

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών θα ανατεθεί υπό μορφή μιας σύμβασης-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών με διαδοχική σειρά και μέγιστο αριθμό 3 οικονομικών φορέων (με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει επαρκής αριθμός προσφορών που πληρούν τις απαιτήσεις).

Η σύμβαση-πλαίσιο θα καλύπτει την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας (ταυτόχρονης, διαδοχικής ή ψιθυριστής), για τις συνεδριάσεις στη Λίλλη και στη Valenciennes, αλλά και εξίσου και ως επί το πλείστον για τις συνεδριάσεις ή τις διασκέψεις που διοργανώνει ο Οργανισμός σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 500 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: FRE11 Nord
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η σύναψη σύμβασης-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών διερμηνείας διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης 3 φορές.

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών θα ανατεθεί υπό μορφή μιας σύμβασης-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών με διαδοχική σειρά και μέγιστο αριθμό 3 οικονομικών φορέων (με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει επαρκής αριθμός προσφορών που πληρούν τις απαιτήσεις).

Η σύμβαση-πλαίσιο θα καλύπτει την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας (ταυτόχρονης, διαδοχικής ή ψιθυριστής), για τις συνεδριάσεις στη Λίλλη και στη Valenciennes, αλλά και εξίσου και ως επί το πλείστον για τις συνεδριάσεις ή τις διασκέψεις που διοργανώνει ο Οργανισμός σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 500 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

3 σιωπηρές ανανεώσεις κατ' ανώτατο όριο.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 11/06/2019
Τοπική ώρα: 11:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 11/06/2019
Τοπική ώρα: 14:30
Τόπος:

Valenciennes (στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού).

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Βλέπε έγγραφα του διαγωνισμού.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Πόλη: Luxembourg
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
29/04/2019