Προμήθειες - 211885-2022

22/04/2022    S79

Ελλάδα-Ηράκλειο Κρήτης: Μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας

2022/S 079-211885

Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης

Αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ)
Αριθμός ταυτοποίησης: 090101655
Ταχ. διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα 100 Βασιλικά Βουτών
Πόλη: Ηράκλειο Κρήτης
Κωδικός NUTS: EL431 Ηράκλειο / Irakleio
Ταχ. κωδικός: 70013
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών ΙΤΕ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@admin.forth.gr
Τηλέφωνο: +30 2810391515
Φαξ: +30 2810391555
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.forth.gr
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Άλλο είδος: Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: Έρευνα

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και αντιδραστηρίων–ΜΑΝΝΑ

Αριθμός αναφοράς: Συστημκός Αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 151417
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
24931250 Μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και αντιδραστηρίων -ΜΑΝΝΑ». Αναλυτικότερα η προμήθεια αυτή αφορά προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και εξειδικευμένων αντιδραστηρίων για την διενέργεια υψηλού επιπέδου έρευνας στο εργαστήριο Νευρογενετικής και Γήρανσης και την κάλυψη των αναγκών του φυσικού αντικειμένου του έργου ΜΑΝΝΑ.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε οκτώ (8) τμήματα .

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
II.1.7)Συνολική αξία των προμηθειών (χωρίς ΦΠΑ)
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 71 584.24 EUR
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Μέσα εργαστ. καλλιέργειας, Ρύγχη σιφωνίων, Διαγνωστικές ουσίες και Χημικά Αντιδραστήρια

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
24931250 Μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL431 Ηράκλειο / Irakleio
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Στις εγκαταστάσεις του Ι.Τ.Ε. - Ι.Μ.Β.Β.:

Στην έδρα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας

Βασιλικά Βουτών

Ηράκλειο Κρήτης

700 13

ΕΛΛΑΔΑ

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

είδος 1.Ρύγχη πλαστικά, 5-200μl τεμάχια 200.000

είδος 2.Ρύγχη πλαστικά, 50-1000μl τεμάχια 150.000

είδος 3.Τρυβλία πετρί με καπάκι 60,0/15 mm τεμάχια 33.000

είδος 4.Τρυβλία πετρί με καπάκι, 35,0/10 mm τεμάχια 11.100

είδος 5.Πλάκες πολυστυρενίου 96-θέσεων, για μετρήσεις φθορισμού, medium binding τεμάχια 200

είδος 6.Πλάκες πολυστυρενίου 96-θέσεων, για μετρήσεις φθορισμού, high binding τεμάχια 400

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τιμή
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ‘Έρευνας της ΕΕ (European Union HORIZON-2020), Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη «MacroAutophagy and Necrotic Neurodegeneration in Ageeing – MANNA”, GA695190 της Δράσης: «HORIZON 2020-ERC-2015».

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Συστημικός αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 151417

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Εξειδικευμένα χημικά αντιδραστήρια καλλιέργειας και διαμόλυνσης κυτταρικών σειρών και εκλεπτυσμένα χημικά προϊόντα απομόνωσης νουκλεικών οξέων

Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
24327000 Διάφορα χημικά προϊόντα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL431 Ηράκλειο / Irakleio
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Στις εγκαταστάσεις του Ι.Τ.Ε. - Ι.Μ.Β.Β.:

Στην έδρα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας

Βασιλικά Βουτών

Ηράκλειο Κρήτης

700 13

ΕΛΛΑΔΑ

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

είδος 1. Κιτ διαμόλυνσης συσκευασία για 100 αντιδράσεις 1

είδος 2.Aγαρόζη χαμηλής θερμοκρασίας τήξης (low melting temperature) συσκευασία των 125 g 1

είδος 3.Μέσο κατάψυξης (2Χ) κυτταρικών σειρών συσκευασία 100 ml 2

είδος 4.Ηθμός με πόρους διαμέτρου 40µm (cell strainers) συσκευασία των 50 τεμαχίων 2

είδος 5.Ηθμός με πόρους διαμέτρου 100µm (cell strainers) συσκευασία των 50 τεμαχίων 1

είδος 6.Πλήρες σύστημα (κιτ) απομόνωσης RNA από πολύ μικρές ποσότητες δειγμάτων συσκευασία 50 δειγμάτων 1

είδος 7.Πλήρες σύστημα (κιτ) απομόνωσης RNA, από κύτταρα - ιστούς - βακτήρια - ζύμες συσκευασία 250 δειγμάτων 1

είδος 8.Πλήρες σύστημα (κιτ) απομόνωσης πλασμιδιακού DNA συσκευασία 100 αντιδράσεων 1

είδος 9.Πλήρες σύστημα (κιτ) καθαρισμού προϊόντων PCR συσκευασία 100 αντιδράσεων 4

είδος 10.Πλήρες σύστημα (Kit) καθαρισμού προϊόντων PCR, με στήλες συσκευασία 250 αντιδράσεων 1

είδος 11.Πλήρες σύστημα (Kit) καθαρισμού DNA μήκους 70bp-4kb συσκευασία των 250 αντιδράσεων 1

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τιμή
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ‘Έρευνας της ΕΕ (European Union HORIZON-2020), Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη «MacroAutophagy and Necrotic Neurodegeneration in Ageeing – MANNA”, GA695190 της Δράσης: «HORIZON 2020-ERC-2015».

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Συστημικός αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 151417

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Δοκιμαστικοί σωλήνες, φίλτρα και κουτιά αποθήκευσης και διατήρησης δειγμάτων

Αριθμός τμήματος: 3
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
33192500 Δοκιμαστικοί σωλήνες
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL431 Ηράκλειο / Irakleio
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Στις εγκαταστάσεις του Ι.Τ.Ε. - Ι.Μ.Β.Β.:

Στην έδρα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας

Βασιλικά Βουτών

Ηράκλειο Κρήτης

700 13

ΕΛΛΑΔΑ

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

είδος 1.Μικροσωληνάρια 1.5 ml τεμάχιο 90.000

είδος 2.Φυγοκεντρικά κωνικά σωληνάρια 15ml τεμάχιο 5.000

είδος 3.Κωνικά φυγοκεντρικά σωληνάρια 50 ml τεμάχιο 5.000

είδος 4.Μικροσωληνάρια 2ml με βιδωτό πώμα τεμάχιο 4.000

είδος 5.Μικροσωληνάρια 0, 2ml τεμάχιο 20.000

είδος 6.Τρυβλία πετρί, διαστάσεων 92, 0/16 MM ή 94,0/15 MM τεμάχιο 15.000

είδος 7.Κουτιά αποθήκευσης μικροσωληναρίων τεμάχιο 240

είδος 8.Φίλτρα σύριγγας διαμέτρου πόρων 0,2μm τεμάχιο 500

είδος 9.Φίλτρα σύριγγας διαμέτρου πόρων 0,45μm τεμάχιο 500

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τιμή
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ‘Έρευνας της ΕΕ (European Union HORIZON-2020), Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη «MacroAutophagy and Necrotic Neurodegeneration in Ageeing – MANNA”, GA695190 της Δράσης: «HORIZON 2020-ERC-2015».

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Συστημικός αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 151417

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Αντι-οροί

Αριθμός τμήματος: 4
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
33651510 Αντιοροί
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL431 Ηράκλειο / Irakleio
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Στις εγκαταστάσεις του Ι.Τ.Ε. - Ι.Μ.Β.Β.:

Στην έδρα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας

Βασιλικά Βουτών

Ηράκλειο Κρήτης

700 13

ΕΛΛΑΔΑ

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

είδος 1.Πολυκλωνικό αντίσωμα anti- AKT1 (phospho T342). συσκευασία των 100 µl 1

είδος 2.Πολυκλωνικό αντίσωμα anti-NMDAR2B (phospho Y1472). συσκευασία των 100 µl 1

είδος 3.Cocktail 5 Αντισωμάτων για OXPHOS συσκευασία των 300 µl 1

είδος 4.Πολυκλωνικό αντίσωμα που να αναγνωρίζει Anti-beta Tubulin antibody - Loading Control. συσκευασία των 100 µl 1

είδος 5.Δευτερογενές πολυκλωνικό αντίσωμα HRP (anti-mouse) συσκευασία του 1 mg 1

είδος 6.Δευτερογενές αντίσωμα HRP (anti-rabbit) συσκευασία του 1 mg 1

είδος 7.Μονοκλωνικό αντίσωμα anti- MTCO1 [1D6E1A8] συσκευασία των 100 µl 1

είδος 8.Μονοκλωνικό αντίσωμα anti- Alpha-synuclein [LB 509] συσκευασία των 100 µg 1

είδος 9.Ανιχνευτής ισχυρώς φθορίζουσας μεμβράνης για κυτ. βιωσιμότητα συσκευασία των 25 mg 1

είδος 10.Δευτερογενές αντίσωμα HRP (anti-porcine/pig) συσκευασία του 1 mg 1

είδος 11.Μονοκλωνικό αντίσωμα anti- Nesprin1/Syne-1. συσκευασία των 100 µg 1

είδος 12.Μονοκλωνικό αντίσωμα anti- SQSTM1 / p62. συσκευασία των 100 µg 1

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τιμή
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ‘Έρευνας της ΕΕ (European Union HORIZON-2020), Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη «MacroAutophagy and Necrotic Neurodegeneration in Ageeing – MANNA”, GA695190 της Δράσης: «HORIZON 2020-ERC-2015».

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Συστημικός αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 151417

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Βασικές ανόργανες χημικές ουσίες και διάφορα χημικά Αντιδραστήρια

Αριθμός τμήματος: 5
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
24310000 Βασικές ανόργανες χημικές ουσίες
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL431 Ηράκλειο / Irakleio
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Στις εγκαταστάσεις του Ι.Τ.Ε. - Ι.Μ.Β.Β.:

Στην έδρα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας

Βασιλικά Βουτών

Ηράκλειο Κρήτης

700 13

ΕΛΛΑΔΑ

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

είδος 1.Τρις υδροχυμεθύλ αμινομεθάνιο κρυσταλλικής μορφής 1KGR 5

είδος 2.Πρωτεϊνάση Κ 100MG 5

είδος 3.Ισοπροπυλική αλκοόλη 2.5lt 10

είδος 4.Μεθυλική αλκοόλη 2.5lt 10

είδος 5.Άγαρ σκόνη για μικροβιολογία με PH: 5-8 1KGR 30

είδος 6.Εκχύλισμα ζύμης για μικροβιολογία 500GR 5

είδος 7.Αντιδραστήριο απομόνωσης RNA 200ML 2

είδος 8.Δωδεκυλοθειικό νάτριο 92.5-100.5% 1KGR 2

είδος 9.Θειικό άλας της στρεπτομυκίνης σε πούδρα 25GR 5

είδος 10.Διχλωριούχο βιολετί του μεθυλίου ένυδρο 98% 1GR 2

είδος 11.Κοκτέιλ αναστολής πρωτεάσης σε ταμπλέτες 25TABL. 5

είδος 12.Προστατευτικός αναστολέας RNAσών 2000 UNITS 2

είδος 13.Διένυδρο δινάτριο άλας του αιθυλενοδιαμινοτετραοξικού οξέος 1KGR 1

είδος 14.Σύστημα PCR υψηλής πιστότητας για DNA έως 5Kb 500 UNITS 2

είδος 15.αλδικαρμπ (aldicarb) 100mg 3

είδος 16.τετραμισόλη υδροχλωρική ≥99% 10gr 1

είδος 17.5-Φθορο-2’-δεοξυουριδίνη, αναστολέας της θυμιδιλικής συνθετάσης ≥99% 250MG 2

είδος 18.Μπαφιλομυσίνη Α1 10UG 1

είδος 19.3-μεθυλαδενίνη 100mg 1

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τιμή
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ‘Έρευνας της ΕΕ (European Union HORIZON-2020), Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη «MacroAutophagy and Necrotic Neurodegeneration in Ageeing – MANNA”, GA695190 της Δράσης: «HORIZON 2020-ERC-2015».

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Συστημικός αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 151417

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Εκλεπτυσμένα και ποικίλα χημικά προϊόντα

Αριθμός τμήματος: 6
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
24900000 Εκλεπτυσμένα και ποικίλα χημικά προϊόντα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL431 Ηράκλειο / Irakleio
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Στις εγκαταστάσεις του Ι.Τ.Ε. - Ι.Μ.Β.Β.:

Στην έδρα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας

Βασιλικά Βουτών

Ηράκλειο Κρήτης

700 13

ΕΛΛΑΔΑ

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

είδος 1.Kit αντιδραστηρίων για ψηφιακή ποσοτική μέτρηση ποιότητας δείγματος γενωμικού DNA συσκευασία 50 αντιδράσεων 2

είδος 2.Πράσινη φθορίζουσα χρωστική εντοπισμού μιτοχονδρίων συσκευασία 50Χ20μgr 2

είδος 3.Κιτ αξιολόγησης ζωτικότητας βακτηριακών κυττάρων συσκευασία 50 αντιδράσεων 2

είδος 4.Κιτ υποκλωνοποίησης, συσκευασία 25 αντιδράσεων 5

είδος 5.Πλήρες κιτ απομόνωσης ολικού γενωμικού DNA με στήλες πυριτίου (silica columns) συσκευασία 250 αντιδράσεων 2

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τιμή
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ‘Έρευνας της ΕΕ (European Union HORIZON-2020), Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη «MacroAutophagy and Necrotic Neurodegeneration in Ageeing – MANNA”, GA695190 της Δράσης: «HORIZON 2020-ERC-2015».

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Συστημικός αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 151417

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Εκλεπτυσμένα χημικά και αναλώσιμα για digital droplet PCR και Real-Time PCR

Αριθμός τμήματος: 7
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
24900000 Εκλεπτυσμένα και ποικίλα χημικά προϊόντα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL431 Ηράκλειο / Irakleio
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Στις εγκαταστάσεις του Ι.Τ.Ε. - Ι.Μ.Β.Β.:

Στην έδρα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας

Βασιλικά Βουτών

Ηράκλειο Κρήτης

700 13

ΕΛΛΑΔΑ

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

είδος 1.Αντιδραστήρια για αντιδράσεις αντίστροφης μεταγραφής συσκευασία των 100 αντιδράσεων 5

είδος 2.Κιτ αντιδραστηρίων qPCR με EvaGreen συσκευασία των 5000 αντιδράσεων 2

είδος 3.Μικροφορείς (microcarriers), διαμέτρου 1.0 μm, συσκευασία των 0.25gr 1

είδος 4.Διαφανή αυτοκόλλητα στεγανοποίησης πλακών Real Time PCR συσκευασία των 100 2

είδος 5.Μακροφορείς μετασχηματισμού με τεχνολογία βομβαρδισμού σωματιδίων συσκευασία των 500 1

είδος 6.Πλάκες 96 θέσεων με σκληρό περίβλημα για PCR και Real Time PCR συσκευασία των 50 πλακών 5

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τιμή
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ‘Έρευνας της ΕΕ (European Union HORIZON-2020), Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη «MacroAutophagy and Necrotic Neurodegeneration in Ageeing – MANNA”, GA695190 της Δράσης: «HORIZON 2020-ERC-2015».

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Συστημικός αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 151417

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Χημικά αντιδραστήρια

Αριθμός τμήματος: 8
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
33696300 Χημικά αντιδραστήρια
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL431 Ηράκλειο / Irakleio
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Στις εγκαταστάσεις του Ι.Τ.Ε. - Ι.Μ.Β.Β.:

Στην έδρα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας

Βασιλικά Βουτών

Ηράκλειο Κρήτης

700 13

ΕΛΛΑΔΑ

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

είδος 1.Kit για σύνθεση cDNA για Real Time PCR συσκευασία για 200 αντιδράσεις 2

είδος 2.Διάλυμα απομόνωσης RNA από καλλιέργειες κυττάρων και βακτηριακά κύτταρα συσκευασία των 200 ml 2

είδος 3.Δείκτης μοριακών βαρών πρωτεινών, έγχρωμος συσκευασία για 500 minigels 5

είδος 4.100bp δείκτης μοριακών βαρών DNA συσκευασία για 100 minigels 5

είδος 5.Πλάκες 96 βοθρίων κατάλληλες για καθαρισμό προιόντων αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης(PCR) Συσκευασία των 50 πλακών 2

είδος 6.DNA Πολυμεράση υψηλής πιστότητας, Hot start συσκευασία των 250 units 2

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τιμή
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ‘Έρευνας της ΕΕ (European Union HORIZON-2020), Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη «MacroAutophagy and Necrotic Neurodegeneration in Ageeing – MANNA”, GA695190 της Δράσης: «HORIZON 2020-ERC-2015».

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Συστημικός αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 151417

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2022/S 011-023180
IV.2.8)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών
IV.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή προκαταρκτικής προκήρυξης

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Αριθμός τμήματος: 1
Τίτλος:

Μέσα εργαστ. καλλιέργειας, Ρύγχη σιφωνίων, Διαγνωστικές ουσίες και Χημικά Αντιδραστήρια

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
19/04/2022
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 1
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 1
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 0
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ: 0
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 0
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Αφοι Ντούρου – Ε. Δεμάγκος ΟΕ με δ.τ. BIO-Line Scientific
Αριθμός ταυτοποίησης: 082138140
Ταχ. διεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου, αρ. 1
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Ταχ. κωδικός: 10437
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 10 800.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 10 798.70 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Αριθμός τμήματος: 2
Τίτλος:

Εξειδικευμένα χημικά αντιδραστήρια καλλιέργειας και διαμόλυνσης κυτταρικών σειρών και εκλεπτυσμένα χημικά προϊόντα απομόνωσης νουκλεικών οξέων

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
19/04/2022
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 1
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 1
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 0
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ: 0
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 1
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: SB BioAnalytica Εμπορική Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών Ερευνητική Ανώνυμη Εταιρεία με δ.τ. SB BioAnalytica A.E
Αριθμός ταυτοποίησης: 099936534
Ταχ. διεύθυνση: Ιλισίων, αρ 3α-5
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Ταχ. κωδικός: 11528
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 10 500.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 8 155.65 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Αριθμός τμήματος: 3
Τίτλος:

Δοκιμαστικοί σωλήνες, φίλτρα και κουτιά αποθήκευσης και διατήρησης δειγμάτων

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
19/04/2022
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 1
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 1
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 0
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ: 0
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 1
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Sarstedt Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
Αριθμός ταυτοποίησης: 095591419
Ταχ. διεύθυνση: Χρήστου Μπέκα & Αγίου Δημητρίου
Πόλη: Σπάτα
Κωδικός NUTS: EL305 Ανατολική Αττική / Anatoliki Attiki
Ταχ. κωδικός: 19004
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info.gr@sarstedt.com
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 7 400.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 7 386.49 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Αριθμός τμήματος: 4
Τίτλος:

Αντι-οροί

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
19/04/2022
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 1
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 1
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 0
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ: 0
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 1
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: QuatroLab Προϊόντα και Υπηρεσίες Υγείας Ανώνυμη Εταιρεία με δ.τ. QuatroLab AE
Αριθμός ταυτοποίησης: 800380147
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Μαραθώνος αρ 144
Πόλη: ΠΑΛΗΝΗ
Κωδικός NUTS: EL305 Ανατολική Αττική / Anatoliki Attiki
Ταχ. κωδικός: 15351
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 6 100.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 6 100.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Αριθμός τμήματος: 5
Τίτλος:

Βασικές ανόργανες χημικές ουσίες και διάφορα χημικά Αντιδραστήρια

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
19/04/2022
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 1
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 1
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 0
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ: 0
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 1
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Life Science Chemilab Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία με δ.τ. Life Science Chemilab A.E
Αριθμός ταυτοποίησης: 997982917
Ταχ. διεύθυνση: Κωστή Παλαμά 36,Νέα Χαλκηδόνα
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Ταχ. κωδικός: 14343
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 10 500.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 10 428.40 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Αριθμός τμήματος: 6
Τίτλος:

Εκλεπτυσμένα και ποικίλα χημικά προϊόντα

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
19/04/2022
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 1
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 1
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 0
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ: 0
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 1
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: ΑΦΟΙ Α Σελίδη Ανώνυμη Εταιρία Επιστημονικού Εξοπλισμού με δ.τ. ΑΝΤΙΣΕΛ
Αριθμός ταυτοποίησης: 091569759
Ταχ. διεύθυνση: 12ο χλμ. Οδού Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, Κτήριο Spectra, Θέρμη
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Ταχ. κωδικός: 57001
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 8 880.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 8 880.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Αριθμός τμήματος: 7
Τίτλος:

Εκλεπτυσμένα χημικά και αναλώσιμα για digital droplet PCR και Real-Time PCR

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
19/04/2022
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 1
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 1
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 0
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ: 0
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 1
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Κωνσταντίνος Οικονόμου Διεθνής Εργαστηριακός Εξοπλισμός ΕΠΕ με δ.τ. Interlab Ltd
Αριθμός ταυτοποίησης: 095515670
Ταχ. διεύθυνση: Παναγή Τσαλδάρη 163-165, Καλλιθέα
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Κωδικός NUTS: EL304 Νότιος Τομέας Αθηνών / Notios Tomeas Athinon
Ταχ. κωδικός: 17676
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 10 840.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 10 838.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Αριθμός τμήματος: 8
Τίτλος:

Χημικά αντιδραστήρια

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
19/04/2022
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 1
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 1
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 0
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ: 0
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 1
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Π. Γαλάνης & ΣΙΑ ΟΕ με δ.τ. Lab Supplies Scientific
Αριθμός ταυτοποίησης: 099523660
Ταχ. διεύθυνση: Αντιόπης αρ. 9, Αγ. Δημήτριος
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Κωδικός NUTS: EL304 Νότιος Τομέας Αθηνών / Notios Tomeas Athinon
Ταχ. κωδικός: ΤΚ17343
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 8 998.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 8 997.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης.
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/siteapps/joomla-21306/htdocs/index.php
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: 'Ιδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας
Ταχ. διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο Κρήτης
Πόλη: Ηράκλειο Κρήτης
Ταχ. κωδικός: 70013
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@admin.forth.gr
Τηλέφωνο: +30 2810391515
Φαξ: +30 2810391555
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.forth.gr
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 360 έως 362 του ν.4412/2016, το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. αριθμ. 64233/09.06.2021 «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» και την παράγραφο 3.4 της αναλυτικής διακήρυξης.

Ως προς τις προθεσμίες υποβολής των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 9 της ως άνω Κ.Υ.Α.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης.
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/siteapps/joomla-21306/htdocs/index.php
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
19/04/2022