Ο ιστότοπος TED είναι έτοιμος για τα ηλεκτρονικά έντυπα από σήμερα 02/11/2022. Η αναζήτηση άλλαξε: προσαρμόστε τα προκαθορισμένα εξειδικευμένα ερωτήματα σας. Δείτε ποιες αλλαγές έγιναν στις ειδήσεις του ιστοτόπου και στις επικαιροποιημένες σελίδες βοήθειας

Υπηρεσίες - 213106-2021

30/04/2021    S84

Φινλανδία-Ελσίνκι: Μελέτη σχετικά με τον ρόλο της ουσιαστικής περίληψης μελέτης στην αξιολόγηση κινδύνων με πρακτικές προτάσεις για τη βελτίωση του σχεδίου εναρμονισμένων υποδειγμάτων του ΟΟΣΑ

2021/S 084-213106

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων
Ταχ. διεύθυνση: Telakkakatu 6
Πόλη: Helsinki
Κωδικός NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Ταχ. κωδικός: 00150
Χώρα: ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@echa.europa.eu
Τηλέφωνο: +358 9686180
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.echa.europa.eu
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://echa.europa.eu/about-us/procurement
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8327
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8327
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Μελέτη σχετικά με τον ρόλο της ουσιαστικής περίληψης μελέτης στην αξιολόγηση κινδύνων με πρακτικές προτάσεις για τη βελτίωση του σχεδίου εναρμονισμένων υποδειγμάτων του ΟΟΣΑ

Αριθμός αναφοράς: ECHA/2021/46
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
90711100 Αξιολόγηση υπαρκτών ή δυνητικών κινδύνων, εκτός αυτής που προορίζεται για κατασκευαστικά έργα
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) προτίθεται να αναθέσει μια σύμβαση παροχής υπηρεσιών για μια μελέτη σχετικά με τον ρόλο της ουσιαστικής περίληψης μελέτης (RSS - robust study summary) στην αξιολόγηση κινδύνων. Στόχος είναι να προσδιοριστούν οι βελτιώσεις των μορφότυπων περιλήψεων μελέτης που αναπτύχθηκαν σε επίπεδο ΟΟΣΑ (εναρμονισμένα υποδείγματα του ΟΟΣΑ) που θα μπορούσαν να ενεργοποιήσουν τη δυνατότητα απλούστευσης ή βελτίωσης του τρέχοντος μορφότυπου και να προσδιοριστούν τρόποι βελτίωσης της αξιοπιστίας της έννοιας της RSS.

Το έργο θα συνίσταται στην εκτέλεση βιβλιογραφικών ερευνών, συνεντεύξεων και ερευνών μεταξύ συγγραφέων και αξιολογητών περιλήψεων μελετών. Ο πάροχος υπηρεσιών θα συγκρίνει επίσης τις διαφορές μεταξύ των περιλήψεων που παράγονται από τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών και των περιλήψεων που διατίθενται ήδη στη βάση δεδομένων του ECHA και σε άλλες πηγές, εάν υπάρχουν. Η δημιουργία RSS θα πραγματοποιηθεί για διάφορα τελικά σημεία που καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς: φυσικοχημικές ιδιότητες, τύχη και συμπεριφορά, οικοτοξικολογία και τοξικολογία.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 180 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
71241000 Μελέτες σκοπιμότητας, υπηρεσίες παροχής συμβουλών, υπηρεσίες αναλύσεων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: FI Suomi / Finland
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Οι υπηρεσίες θα εκτελεστούν στις εγκαταστάσεις του αναδόχου.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ανοικτή πρόσκληση υποβολής προσφορών. Στόχος είναι η σύναψη μιας απευθείας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με έναν μόνο πάροχο για την παροχή της μελέτης.

Το αποτέλεσμα των εργασιών θα είναι μια σειρά RSS σε μορφή IUCLID και μια έκθεση με ευρήματα και συστάσεις για περαιτέρω εργασίες στους τομείς της IUCLID και των εναρμονισμένων προτύπων του ΟΟΣΑ.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 180 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2021/S 044-109054
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 26/05/2021
Τοπική ώρα: 14:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Αγγλικά, Βουλγαρικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λεττονικά, Λιθουανικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Τσεχικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 27/05/2021
Τοπική ώρα: 14:00
Τόπος:

Στις εγκαταστάσεις του ECHA ή εξ αποστάσεως σύμφωνα με τις ισχύουσες επίσημες συστάσεις για την υγεία.

Ως τοπική ώρα νοείται η ώρα UTC +1 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Στη συνεδρίαση αποσφράγισης μπορούν να παραστούν κατ' ανώτατο όριο δύο εκπρόσωποι ανά υποψήφιο (λεπτομέρειες πρέπει να αποσταλούν τουλάχιστον 2 εργάσιμες ημέρες νωρίτερα στη διεύθυνση: procurement@echa.europa.eu). Σε περίπτωση αποσφράγισης εξ αποστάσεως, τα στοιχεία σύνδεσης θα αποσταλούν στους εξουσιοδοτημένους συμμετέχοντες.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα γίνεται δεκτή
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Όλες οι τοπικές ώρες νοούνται ως UTC +1 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

Οι υποψήφιοι και οι συμμετέχοντες στην παρούσα διαδικασία διαγωνισμού πρέπει να γνωρίζουν ότι για τους σκοπούς της προστασίας των χρηματοοικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους ενδέχεται να προωθηθούν στις υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου, στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, στην επιτροπή δημοσιονομικών παρατυπιών ή στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και μεταξύ των διατακτών των οργάνων της Ένωσης, της Επιτροπής και των εκτελεστικών οργανισμών. Η αναθέτουσα αρχή και η OLAF μπορούν επίσης να ελέγξουν ή να ζητήσουν τη διεξαγωγή ελέγχου σχετικά με την εφαρμογή της σύμβασης που θα προκύψει από την παρούσα διαδικασία διαγωνισμού.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +358 4303-1
Φαξ: +358 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις σχετικά με τη διαδικασία ανάθεσης στην αναθέτουσα αρχή που αναφέρεται στο σημείο I.1). Εάν πιστεύετε πως υπήρξε ζήτημα κακής διοίκησης, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή εντός 2 ετών από την ημερομηνία κατά την οποία λάβατε γνώση των γεγονότων στα οποία βασίζεται η καταγγελία (βλέπε http:// www.ombudsman.europa.eu). Η εν λόγω καταγγελία δεν έχει ως αποτέλεσμα ούτε την αναστολή της προθεσμίας για την υποβολή προσφυγών ούτε την έναρξη νέας περιόδου για την υποβολή προσφυγών. Εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης μπορείτε να υποβάλετε προσφυγή στον φορέα που αναφέρεται στο σημείο VI.4.1).

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA)
Ταχ. διεύθυνση: Telakkakatu 6
Πόλη: Helsinki
Ταχ. κωδικός: 00150
Χώρα: ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@echa.europa.eu
Τηλέφωνο: +358 9686180
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://echa.europa.eu/about-us/procurement
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
19/04/2021